English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
 •  
 • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Svarbu

Pokyčiai laikinai saugomų prekių kiekio balansavimo srityje

Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos muitinėje gamybinėje aplinkoje pradės veikti atnaujinta NTKS versija, kuri turės sąsają su laikinai saugomų prekių kiekio balansavimu.

Tai reiškia, kad deklarantas prekėms, kurioms buvo įforminta prekių laikinojo saugojimo deklaracija MDAS priemonėmis ir kurios toliau bus gabenamos taikant tranzito procedūrą, išvykimo įstaigai, priėmusiai tranzito deklaraciją ar elektroninius TIR knygelės duomenis (deklarantas gavo elektroninį pranešimą IE028 kuriuo informuotas apie suteiktą MRN), NTKS priemonėmis turės būti pateiktas elektroninis pranešimas IELB20LT „Papildomas procedūrų ir elektroninių dokumentų susiejimas bei prekių kiekio balansavimas“. Elektroninį pranešimą IELB20LT galima pateikti tranzito deklaracijai ar elektroniniams TIR knygelės duomenims esantiems NTKS sistemoje būsenoje „Priimta“. Elektroninio pranešimo IELB20LT siuntimo kartai nėra ribojami, t. y. iki kol deklarantas gaus elektroninį pranešimą IELB21LT „Papildomo procedūrų ir elektroninių dokumentų susiejimo bei prekių kiekio balansavimo pranešimo priėmimas (nepriėmimas)“.

Detaliau - Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklėse patvirtintose 2015 m. kovo 31 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-244.

____________________________________________________

Informacija dėl išankstinės registracijos prie atnaujintos muitinės elektroninės paslaugos bei atnaujintos Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (NTKS) diegimo į gamybinę aplinką

Informuojame, kad 2022 m. vasario mėn. 8 d.  pradės veikti atnaujinta Nacionalinės tranzito kontrolės sistema (NTKS), teikianti muitinės elektroninę paslaugą „Tranzito e-paslaugos“. Asmenis, ketinančius gauti šią paslaugą ir Lietuvos muitinės Bendro naudotojų valdymo portalo (BAP) priemonėmis dar neužsiregistravusius muitinės elektroninių paslaugų gavėjais, kviečiame nedelsti ir vadovaujantis Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis (MD generalinio direktoriaus įsakymas Nr. 1B-234) iš anksto užsiregistruoti adresu https://bap.lrmuitine.lt .

BAP naudotojo vadovas: https://bap.lrmuitine.lt/bap-cas-app/pdf/Naudotojo_vadovas.pdf

Asmeniui (įmonei), BAP priemonėmis jau užsiregistravusiam paslaugų gavėju, papildomai registruotis nereikia ir 2022 m. vasario mėn. 8 d. paslaugų gavėjo administratoriams teisės gauti muitinės elektroninę paslaugą „Tranzito e-paslaugos“ bus suteiktos automatiškai.

Paslaugų gavėjų administratoriai BAP priemonėmis (https://bap.lrmuitine.lt) prisijungę prie paslaugų gavėjo paskyros, galės atlikti muitinės elektroninės paslaugos „Tranzito e- paslaugos“ teisių priskyrimą ir kitiems paslaugų gavėjo atstovams. To pakaks tranzitu gabenamų prekių deklaravimui savo vardu (t. y., kai įmonė yra deklarantas ir procedūros vykdytojas).

Jeigu paslaugų gavėjas nedeklaruos prekių tranzito procedūrai pats, o tai už jį darys atstovas muitinėje (muitinės tarpininkas), paslaugų gavėjo administratorius turės BAP priemonėmis inicijuoti delegavimo (atstovavimo) sutartį su muitinės tarpininku. Atstovas muitinėje (muitinės tarpininkas), kuriam deleguojamos teisės, taip pat BAP priemonėmis turi būti užsiregistravęs paslaugų gavėju,.

Paslaugų gavėjas elektroninius tranzito deklaracijų (įskaitant TIR knygelių) duomenis Lietuvos muitinei teikti ir stebėti tranzito deklaracijų muitinio įforminimo eigą galės NTKS portalo priemonėmis prisijungęs prie Vieno langelio informacinės sistemos adresu https://vls.lrmuitine.lt.

NTKS portale paslaugų gavėjo atstovas galės atlikti šias funkcijas:

 • sukurti ir pateikti elektroninę tranzito deklaraciją arba TIR deklaraciją ;
 • įkelti ir pateikti muitinei kitomis priemonėmis parengtą elektroninę tranzito deklaraciją arba TIR deklaraciją;
 • keistis su muitinės įstaigomis visais NTKS išorinės srities pranešimais;
 • supaprastintų tranzito procedūrų atveju atspausdinti turimos programinės įrangos priemonėmis tranzito lydimąjį arba tranzito saugumo lydimąjį dokumentą (TAD/TSAD);
 • valdyti savo parengtus elektroninius tranzito deklaracijos arba TIR deklaracijos duomenis;
 • gauti ataskaitas apie užbaigtus tranzito gabenimus;
 • gauti informaciją apie garantijos panaudojimą.

Konsultacijas dėl „Tranzito e-paslaugos“ paslaugos teikia Muitinės informacinių technologijų paslaugų centras telefonu (8 5) 236 2302 ir e. p. adresu [email protected]

Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 7 d. 9.00 val. Lietuvos Respublikos muitinės įstaigose, kurioms yra priskirta NTKS priemonėmis atlikti Sąjungos/bendrųjų tranzito procedūrų ir TIR knygelių duomenų įforminimą, bus atliktas tranzito deklaracijų, TIR knygelių ir garantijų, įformintų iki 2022 m. vasario 7 d. 9.00 val. "senojoe" NTKS duomenų migravimas į atnaujintą NTKS :

 • išvykimo įstaigoje visų esančių būsenoje „Gabenti leista“ deklaracijų duomenys bus perkelti į atnaujintą NTKS(TRANSIT);
 • išvykimo įstaigoje deklaracijos esančios būsenose iki „Gabenti leista“ („Priimta“, „Tikrinama“, „Laukimo būsena“, „Pateiktas prašymas išleisti“, „Garantija registruojama“, „Garantija tikslinama“, „Garantija užregistruota“) „senojoje“ NTKS automatiškai bus anuliuotos deklarantui išsiunčiant elektroninį pranešimą IE009 „Sprendimas dėl deklaracijos anuliavimo“, taip pat bus anuliuoti užregistruoti, bet neatlaisvinti garantijų panaudojimai. Visoms deklaracijoms esančioms būsenoje „Pateikta“ bus sugeneruotas elektroninis pranešimas IE016 „Deklaracija nepriimta“.
 • paskirties ir tranzito įstaigose visų nesančių galutinėje būsenoje „Gabenimas užbaigtas“ deklaracijų duomenys bus perkelti į atnaujintą NTKS(TRANSIT);

Garantijos:

 • 2 tipo garantijos „Vienkartinė garantija išduota garanto“ įregistruotos „senojoje“ NTKS (GMS)seniau negu prieš metus ir nepanaudotos (būsena „Užregistruota“) bus pripažintos negaliojančiomis, jų duomenys nebus perkelti į atnaujintą NTKS (GMS);
 • 0 tipo „Atleidimas nuo prievolės pateikti garantiją“ ir 1 tipo „Bendrosios garantijos“ bus perkeltos į atnaujintą NTKS (GMS) automatiškai perskaičiavus garantijos likutį.

Prašome pasistengti iki vasario 7 d. 9.00 val. išvykimo įstaigose, kurioms priskirtas Sąjungos/bendrojo tranzito procedūrų bei TIR knygelių įforminimas užbaigti muitinės formalumus (elektroninis pranešimas IE029 „Gabenti leista“).

 Dėkojame, kad naudojatės mūsų paslaugomis.  

____________________________________________________

ASMENIMS, TURINTIEMS LEIDIMĄ NAUDOTIS TIR ĮGALIOTOJO SIUNTĖJO STATUSU

2020 m. birželio mėn. patobulintas Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (NTKS) funkcionalumas, leidžiantis asmeniui pateikti elektroninius TIR knygelės duomenis pagal supaprastintą formalumų atlikimo procedūrą. T. y. TIR įgaliotasis siuntėjas, pateikdamas TIR knygelės elektroninius duomenis (el. pranešimas IE015) turi:

1.      pasirinkti „Supaprastinta procedūra“;

2.      nurodyti tikrinimo kodą „A3“;

3.      nurodyti tranzito terminą;

4.      nurodyti prekių buvimo vietos kodą, kurį suteikė muitinė;

5.      nurodyti uždėtos specialiosios plombos Nr.

____________________________________________________

TIR ĮGALIOTASIS GAVĖJAS, ELEKTRONINIO PRANEŠIMO „PRANEŠIMAS APIE ATVYKIMĄ“ (IE007) ĮFORMINIMAS

Asmenys, kuriems išduotas leidimas naudotis įgaliotojo gavėjo statusu užbaigiant TIR procedūras ir kuriems yra suteikta teisė priimti prekes, atgabentas taikant TIR procedūras, leidime nurodytoje vietoje, jeigu ši vieta (vietos) yra galutinė prekių, gabenamų taikant TIR procedūrą, iškrovimo vieta , apie atgabentas ne Sąjungos prekes nedelsdami turi informuoti paskirties muitinės įstaigą naudodamiesi Verslininko modulio arba kitomis jų turimomis programinės įrangos priemonėmis – išsiųsdami elektroninį pranešimą „Pranešimas apie atvykimą“ ( IE007).

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytuoju atveju Verslininko modulyje pasirinkus Turinyje eilutę „Verslininkas paskirties įstaigoje“ – „Naujas pranešimas apie atvykimą“ (elektroninis pranešimas IE007) – „Informacija apie gabenimą“ – laukelyje „Pranešimo sudarymo vieta“ turi būti nurodomi šie duomenys:

- paskirties muitinės įstaigos kodas iš muitinės įstaigų klasifikatoriaus,

- pasviras brūkšnys „/“, raidė „F“ (pilnas iškrovimas),

- du pasviri brūkšniai „//“ iškrautų pakuočių skaičius (pvz., LTVR4000/F//120).

______________________________________________________

MUITINĖS TARPININKŲ IR DEKLARANTŲ DĖMESIUI

1. Nuo 2009-01-01 Visi Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių vežėjai, gabenantys krovinius į Bendriją ir iš jos, vadovaujantis 2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamento (EB Nr. 1192/2008 reikalavimais, TIR knygelės duomenis privalo pateikti muitinei ir elektroniniu būdu. Muitinei siunčiami elektroniniai TIR knygelės duomenys turi atitikti 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo C2 priedėlyje nustatytus struktūros ir turinio reikalavimus. Bet kuris kitas asmuo (tarpininkas), sudaręs sutartį su TIR knygelės turėtoju sutartį, taip pat turi teisę teikti elektroninius TIR knygelės duomenis išvykimo ar išvežimo muitinės įstaigai. Atkreipiame dėmesį, kad visos teisinės pasekmės, kylančios dėl pateiktų elektroninių TIR knygelės duomenų ir TIR knygelės skirtumų, vadovaujantis TIR konvencijos nuostatomis, grindžiamos TIR knygelėje pateiktais duomenimis.

2. Nuo 2009-01-01 specialūs reikalavimai, taikomi elektroniniam pranešimui (IE15) TIR procedūros atveju:

2.1. Duomenų grupėje „TRANZITO OPERACIJA“:

„Deklaracijos tipas“ (1 langelis) – nurodoma „TIR“.

2.2. Duomenų grupėje „PATEIKTI DOKUMENTAI/SERTIFIKATAI“:

„Dokumento tipas“ (44 langelis) – nurodoma „952“;

„Dokumento nuoroda“ (Dokumento Nr.) (44 langelis) – nurodoma TIR knygelės Nr. (pvz., XC38000000);

„Papildoma informacija“ (44 langelis) – nurodomas TIR knygelės lapo Nr. (pvz.: 1, 3, 5).

Pastaba. Dokumentas nurodomas pirmuoju prie pirmos prekės.

2.3. Duomenų grupėje „GARANTIJA“:

Garantijos tipas (52 langelis) – nurodoma „B“;

Kitas garantijos numeris (52 langelis) - TIR knygelės numeris (pvz., XC38000000).

Pastaba. Garantijos registracijos numeris ir prisijungimo kodas nepildomi.

Atkreipiame dėmesį, kad nežiūrint į atsirandančią prievolę pateikti TIR knygelės duomenis elektroniniu būdu, įprastinė TIR knygelė, naudojama vadovaujantis TIR konvencijos nuostatomis, ir toliau bus pagrindinis tarptautinio tranzito dokumentas.

3. Nuo 2011-01-01 elektroninius TIR knygelės duomenis privalu pateikti su papildomais saugos bei saugumo duomenimis. Elektroninius TIR knygelės duomenis muitinės įstaigai galima perduoti naudojantis Verslininko moduliu arba Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) išankstinės deklaravimo sistemos TIR-EPD (www.tirepd.org) programine įranga. „Verslininko modulio“ demo versiją galima rasti Lietuvos muitinės interneto tinklalapyje www.lrmuitine.lt skiltyje Nacionalinė tranzito kontrolės sistema (NTKS). Prisijungti prie TIR-EPD galima Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA suteiktomis prisijungimo teisėmis.

4. Nuo 2014-12-01 Verslininko modulyje duomenų grupėse SIUNTĖJAS (SAUGUMO DUOMENYS), GAVĖJAS (SAUGUMO DUOMENYS) ir VEŽĖJAS duomenų elementai PAVADINIMAS ir ADRESAS nenurodomi, jeigu yra nurodytas EORI verslininko identifikacijos numeris (EORI VIN) arba trečiosios šalies verslininko unikalus identifikacijos numeris (TCUIN).

5. Duomenų grupėse SIUNTĖJAS, GAVĖJAS ir VYKDYTOJAS VIN privaloma tvarka turi prasidėti šalies, tranzito deklaracijų įforminimui naudojančios NCTS sistemą, dviraidžiu kodu.

6. Nuo 2015-12-17 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 9 priedo C1 ir C2 priedėliuose nurodyta, kad bendrosiose deklaracijose pateikiamas aiškiai surašytas prekių aprašymas, kuris turi būti pakankamai tikslus, kad muitinė galėtų identifikuoti prekes. Negalima vartoti bendro pobūdžio terminų (pvz., „sukomplektuotas“, „paprastas krovinys“ arba „dalys“). Komisija vėliau paskelbs tokių bendro pobūdžio terminų sąrašą. Šios informacijos pateikti nereikia, jei nurodomas prekės kodas.

Gabenant didesnį kiekį įvairių prekių ar rinktinius krovinius, kai muitiniam įforminimui pateikiama TIR knygelė ir prie jos atplėšiamųjų lapų prisegtas papildomas krovinių sąrašas (specifikacija ar pan.), krovinio manifesto 10 langelyje ir TIR knygelės elektroninių duomenų laukelyje „Prekės aprašymas“ galėtų būti įrašyta pvz., „Prekių aprašymas pagal papildomą sąrašą (specifikaciją ar pan.)“. Tačiau tokiu atveju prie TIR knygelės baltojo lapo (muitinės egzempliorius) būtina pridėti prekių sąrašo (specifikacijų ar pan.) kopiją.

7. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad siekiant pagerinti iš NCTS-P4 į NCTS-P5 perduodamų tranzito deklaracijų duomenų kokybę atliekant jų konvertavimą, tranzito deklaracijos duomenų pranešime CC015B laukeliuose „Transporto priemonės registracijos duomenys išvykstant“ ir „Per sieną vykstančios transporto priemonės registracijos duomenys“ turi būti naudojamas simbolis „#“, atskiriantis vilkiko ir priekabos (-ų) registracijos numerius.

Pridedame pavyzdį NCTS-P4, „Transporto priemonės registracijos duomenys išvykstant“:

  E1234AZ = vilkikas be priekabos  (ne E1234AZ##)

  E1234AZ#BP9876YZ = vilkikas su viena priekaba

(ne C1234AZ/BP9876YZ)

  E1234AZ#BP9876YZ#B0756PM = vilkikas su dviem priekabomis

[! Nenaudokite simbolio „#“ eilutės pradžioje.]

[! Nekeiskite simbolio „#“ kitu simboliu.]

 

Pasiteirauti galite el. paštu [email protected]

Informacija atnaujinta 2023-07-13