English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės mokymo centras

Muitinės mokymo centro vidaus tvarkos taisyklės

Muitinės mokymo centro

direktoriaus 2019 m. kovo 19 d.

Įsakymu Nr. 1B-14

 

MUITINĖS MOKYMO CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Muitinės mokymo centro vidaus tvarkos taisyklės (toliau –Taisyklės) reglamentuoja Muitinės mokymo centro vidaus tvarką, kurios tikslas yra daryti įtaką Muitinės mokymo centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal sutartis (toliau vadinama – darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

3. Taisyklių įgyvendinimo kontrolę užtikrina Muitinės mokymo centro direktorius.

 

II SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

4. Darbo laikas Muitinės mokymo centre nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybės įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1B-32 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir muitinės įstaigų darbo laiko ir režimo nustatymo“ (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1B-546 redakcija).

5. Darbuotojams nustatytas 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitės su 2 poilsio dienomis darbo laikas ir kasdienė darbo laiko trukmė:

5.1. pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirbama nuo 8 valandos iki 17 valandos, o penktadienį – nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių;

5.2. pietų pertrauka – nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minučių;

5.3. šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

6. Darbuotojai turi laikytis Muitinės mokymo centre nustatyto darbo laiko režimo (Taisyklių 5 punktas).

7. Šalių susitarimu gali būti nustatytas atskirasis darbuotojo darbo laiko grafikas, kuris, darbuotojui pateikus prašymą, įforminamas Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu. Dirbant pagal atskirąjį darbo grafiką – darbas gali būti pradedamas nuo 7 valandos iki
9 valandos ir baigiamas nuo 16 valandos iki 18 valandos, kartu užtikrinant veiksmingą Muitinės mokymo centro darbą.

8. Darbuotojai, išvykdami iš tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą ir prognozuojamą trukmę, o norėdami išvykti ne darbo tikslais – gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

9. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

10. Darbuotojai turi laikytis Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų, su kuriais jie pasirašytinai instruktuojami prieš pradedant darbą Muitinės mokymo centre.

11. Muitinės mokymo centro patalpose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama. Leidžiama rūkyti tik tam skirtoje – Muitinės mokymo centro vidiniame kieme specialiai parengtoje ir pažymėtoje vietoje.

12. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

13. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų (išskyrus puodelį geriamo vandens, arbatos, kavos) matomoje vietoje, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

14. Darbuotojams draudžiama užsirakinti darbo vietai skirtose patalpose ir (ar) kitose darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

15. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

16. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, tarnybinį transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Muitinės mokymo centro išteklius.

17. Darbuotojai tarnybiniais telefonais, elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis gali naudotis tik darbo tikslais.

18. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims (ne darbuotojams, lankytojams ir kt.) naudotis Muitinės mokymo centro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

19. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka Muitinės informacinių sistemų centro darbuotojai arba Muitinės mokymo centro direktoriaus paskirti atsakingi asmenys. Be šiame Taisyklių punkte nurodytų asmenų žinios draudžiama savavališkai instaliuoti programas ar keisti kompiuterio nustatymus.

20. Darbuotojui, nesuderinus su tiesioginiu vadovu, darbo metu draudžiama spręsti asmeninius reikalus, užsiimti kita, su pareigybės funkcijomis nesusijusia veikla.

21. Darbuotojų darbo vieta turi būti tvarkinga ir švari. Baigęs darbą, darbuotojas turi sutvarkyti savo darbo vietą. Draudžiama palikti dokumentus, spaudus, antspaudus matomose vietose.

22. Darbuotojas, paskutinis darbo vietoje, auditorijoje ar kitoje Muitinės mokymo centro patalpoje baigęs darbą, turi joje uždaryti langus, išjungti elektros prietaisus ir patalpą užrakinti.

 

IV SKYRIUS

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

23. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

24. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Muitinės mokymo centrui arba jo reprezentavimu, paskutinę savaitės darbo dieną ir prieššventinėmis dienomis gali dėvėti kito stiliaus drabužius, bet jų apranga ir išvaizda neturi šokiruoti kitų darbuotojų, Muitinės mokymo centro mokymo dalyvių, klientų ar lankytojų.

25. Muitinės mokymo centro direktorius arba darbuotojo tiesioginis vadovas, kurio motyvuota nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka Taisyklių 23–24 punktų reikalavimų, gali žodžiu ir (ar) raštu įpareigoti darbuotoją rengtis ir tvarkytis nepažeidžiant Taisyklių reikalavimų.

V SKYRIUS

ELGESIO REIKALAVIMAI

 

26. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Muitinės mokymo centrą.

27. Darbuotojai vieni su kitais ir su aptarnaujamais, kitais asmenimis turi elgtis pagarbiai. Muitinės mokymo centre turi būti vengiama triukšmo, palaikoma tvarka darbo vietose, su kolegomis ir kitais asmenimis palaikoma dalykinė darbo atmosfera. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų pokalbiai netrukdytų kitų darbuotojų darbui.

28. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

29. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

 

VI SKYRIUS

PAREIGŪNŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

30. Darbuotojui, pažeidusiam Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

31. Darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Taisyklės skelbiamos Muitinės mokymo centro interneto svetainėje.

33. Su taisyklėmis supažindinami visi darbuotojai.

 

Informacija atnaujinta 2024-03-18