English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės mokymo centras

Muitinės mokymo centro nuostatai

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1BE-157

 

MUITINĖS MOKYMO CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Muitinės mokymo centro nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Muitinės mokymo centro teisinę formą, buveinę, Muitinės mokymo centro grupę, veiklos sritį, rūšis, tikslą, funkcijas, Muitinės mokymo centro kursantų statusą, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Muitinės mokymo centro teises, veiklos organizavimą, savivaldą, veiklos ir finansų kontrolę bei vidaus auditą.

2. Muitinės mokymo centras yra Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo srities statutinė specialioji muitinės įstaiga, pavaldi Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, turinti Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) pareigūnų profesinio mokymo įstaigos statusą, organizuojanti ir vykdanti formalųjį ir neformalųjį švietimą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) generalinio direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Muitinės mokymo centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Muitinės departamentas. Muitinės departamento kompetenciją įgyvendinant Muitinės mokymo centro savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4. Muitinės mokymo centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo sąskaitą Lietuvos Respublikoje registruotame banke, antspaudą su savo pavadinimu, naudojasi muitinės simbolika ir atributika.

5. Muitinės mokymo centro grupė – profesinio mokymo įstaiga.

6. Mokymo kalba – lietuvių, jeigu susitarimuose dėl tarptautinių mokymo renginių organizavimo nenustatyta kita kalba.

7. Mokymas vykdomas pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas bei neformaliojo profesinio mokymo programas.

8. Muitinės mokymo centras yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Muitinės mokymo centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

9. Muitinės mokymo centro buveinės adresas: LT-08420 Vilnius, Jeruzalės g. 25.

10. Muitinės mokymo centro nuostatus ir struktūrą tvirtina Muitinės departamento generalinis direktorius.

 

II SKYRIUS

MUITINĖS MOKYMO CENTRO VEIKLOS SRITYS, RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

11. Pagrindinė Muitinės mokymo centro veiklos sritis yra švietimas, kodas 85.

12. Pagrindinės veiklos rūšys:

12.1. profesinis mokymas, kodas 85.32;

12.2. kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

12.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

12.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

12.5. kitos veiklos rūšys: kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas – 49.39; viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla – 55.10; kita apgyvendinimo veikla – 55.90; nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas – 68.20; sporto įrenginių eksploatavimas – 93.11; sporto klubų veikla – 93.12; kita sportinė veikla – 93.19; kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93.29; fizinės gerovės užtikrinimo veikla – 96.04.

13. Muitinės mokymo centro veiklos tikslas yra:

13.1. vykdyti asmenų mokymą pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas;

13.2. organizuoti, vykdyti ir koordinuoti muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), bendradarbiaujančių įstaigų darbuotojų įvadinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;

13.3. organizuoti, vykdyti ir koordinuoti muitinės pareigūnų specialųjį parengimą;

13.4. organizuoti ir vykdyti verslo atstovų, ūkio subjektų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, egzaminavimą profesinei kvalifikacijai suteikti.

14. Muitinės mokymo centras, siekdamas jam pavestų tikslų, atlieka šias funkcijas:

14.1. moko asmenis pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas;

14.2. vykdo priimtų į tarnybą muitinėje pareigūnų ir kitų muitinės valstybės tarnautojų ir darbuotojų įvadinį mokymą ir specialųjį parengimą;

14.3. vykdo muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

14.4. išduoda išlaikiusiems baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus ir, jeigu yra numatyta, išklausiusiems mokymo kursą atitinkamus pažymėjimus;

14.5. rengia muitinės pareigūnų įvadinio mokymo ir specialiojo parengimo programas;

14.6. rengia muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas;

14.7. organizuoja ir vykdo asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, verslo atstovų mokymą, rengia mokymo programas ir kvalifikacinius egzaminus;

14.8. teikia tvirtinti Muitinės departamento generaliniam direktoriui mokymo programas;

14.9. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, mokymo proceso organizavimo ir jo kokybės užtikrinimo klausimais;

14.10. vykdo metodinį ir tiriamąjį darbą mokymo klausimais;

14.11. leidžia ir platina metodinę medžiagą, paskaitų komplektus, mokymo priemones, informacinius leidinius;

14.12. organizuoja muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, asmenų, kurie dalyvauja mokymuose Muitinės mokymo centre, bendradarbiaujančių įstaigų darbuotojų, paramą gaunančių asmenų apgyvendinimą Muitinės mokymo centro bendrabutyje;

14.13. atlieka kitas su muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, taip pat su kitų valstybės institucijų tarnautojų, verslo atstovų  mokymu ir kvalifikacijos tobulinimu susijusias funkcijas ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų pavedimus;

14.14. pagal kompetenciją organizuoja muitinės pareigūno profesijos populiarinimo renginius.

 

III SKYRIUS

MUITINĖS MOKYMO CENTRO KURSANTAI, MOKYMO PROCESAS, KVALIFIKACIJOS IR MOKYMOSI PASIEKIMŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

15. Kursantai į Muitinės mokymo centrą priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokymąsi muitinės pareigūnų profesinio mokymo įstaigoje.

16. Asmuo, priimtas mokytis į Muitinės mokymo centrą ir pasirašęs stojimo į vidaus tarnybą sutartį, įgyja kursanto statusą, kurį įrodo Muitinės mokymo centro kursanto pažymėjimas.

17. Teisės aktų nustatyta tvarka Muitinės mokymo centro kursantams mokama stipendija, jie aprūpinami tarnybine uniforma ir apgyvendinami Muitinės mokymo centro bendrabutyje.

18. Muitinės mokymo centro kursantai turi teisę dalyvauti Muitinės mokymo centro savivaldoje ir užklasinėje veikloje, naudotis Muitinės mokymo centro e-biblioteka, sporto salėmis, auditorijomis, mokymo priemonėmis, kitomis mokymui skirtomis patalpomis ir inventoriumi.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka Muitinės mokymo centro kursantams gali būti suteikiamos akademinės atostogos.

20. Asmeniui, įvykdžius formaliojo profesinio mokymo programą ir gavusiam kvalifikacijai reikalingų kompetencijų teigiamą įvertinimą, yra išduodamas profesinio mokymo diplomas.

21. Įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojams, įvykdžiusiems visus kvalifikacijos tobulinimo renginio programos reikalavimus, išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

22. Asmenims, pageidaujantiems teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, išlaikiusiems egzaminą profesinei kvalifikacijai gauti, išduodamas asmens, teikiančio atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimas.

 

IV SKYRIUS

MUITINĖS MOKYMO CENTRO TEISĖS

 

23. Muitinės mokymo centras, siekdamas jam nustatytų tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

23.2. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos įstaigomis ir užsienio valstybių muitinių administracijomis, teisėsaugos institucijomis ir joms muitinės pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus rengiančiomis mokymo įstaigomis, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis profesinio mokymo, įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimais;

23.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų įstaigų, institucijų ir organizacijų informaciją, išvadas, dokumentus ir priemones, kitus duomenis, būtinus Muitinės mokymo centro skirtoms užduotims ir funkcijoms vykdyti;

23.4. teisės aktų nustatyta tvarka kviesti specialistus ir ekspertus šiuose nuostatuose nustatytai Muitinės mokymo centro veiklai organizuoti ir vykdyti;

23.5. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registrais ir informacijos rinkmenomis;

23.6. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

23.7. teikti Muitinės departamentui siūlymus mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimo klausimais;

23.8. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą Muitinės mokymo centro uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

23.9. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

V SKYRIUS

MUITINĖS MOKYMO CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

24. Muitinės mokymo centrui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Muitinės departamento generalinis direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Muitinės mokymo centro direktorius turi pavaduotoją, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Muitinės departamento generalinis direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Nesant Muitinės mokymo centro direktoriaus, jo pareigas eina Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotojas. Nesant Muitinės mokymo centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, Muitinės mokymo centro direktoriaus funkcijas atlieka Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

27. Muitinės mokymo centro direktorius:

27.1. vadovauja Muitinės mokymo centrui, planuoja ir organizuoja jo veiklą, užtikrina Muitinės mokymo centrui pavestų funkcijų vykdymą;

27.2. organizuoja ir kontroliuoja Muitinės mokymo centro darbo planų vykdymą ir tvirtina ataskaitas;

27.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kitus įsakymais tvirtinamus teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

27.4. tvirtina Muitinės mokymo centro vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus;

27.5. pagal kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja Muitinės mokymo centrui kitose įstaigose ir organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus Muitinės mokymo centro pareigūnus, karjeros valstybės tarnautojus ar darbuotojus;

27.6. pagal kompetenciją sudaro sandorius, Muitinės mokymo centro vardu pasirašo sutartis arba įgalioja tai atlikti Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotoją;

27.7. nustato kuruojamos veiklos sritis Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotojui;

27.8. rūpinasi Muitinės mokymo centro pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;

27.9. užtikrina Muitinės mokymo centro pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą;

27.10. priima ir šalina iš Muitinės mokymo centro kursantus, juos skatina ir skiria jiems nuobaudas;

27.11. kviečia Muitinės mokymo centro tarybos posėdžius, organizuoja Muitinės mokymo centro administracijos pasitarimus ir jiems vadovauja, rodo iniciatyvą renkant Muitinės mokymo centro savivaldos institucijas;

27.12. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

28. Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotojas:

28.1. organizuoja ir kontroliuoja jo kuruojamų struktūrinių padalinių darbą, atlieka kitas jam pavestas funkcijas;

28.2. laikinai nesant Muitinės mokymo centro direktoriaus, atlieka direktoriaus funkcijas;

28.3. vykdo kitas Muitinės mokymo centro direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

29. Muitinės mokymo centro direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Muitinės mokymo centro direktoriui.

30. Muitinės mokymo centro struktūriniai padaliniai savo veikloje vadovaujasi Muitinės mokymo centro direktoriaus patvirtintais atitinkamo struktūrinio padalinio nuostatais.

31. Muitinės mokymo centro bendruomenę sudaro Muitinės mokymo centro statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, pirminio ir tęstinio profesinio mokymo dalyviai.

32. Muitinės mokymo centro bendruomenės narių teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, nuostatai, Muitinės mokymo centro darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta mokymo organizavimo tvarka ir kiti teisės aktai.

 

VI SKYRIUS

MUITINĖS MOKYMO CENTRO SAVIVALDA

 

33. Muitinės mokymo centro taryba yra aukščiausia Muitinės mokymo centro savivaldos institucija, atstovaujanti Muitinės mokymo centro bendruomenei ir socialiniams partneriams.

34. Muitinės mokymo centro taryba veikia pagal Muitinės mokymo centro tarybos nuostatus, kuriuos tvirtina Muitinės mokymo centro direktorius.

35. Muitinės mokymo centro tarybą sudaro 9 nariai.

36. Muitinės mokymo centro darbuotojus, kurių pagrindinė veikla yra mokymo vykdymas, į Muitinės mokymo centro tarybą deleguoja Muitinės mokymo centro Mokymo taryba, o kursantus – Muitinės mokymo centro Kursantų taryba.

37. Muitinės mokymo centro tarybos pirmininką renka Muitinės mokymo centro tarybos nariai. Muitinės mokymo centro direktorius ir jo pavaduotojas  negali būti renkami Muitinės mokymo centro tarybos pirmininku.

38. Muitinės mokymo centro Mokymo taryba yra Muitinės mokymo centro savivaldos institucija, jos nariai yra visi Muitinės mokymo centro darbuotojai, kurių pagrindinė veikla yra mokymo arba specialaus parengimo vykdymas. Mokymo tarybos pirmininkas yra Muitinės mokymo centro direktorius. Į Muitinės mokymo centro Mokymo tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Muitinės mokymo centro savivaldos institucijų ir kitų muitinės įstaigų atstovai.

39. Muitinės mokymo centro Kursantų taryba – Muitinės mokymo centro kursantų savivaldos institucija, veikianti pagal kursantų susirinkimo patvirtintus nuostatus, kurie negali prieštarauti Muitinės mokymo centro nuostatams.

40. Muitinės mokymo centro Kursantų tarybą renka ir jos narių skaičių nustato kursantų susirinkimas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Muitinės mokymo centro vieši pranešimai skelbiami muitinės interneto svetainėje adresu www.lrmuitine.lt.

42. Muitinės mokymo centro nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

43. Muitinės mokymo centras gali būti pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Informacija atnaujinta 2024-04-02