English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės mokymo centras

MUITINĖS MOKYMO CENTRAS (toliau – MMC) yra specialioji Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD).

MMC įkurtas 1992 m. liepos 15 d. (iki 2000 m. gruodžio 31 d. – Muitinės mokykla, 2001 m. sausio 1 d. reorganizuota į Muitinės mokymo centrą).

MMC veiklos tikslas – užtikrinti muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – muitinės personalas arba darbuotojai), tinkamą kvalifikaciją ir administracinius gebėjimus, kurie leistų jiems profesionaliai ir efektyviai atlikti tiesiogines pareigas, sėkmingai valdyti pokyčius.

MMC uždaviniai:

  • organizuoti ir vykdyti muitinės pareigūnų stažuotės įvadinį mokymą ir muitinės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
  • organizuoti, vykdyti ir koordinuoti muitinės pareigūnų specialųjį parengimą;
  • organizuoti ir vykdyti verslo atstovų mokymą, tvirtinti asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinę kvalifikaciją.

MMC, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, teikia muitinės darbuotojams, kitų valstybės įstaigų  ir užsienio prekybą vystančio verslo atstovams mokymo ir profesinių įgūdžių ugdymo paslaugas, padeda jiems išsiaiškinti, ką jie turi išmokti pagal savo veiklos sritį ir kaip tai geriausiai padaryti.

MOKYMAS

MMC kuria veiksmingus mokymo ir mokymosi metodus bei sąlygas mokymosi visą gyvenimą tęstinumui. Tobulinant muitinės darbuotojų mokymą nustatomi mokymo poreikiai ir diegiama pažangi mokymo sistema, orientuota į muitinės veiklos pokyčius bei Europos Sąjungos reikalavimus. Mokymas vykdomas atsižvelgiant ES muitinės kompetencijų sistemą: ugdomos bendrosios profesinės, muitinės veiklos ir vadovavimo kompetencijos, puoselėjamos muitinės vertybės.

MUITINĖS PAREIGŪNŲ PROFESINIS RENGIMAS

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 m. lapkritį išdavė MMC licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą pagal Muitininko modulines formaliojo profesinio mokymo programas ir suteikė teisę MMC vykdyti su profesiniu mokymu susijusią veiklą ir asmenims, baigusiesiems formaliojo profesinio mokymo programas, išduoti kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimus patvirtinančius dokumentus.

Tikimasi, kad pradėjus vykdyti profesinį mokymą, būtų išspręsta kvalifikuoto personalo trūkumo ir personalo senėjimo problema Lietuvos Respublikos muitinėje, kadangi į tarnybą muitinėje būtu lengviau pritraukti profesinį išsilavinimą turinčius asmenis. Atitinkamai būtini pokyčiai muitinės pareigūnų rengimo sistemoje, kurių esmė – sudaryti teisines prielaidas organizuoti muitinės pareigūnų profesinį mokymą MMC ir rengti būsimus reikiamos kvalifikacijos muitinės pareigūnus bei aprūpinti muitinę trūkstamais žmogiškaisiais ištekliais. Tuo tikslu priimtas sprendimas siekti MMC statutinės profesinio mokymo įstaigos statuso.

ĮVADINIS MOKYMAS

MMC, siekdamas, kad muitinės darbuotojai būtų gerai pasirengę atlikti savo tiesioginį darbą, atitinkantį ES muitų teisės aktų reikalavimus, organizuoja ir vykdo naujai priimtų į pareigas muitinės postų pareigūnų profesinių ir veiklos kompetencijų ugdymą.

Muitinės pareigūnų įvadinio mokymo programa parengta pagal Europos Komisijos pateiktas rekomendacijas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Muitinės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas – tai investicija į gerus darbo rezultatus. Įgyvendinant muitinės veiklos pagrindinius uždavinius institucijos stiprinimo srityje ir visuomenės, rinkos, aplinkos ir finansinių interesų apsaugos srityje ir siekiant stiprinti muitinės darbuotojų strategines kompetencijas, MMC vykdomi kvalifikacijos tobulinimo kursai ir specializuoti seminarai, kuriuose muitinės darbuotojai tobulina profesines žinias ir dalijasi patirtimi.

     

NUOTOLINIS MOKYMAS

MMC, norėdamas sudaryti sąlygas muitinės darbuotojams tobulinti kvalifikaciją jiems patogiu laiku ir bet kurioje vietoje, organizuoja nuotolinio mokymosi kursus. Pirmasis nuotolinio mokymo kursas „Prekių muitinis įvertinimas“ suorganizuotas jau 2004 metais.

MMC veikia 24 nuotolinio mokymosi programos. 

KOMBINUOTAS MOKYMAS

Sekdamas Europos Sąjungos valstybių geriausia praktika ir patirtimi, MMC organizuoja mokymą pagal kombinuoto mokymo metodiką, kuri suteikia galimybę:

- mokymo procese naudotis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, metodikomis ir technologijomis;

- aktyviais metodais – kintančioje aplinkoje – ugdyti muitinės darbuotojų specialiuosius administracinius gebėjimus, reikalingus muitinės strateginių tikslų įgyvendinimui;

- mokymo dalyvių žinias, skirtingai nuo nuotolinio mokymo, testuoti lektoriui stebint, taip užtikrinant savarankišką įgytų žinių testavimą;

- apmokyti didesnį dalyvių skaičių, taupant ne tik darbuotojų laiką, bet ir lėšas, reikalingas dalyvių komandiruotėms ir jų apgyvendinimui;

- vystyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

MMC veikia 4 kombinuoto mokymo programos. 

UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS

Didelis dėmesys skiriamas muitinės darbuotojų anglų kalbos mokymui. Tobulinamos muitinės darbuotojų anglų kalbos komunikacinės kompetencijos. Mokymas vykdomas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, mokoma profesinės kalbos. Įdiegtos įvairios kalbos mokymo formos: tradicinis mokymas auditorijoje ir kombinuotas mokymas – žinios, įgytos  savarankiško mokymosi metu mokantis nuotolinio kurso, įtvirtinamos auditorijoje. Vykdomi specializuoti ir į mokymo dalyvių poreikį orientuoti užsienio kalbų projektai: vietiniai ir tarptautiniai.

     

 

Vykdomas darbuotojų ir pretendentų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinėje pareigas anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymas, atitinkantis užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarką.

SPECIALIOSIOS PROFESINĖS VEIKLOS TAKTIKA, FIZINIS PARENGIMAS, KINOLOGŲ MOKYMAS

Vykdoma muitinės pareigūnų sugebėjimų veikti situacijose, susijusiose su psichinės, fizinės prievartos ir šaunamojo ginklo naudojimu, žinių testavimas ir praktinių gebėjimų tikrinimo pratybos, organizuojami mokymai dėl tarnybinio ginklo, šaudmenų ir ginklų priedėlių naudojimo, specialiųjų transporto priemonių vairuotojų mokymas.

Organizuojamas muitinės pareigūnų fizinio parengimo mokymas ir asmenų, pretenduojančių į tarnybą muitinėje, ir muitinės pareigūnų atitikties fiziniams reikalavimams tikrinimas. 

2023 m. lapkričio 30 d. duris atvėrė šiuolaikiška ir funkcionali sporto salė. Ši erdvė skirta tiek fiziniam pasirengimui stiprinti, tiek sporto treniruotėms ir varžyboms.

MMC, vykdydamas kovos su nusikalstamumu bei narkotikų kontrolės prevencines priemones, organizuoja ir vykdo specialųjį muitinės pareigūnų-kinologų bei tarnybinių šunų mokymą. 

ŪKIO SUBJEKTŲ ATSTOVŲ MOKYMAS

Vykdomas asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, mokymas ir teikiama viešoji paslauga – profesinės kvalifikacijos suteikimas asmenims, teikiantiems atstovavimo muitinėje paslaugas.

Pagal poreikį organizuojami teminiai seminarai ūkio subjektų atstovams.

BENDRADARBIAVIMAS

Tarptautinis bendradarbiavimas.

MMC bendradarbiauja su kitomis LR institucijomis, užsienio valstybių muitinėmis, dalyvauja ES programos „Muitinė“ renginiuose ir Pasaulinės muitinių organizacijos (PMO) veikloje.

MMC, atitikdamas tarptautinius reikalavimus dėl mokymų organizavimo, yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su ES teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL). Ši tarptautinė partnerystė pareigūnams suteikia galimybę tobulinti kvalifikaciją CEPOL organizuojamuose mokymuose, o MMC turi teisę organizuoti CEPOL mokymus ES valstybių teisėsaugos institucijų atstovams.

MMC bendradarbiauja su ES šalimis narėmis muitinės ir mokesčių specialistų mokymo srityje naudodamasis internetine svetaine PICS (The Online Collaboration Space for European Customs and Tax Professionals) ir joje patalpintu moduliu TACTIC (Taxation and Customs Training Interactive Campus). TACTIC – specialiai Europos Komisijos parengta mokesčių ir muitinės mokymų erdvė mokymo klausimams spręsti ir mokymo strategijai koordinuoti, kurioje ES Bendrijos Mokesčių ir Muitinės specialistai gali bendradarbiauti, dalintis informacija, keistis patirtimi, spręsti iškilusias problemas, rasti mokymo programas, nuotolinio mokymo kursus ir diskusijų grupes. Čia taip pat talpinama ir atnaujinama informacija apie įstaigų struktūrą, vykdomus mokymus, mokymų bazę, besimokančiųjų skaičių ir pan. TACTIC tikslas – padidinti informacijos efektyvumą, sumažinti išlaidas ir geriau panaudoti pateiktos informacijos apie mokymus gausą bei įvairovę. Darbuotojai lengvai gali naudotis informacija apie mokymus, keistis žiniomis bei patirtimi, palengvinti specialistų bendravimą el. erdvėje, sukurti virtualią bendradarbiavimo aplinką.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

MMC pasirašė 2023 metų bendradarbiavimo ir susitikimų planą kartu su Lietuvos policijos mokykla, VSAT Pasieniečių mokykla, Ugniagesių gelbėtojų mokykla ir Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyba. Sutarta bendradarbiauti tiek konkrečiai mokymo, tiek apskritai veiklos srityse: pagal poreikį dalyvauti mokymo įstaigų organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kaip lektoriams ir kaip dalyviams, stebėti vieni kitų mokymo užsiėmimus, teikti metodinę pagalbą, dalintis gerąją patirtimi, priimti bendradarbiaujančių mokymo įstaigų kursantus ir darbuotojus pažintiniams vizitams, dalyvauti vieni kitų organizuojamuose sporto renginiuose, varžybose, kt.

MMC vykdomos ir Muitinės ir verslo bendradarbiavimo su mokymu susijusios priemonės. Pagal poreikį organizuojami seminarai ūkio subjektų atstovams, vykdomas asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, mokymas.

BAZĖ:

5 mokymo auditorijos, iš jų 1 specializuota rentgeno mokymui – joje įrengta Baltijos šalių muitinių naudojamų rentgeno kontrolės sistemų vieningo duomenų mainų tinklo (toliau – BAXE) taikomoji programinė įranga;

3 kompiuterių klasės;

2 užsienio kalbų kabinetai ir savarankiško anglų kalbos mokymosi kabinetas;

150 vietų konferencijų salė su sinchroninio vertimo įranga;

poilsio erdvė;

90 vietų bendrabutis;

kinologijos aikštynas;

sporto salė.

     

PERSONALAS 

MMC dirba patyrę ir nuolat savo kvalifikaciją tobulinantys darbuotojai. Į mokymo renginius taip pat kviečiami muitinės darbuotojai-praktikai bei kviestiniai lektoriai-dėstytojai, specialistai iš kitų valstybės įstaigų.

 

Informacija atnaujinta 2024-03-18