English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Nuostatai

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1K-344

redakcija)

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija), kurios paskirtis – vadovauti Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) veiklai.

2. Muitinės departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu ir muitinės atributiką.

3. Muitinės departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu (Žin., 2004, Nr. 73-2517), Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu (Žin., 2000, Nr. 94-2917; 2003, Nr. 64-2881), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Muitinės departamentas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) nustatyta tvarka. Muitinės departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

5. Muitinės departamento savininkė yra valstybė, Muitinės departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija. Finansų ministerija, įgyvendindama Muitinės departamento savininko teises ir pareigas, atlieka šias funkcijas:

5.1. tvirtina Muitinės departamento nuostatus;

5.2. priima sprendimą dėl Muitinės departamento buveinės pakeitimo;

5.3. sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip Muitinės departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Muitinės departamentui pavaldžios ir atskaitingos teritorinės muitinės ir specialiosios muitinės įstaigos (toliau kartu – muitinės įstaigos).

7. Muitinės departamento buveinės adresas: A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius, Lietuvos Respublika. Muitinės departamento vieši pranešimai skelbiami muitinės interneto svetainėje (www.cust.lt) ir (arba) kitose teisės aktų nustatytose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Muitinės departamento nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka. 

II. MUITINĖS DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAi IR FUNKCIJOS

9. Muitinės departamento veiklos tikslai:

9.1. pagal kompetenciją įgyvendinti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos politiką ekonominių užsienio prekybos reguliavimo ir vidaus rinkos apsaugos priemonių srityje;

9.2. pagal kompetenciją įgyvendinti kitus muitų teisės aktus;

9.3. užtikrinti muitų teisės aktų įgyvendinimą muitinėje.

10. Muitinės departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

10.1. kuria, rengia ir įgyvendina muitinės veiklos strategiją;

10.2. koordinuoja ir kontroliuoja muitinės veiklą;

10.3. organizuoja ir kontroliuoja muitinės administruojamų muitų, kitų mokesčių ir valstybės rinkliavų, įskaitant muitinės kompetencijai priskirtus Europos Sąjungos nuosavus išteklius, apskaitą ir surinkimą, muitinės kompetencijai priskirtų importo, eksporto ir tranzito draudimų bei apribojimų taikymą;

10.4. tvarko muitinės mokesčių fondo apskaitą, sudaro ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia muitinės mokesčių fondo finansinių ataskaitų rinkinius;

10.5. koordinuoja ir prižiūri Kombinuotosios nomenklatūros, bendrojo muitų tarifo ir kitų importo ir eksporto tarifinio reguliavimo priemonių taikymą Lietuvos Respublikoje ir tvarko Lietuvos Respublikos integruotąjį tarifą;

10.6. organizuoja ir kontroliuoja importo ir eksporto bei prekybos su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis statistinių duomenų rinkimą, apdorojimą ir teikimą;

10.7. tvarko muitinės kompetencijai priskirtus registrus;

10.8. organizuoja ir prireikus pats atlieka Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje veiklą vykdančių asmenų ūkinės komercinės veiklos, jos apskaitos, finansinės atskaitomybės, susijusios su mokesčių teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga muitinė, ir kitų muitų teisės aktų (toliau kartu – muitų teisės aktai) taikymu, tikrinimus;

10.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmenims informaciją, konsultacijas ir kitą metodinę pagalbą muitų teisės aktų taikymo klausimais;

10.10. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl muitinės įstaigų sprendimų arba jų nepriėmimo, dėl muitinės pareigūnų veiksmų, imasi priemonių nustatytiems trūkumams ir pažeidimams pašalinti ar kaltiems pareigūnams nubausti;

10.11. suderinęs su Finansų ministerija, teikia apibendrintus muitinės administruojamų muitų ir kitų mokesčių įstatymų paaiškinimus;

10.12. organizuoja ir atlieka muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją, išaiškinimą ir tyrimą;

10.13. vykdo kriminalinę žvalgybą su muitinės veikla susijusių nusikalstamų veikų faktams išaiškinti ir organizuoja muitinės įstaigų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, veiklą šioje srityje;

10.14. organizuoja ir koordinuoja muitų teisės aktų pažeidimų rizikos valdymą;

10.15. sprendžia muitinės veiklos organizavimo, personalo valdymo, profesinio rengimo, ūkinius ir administracinius klausimus;

10.16. teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Finansų ministerijai, kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms ir įstaigoms dėl muitų teisės aktų tobulinimo ir rengia nurodytų teisės aktų projektus;

10.17. teikia Finansų ministerijai dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitą informaciją, reikalingą Finansų ministerijos veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

10.18. vykdo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir susitarimų ir muitinės sudarytų susitarimų su kitų valstybių muitinėmis įpareigojimus muitinei ir organizuoja jų vykdymą, rengia ir dalyvauja rengiant tokių sutarčių ir susitarimų projektus;

10.19. pagal kompetenciją priima teisės aktus;

10.20. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybių institucijomis, Europos Sąjungos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

10.21. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gavęs atitinkamus įgaliojimus, dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų ir kitų prie Europos Sąjungos institucijų sudaromų darbo grupių ir komitetų, kuriuose nagrinėjami muitinės kompetencijai priklausančių Europos Sąjungos teisės aktų projektai ir su šių teisės aktų įgyvendinimu susiję klausimai, veikloje;

10.22. koordinuoja su muitinės veikla susijusių Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;

10.23. pagal kompetenciją administruoja Europos Sąjungos nuosavus išteklius;

10.24. organizuoja ir vykdo importuojamų ir eksportuojamų prekių, kurioms taikomos Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonės, muitinės priežiūrą;

10.25. atstovauja muitinei teismuose ir kitose institucijose;

10.26. metodiškai vadovauja muitinės įstaigoms muitinės veiklos srityje;

10.27. informuoja visuomenę apie Muitinės departamento veiklą, skelbia informaciją, susijusią su Muitinės departamento veikla, muitinės interneto svetainėje;

10.28. renka, kaupia ir saugo istorines muziejines vertybes, susijusias su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių muitinių veikla ir istorija;

10.29. centralizuotai tvarko Muitinės departamento ir muitinės įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansus;

10.30. nustato valstybei nuosavybės teise priklausančių Muitinės departamento ar muitinės įstaigų valdomų patikėjimo teise administracinių pastatų (patalpų) administravimo Muitinės departamente ir muitinės įstaigose prioritetus ir procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi, užtikrina administracinių pastatų (patalpų) priežiūrą, lėšų poreikio vertinimą, kapitalinio ir einamojo remonto planų rengimą, centralizuotai vykdo muitinės funkcijoms vykdyti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

10.31. vykdo muitinės atliekamų priežiūros funkcijų, kaip jos apibrėžtos Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2012, Nr. 89-465), 3 punkte, optimizavimą;

10.32. atlieka kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

III. MUITINĖS DEPARTAMENTO TEISĖS

11. Muitinės departamentas, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

11.1. nustatyta tvarka teikti siūlymus Lietuvos Respublikos institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų rengimo ir keitimo ir gauti iš jų informaciją ir išaiškinimus;

11.2. tikrinti, kaip vykdomi muitų teisės aktai;

11.3. duoti asmenims privalomus vykdyti nurodymus pašalinti muitų teisės aktų pažeidimus, taip pat reikalauti pašalinti priežastis, sudarančias galimybes juos pažeisti;

11.4. gauti iš kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų, organizacijų, finansų įstaigų ir draudimo įmonių informaciją, susijusią su muitų teisės aktų įgyvendinimu;

11.5. gauti iš asmenų, susijusių su prekių importo, eksporto, tranzito bei išvežimo ir įvežimo operacijomis arba su paskesnėmis prekybos šiomis prekėmis operacijomis, informaciją ir turimus dokumentus;

11.6. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių asmenimis;

11.7. sudaryti sutartis su asmenimis, kurie pagal muitų teisės aktus pripažįstami garantais, dėl garantijos dokumentų mokestinėms prievolėms muitinei užtikrinti teikimo;

11.8. sudaryti iš valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų (susitarus su jų vadovais) komisijas (darbo grupes) Lietuvos Respublikos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektams rengti ir kitiems Muitinės departamento kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

11.9. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka gauti paramą veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti.

12. Muitinės departamentas turi tokias su muitinės įstaigomis susijusias teises:

12.1. gauti iš muitinės įstaigų dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitokią informaciją, reikalingą Muitinės departamento veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

12.2. pagal kompetenciją duoti muitinės įstaigoms privalomus vykdyti nurodymus;

12.3. tikrinti ir vertinti pagal kompetenciją muitinės įstaigų veiklą, nustatyti joms uždavinius, gauti jų veiklos ataskaitas;

12.4. nustatyti muitinės kontrolės metodus ir tvarką.

13. Muitinės departamentas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia teisės aktai.

IV. MUITINĖS DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Muitinės departamento veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, kurį tvirtina finansų ministras. Muitinės departamento metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), ir skelbiamas Muitinės departamento interneto svetainėje.

15. Muitinės departamento administracijos padalinių ir nepriklausančių Muitinės departamento administracijos padaliniams muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veikla reglamentuojama Muitinės departamento generalinio direktoriaus tvirtinamais Muitinės departamento darbo reglamentu, Muitinės departamento administracijos padalinių nuostatais, taip pat muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymais, kitais vidaus tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

16. Muitinės departamentui vadovauja Muitinės departamento generalinis direktorius, kurį penkerių metų kadencijai Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia finansų ministras. Muitinės departamento generalinis direktorius atsakingas ir atskaitingas finansų ministrui.

17. Muitinės departamento generalinio direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka vienas iš finansų ministro paskirtų Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojų, kuris turi teisę atlikti visas šių nuostatų 18 punkte nustatytas funkcijas.

18. Muitinės departamento generalinis direktorius atlieka šias funkcijas:

18.1. vadovauja Muitinės departamentui ir visai muitinei, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Muitinės departamento veiklą;

18.2. užtikrina muitinei pavestų funkcijų vykdymą;

18.3. finansų ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

18.4. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka paskirsto valstybės biudžeto lėšas muitinės įstaigoms programoms vykdyti, nustato ir tvirtina muitinės įstaigų programų sąmatas, taip pat tvirtina Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičių, neviršydamas finansų ministro nustatyto didžiausio leistino skaičiaus;

18.5. suderinęs su finansų ministru, tvirtina Muitinės departamento struktūrą;

18.6. suderinęs su finansų ministru, steigia, pertvarko, reorganizuoja ir likviduoja muitinės įstaigas ir muitinės postus, laikinai sustabdo muitinės postų veiklą, nustato teritorinių muitinių veiklos zonas ir muitinės įstaigų funkcijas;

18.7. turi teisę panaikinti arba įpareigoti pakeisti Europos Bendrijos muitų teisės aktams ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančius muitinės įstaigų sprendimus;

18.8. nustatyta tvarka pagal kompetenciją atstovauja muitinei Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, tarptautinėse organizacijose arba suteikia įgaliojimus Muitinės departamento ar muitinės įstaigų pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

18.9. nustato muitinės atributiką, tvirtina tarnybinių pažymėjimų formas;

18.10. priskiria muitinės pareigūnų pareiginius laipsnius pareigybėms ir nustato jų suteikimo tvarką;

18.11. tvirtina Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas, perkelia į kitas pareigas ir atleidžia iš pareigų Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas arba įgalioja šiuos veiksmus atlikti Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoją (pavaduotojus) arba atitinkamų muitinės įstaigų vadovus;

18.12. nustato administravimo sritis savo pavaduotojams;

18.13. duoda Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus;

18.14. tvirtina muitinės įstaigų struktūrą, Muitinės departamento administracijos padalinių ir muitinės įstaigų nuostatus, Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus;

18.15. užtikrina visų Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą;

18.16. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka kitus Muitinės departamento ir muitinės įstaigų personalo valdymo veiksmus;

18.17. priima sprendimus, Muitinės departamento vardu sudaro sandorius;

18.18. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo tarpžinybinius susitarimus su užsienio valstybių muitinių administracijomis, o gavęs atitinkamus įgaliojimus – derasi ir pasirašo tarptautines sutartis;

18.19. priima įsakymus. Prireikus kartu su kitomis valstybės institucijomis priima bendrus įsakymus;

18.20. užtikrina Muitinės departamento teikiamų asmenims konsultacijų muitų teisės aktų taikymo klausimais vienodumą ir kokybę;

18.21. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

19. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai ir nurodymai privalomi visiems muitinės pareigūnams.

20. Muitinės departamento generalinis direktorius gali sudaryti jam patariantį organą – Muitinės departamento kolegiją. Muitinės departamento kolegijos sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina Muitinės departamento generalinis direktorius.

21. Muitinės departamento generalinis direktorius koordinuoja Muitinės departamento administracijos padalinių veiklą tiesiogiai arba per savo pavaduotojus, o muitinės įstaigų – per šių įstaigų vadovus.

22. Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai pagal jiems nustatytas administravimo sritis atsako už šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose Muitinės departamentui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą ir koordinavimą, atlieka kitas Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir teisės aktų pavestas funkcijas. Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Muitinės departamento generaliniam direktoriui.

23. Muitinės departamentą sudaro administracijos padaliniai: skyriai ir tarnybos. Administracijos padaliniui vadovauja vadovas, kuris tiesiogiai pavaldus generaliniam direktoriui arba šį padalinį kuruojančiam generalinio direktoriaus pavaduotojui. Administracijos padalinio vadovui tiesiogiai pavaldūs šio padalinio pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

24. Administracijos padalinio vadovas:

24.1. užtikrina padaliniui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

24.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja administracijos padalinio darbą;

24.3. atlieka kitas jam pavestas funkcijas.

25. Kai kurioms užduotims vykdyti, projektams valdyti, kai kurioms veiklos sritims organizuoti, koordinuoti ar kontroliuoti Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymais gali būti sudaromi funkciniai padaliniai (komisijos, komitetai, koordinavimo ir darbo grupės, taip pat gali būti paskiriami koordinatoriai, administratoriai ir pan.). Asmenys, paskirti į funkcinius padalinius (kuriems pavestos to padalinio funkcijos), šių padalinių veiklos klausimais yra pavaldūs funkcinio padalinio vadovui. Administracijos padalinių vadovai privalo sudaryti sąlygas jiems pavaldiems muitinės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams dalyvauti funkcinių padalinių veikloje.

V. MUITINĖS DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

26. Muitinės departamento valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o veiklos kontrolę – pagal kompetenciją kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

27. Išankstinę, einamąją ir paskesniąją Muitinės departamento finansų kontrolę atlieka Muitinės departamento generalinio direktoriaus paskirti Muitinės departamento muitinės pareigūnai (valstybės tarnautojai).

28. Muitinės departamento vidaus auditą atlieka vidaus audito tarnyba, kuri yra tiesiogiai pavaldi Muitinės departamento generaliniam direktoriui.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Muitinės departamentas gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________ 

Informacija atnaujinta 2018-05-04