English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Nuostatai

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-467

redakcija)

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurios paskirtis – vadovauti Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) veiklai.

2. Muitinės departamentas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). Muitinės departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

3. Muitinės departamento savininkė yra valstybė, Muitinės departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija. Finansų ministerija, įgyvendindama Muitinės departamento savininko teises ir pareigas, atlieka šias funkcijas:

3.1. tvirtina ir keičia Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus (toliau – Nuostatai);

3.2. priima sprendimą dėl Muitinės departamento buveinės pakeitimo;

3.3. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose jos, kaip Muitinės departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtas funkcijas.

4. Muitinės departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu ir muitinės atributiką.

5. Muitinės departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinės veiklą.

6. Muitinės departamentui atskaitingos teritorinės muitinės ir specialiosios muitinės įstaigos (toliau kartu – muitinės įstaigos).

7. Muitinės departamento buveinės adresas: A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius, Lietuvos Respublika. Muitinės departamento vieši pranešimai skelbiami muitinės interneto svetainėje (www.lrmuitine.lt) ir (arba) kitose teisės aktų nustatytose visuomenės informavimo priemonėse.

II SKYRIUS

MUITINĖS DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

8. Muitinės departamento veiklos tikslai – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti priemones, kuriomis siekiama apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansinius interesus, rinką, visuomenę ir aplinką nuo nesąžiningos ir neteisėtos tarptautinės prekybos daromos žalos, sudarant palankias sąlygas teisėtam verslui, prisidedant prie sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, užtikrinti Europos Sąjungos ir jos gyventojų saugumą ir saugą, išlaikyti deramą pusiausvyrą tarp muitinio tikrinimo ir teisėtos prekybos palengvinimo.

9. Muitinės departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

9.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja muitinės įstaigų veiklą, vykdomą atliekant joms pavestas funkcijas;

9.2. organizuoja ir kontroliuoja muitinės administruojamų muitų, kitų mokesčių ir valstybės rinkliavų apskaitą ir surinkimą;

9.3. pagal kompetenciją administruoja Europos Sąjungos nuosavus išteklius;

9.4. organizuoja muitinės veiklai priskirtų importo, eksporto ir tranzito draudimų ir apribojimų taikymą bei muitinės priežiūros priemonių taikymą;

9.5. tvarko muitinės mokesčių fondo apskaitą, sudaro ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia muitinės mokesčių fondo finansinių ataskaitų rinkinius;

9.6. nustato 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 952/2013), 104 straipsnio 3 dalyje nurodytas muito sumų įtraukimo į apskaitą procedūras, rengia ir teikia su Europos Sąjungos nuosavais ištekliais susijusias ataskaitas Europos Komisijai ir Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms;

9.7. prižiūri Kombinuotosios nomenklatūros, bendrojo muitų tarifo ir kitų importo ir eksporto tarifinio reguliavimo priemonių taikymą Lietuvos Respublikoje ir tvarko Lietuvos Respublikos integruotąjį tarifą, administruoja tarifines kvotas pagal muitinės deklaracijos priėmimo laiką, rengia ir teikia Europos Komisijai antidempingo ir kompensacinių priemonių taikymo ataskaitas bei duomenis, reikalingus Reglamento (ES) Nr. 952/2013 56 straipsnio 5 dalyje nurodytai prekių išleidimo į laisvą apyvartą arba jų eksporto priežiūrai;

9.8. atlieka 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL 2013 L 181, p. 15), nurodyto kompetentingo muitinės padalinio funkcijas ir teikia šiame reglamente nurodytą informaciją Europos Komisijai;

9.9. organizuoja ir vykdo importuojamų ir eksportuojamų prekių, kurioms taikomos Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemonės, muitinės priežiūrą;

9.10. organizuoja ir prireikus pats atlieka su muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymu susijusios asmenų ūkinės komercinės veiklos Lietuvos Respublikos teritorijoje tikrinimus, taip pat jos apskaitos tvarkymo, sudaromų finansinių ataskaitų rinkinių, įsipareigojimų muitinei vykdymo ir atitikties muitinės įgyvendinamų teisės aktų nustatytiems reikalavimams priežiūrą;

9.11. koordinuoja ir organizuoja prekių muitinės vertės nustatymą ir užtikrina vienodo, teisingo ir nešališko muitinio įvertinimo taisyklių taikymą Lietuvos Respublikoje;

9.12. organizuoja ir vykdo muitinės ir kitų valstybės institucijų sulaikytų prekių, daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Europos Sąjungos prekių muitinio statuso, administravimą;

9.13. renka, apdoroja ir teikia prekybos su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis statistinius duomenis;

9.14. valdo Muitinės prievolininkų registrą ir tvarko muitinės kompetencijai priskirtus kitus registrus;

9.15. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl muitinės įstaigų priimtų sprendimų arba dėl jų nepriėmimo, dėl muitinės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiksmų ar jų neveikimo, imasi priemonių nustatytiems trūkumams ir teisės aktų pažeidimams pašalinti ar kaltiems pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nubausti;

9.16. pagal kompetenciją teikia asmenims administracines paslaugas;

9.17. teikia muitinės įstaigoms paaiškinimus, kaip taikyti muitinės įgyvendinamus teisės aktus;

9.18. suderinęs su Finansų ministerija, teikia apibendrintus muitinės administruojamų muitų ir kitų mokesčių įstatymų paaiškinimus;

9.19. organizuoja ir koordinuoja muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimų ir kitų teisės aktų pažeidimų, susijusių su muitinės prižiūrimų prekių vežimu, laikymu ir vartojimu, rizikos valdymą;

9.20. organizuoja ir atlieka muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimų prevenciją, išaiškinimą ir tyrimą;

9.21. vykdo kriminalinę žvalgybą su muitinės veikla susijusių nusikalstamų veikų faktams išaiškinti ir organizuoja muitinės įstaigų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, veiklą šioje srityje;

9.22. sprendžia muitinės vidaus darbo tvarkos, personalo valdymo, profesinio rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, ūkinius ir administracinius klausimus;

9.23. centralizuotai tvarko Muitinės departamento ir muitinės įstaigų finansus;

9.24. bendradarbiaudamas su Europos Komisija, planuoja, koordinuoja ir vykdo Reglamento (ES) Nr. 952/2013 280 straipsnyje nurodytoje darbo programoje, 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 70/2008/EB dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos (OL 2008 L 23, p. 21) nurodytų ir kitų muitinės uždaviniams įgyvendinti reikalingų informacinių sistemų bei elektroninių paslaugų teikimo infrastruktūros projektavimo, kūrimo ir diegimo darbus, prireikus prašo Europos Komisijos priimti Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 4 dalyje nurodytą sprendimą leisti laikinai naudoti informacijos mainams ir saugojimui neelektronines duomenų apdorojimo priemones;

9.25. teikia Finansų ministerijai, kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl muitinės įgyvendinamų teisės aktų tobulinimo;

9.26. teikia Finansų ministerijai dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitą informaciją, reikalingą Finansų ministerijos veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

9.27. priima Muitinės departamento kompetencijai priskirtus įgyvendinamuosius teisės aktus;

9.28. pagal kompetenciją vykdo tarptautinį bendradarbiavimą, rengia, dalyvauja rengiant ir sudaro Muitinės departamento kompetencijai priskirtus susitarimus su Europos Sąjungos institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitų valstybių institucijomis ir juos įgyvendina;

9.29. koordinuoja su muitinės veikla susijusių Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų ir projektų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;

9.30. atstovauja muitinei teismuose ir kitose institucijose;

9.31. dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų ir kitų prie Europos Sąjungos institucijų sudaromų darbo grupių ir komitetų, kuriuose nagrinėjami muitinės įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų projektai ir su šių teisės aktų įgyvendinimu susiję klausimai, veikloje;

9.32. organizuoja ir vykdo konsultacijas su valstybės institucijomis, įstaigomis, verslo ir visuomenės atstovais muitinės įgyvendinamų teisės aktų rengimo, taikymo praktikoje ir kitais aktualiais verslui muitinės veiklos klausimais, nusprendęs, kad tai tikslinga, prašo Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 282 straipsnyje nustatytomis sąlygomis Lietuvos Respublikoje išbandyti supaprastintus muitų teisės aktų taikymo reikalavimus;

9.33. informuoja visuomenę apie Muitinės departamento veiklą, skelbia informaciją, susijusią su muitinės veikla, muitinės interneto svetainėje;

9.34. renka, kaupia ir saugo istorines muziejines vertybes, susijusias su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių muitinių veikla ir istorija;

9.35. nustato valstybei nuosavybės teise priklausančių Muitinės departamento ar muitinės įstaigų valdomų patikėjimo teise administracinių pastatų (patalpų) administravimo Muitinės departamente ir muitinės įstaigose prioritetus ir procedūras ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi, užtikrina administracinių pastatų (patalpų) priežiūrą, lėšų poreikio vertinimą, kapitalinio ir einamojo remonto planų rengimą, centralizuotai vykdo muitinės funkcijoms vykdyti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

9.36. atlieka kitas teisės aktais pavestas funkcijas.

III SKYRIUS

MUITINĖS DEPARTAMENTO TEISĖS

10. Muitinės departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

10.1. nustatyta tvarka teikti siūlymus Lietuvos Respublikos institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų rengimo ir keitimo ir gauti iš jų informaciją ir išaiškinimus;

10.2. tikrinti, kaip vykdomi muitinės įgyvendinami teisės aktai;

10.3. duoti asmenims privalomus vykdyti nurodymus pašalinti muitinės įgyvendinamų teisės aktų pažeidimus, taip pat reikalauti pašalinti priežastis, sudarančias galimybes juos pažeisti;

10.4. kreiptis dėl teisės aktų pažeidimus padariusių asmenų ūkinės komercinės veiklos apribojimo į apriboti tokią veiklą pagal kompetenciją galinčias Lietuvos Respublikos institucijas ir įstaigas;

10.5. gauti iš kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų, organizacijų, finansų įstaigų ir draudimo įmonių informaciją, būtiną muitinės tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

10.6. gauti iš asmenų, susijusių su prekių importo, eksporto, tranzito bei išvežimo ir įvežimo operacijomis arba su paskesnėmis prekybos šiomis prekėmis operacijomis, informaciją ir turimus dokumentus, būtinus muitinės tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

10.7. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių asmenimis;

10.8. sudaryti sutartis su asmenimis, kurie pagal muitinės įgyvendinamus teisės aktus pripažįstami garantais, dėl garantijos dokumentų mokestinėms prievolėms muitinei užtikrinti teikimo;

10.9. sudaryti iš valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų (susitarus su jų vadovais) komisijas (darbo grupes) Lietuvos Respublikos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektams rengti ir kitiems Muitinės departamento kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

10.10. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti.

11. Muitinės departamentas turi tokias su muitinės įstaigomis susijusias teises:

11.1. gauti iš muitinės įstaigų dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitokią informaciją, reikalingą Muitinės departamento veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

11.2. duoti muitinės įstaigoms privalomus vykdyti nurodymus;

11.3. tikrinti ir vertinti muitinės įstaigų veiklą, nustatyti joms uždavinius, gauti jų veiklos ataskaitas.

12. Muitinės departamentas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia teisės aktai.

IV SKYRIUS

MUITINĖS DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13. Muitinės departamento veikla organizuojama vadovaujantis metiniu veiklos planu, kurį tvirtina finansų ministras. Muitinės departamento metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio
6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Muitinės departamento interneto svetainėje.

14. Muitinės departamento administracijos padalinių ir nepriklausančių Muitinės departamento administracijos padaliniams muitinės pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veikla reglamentuojama Muitinės departamento darbo reglamentu, Muitinės departamento administracijos padalinių nuostatais, taip pat muitinės pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, kitais vidaus tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, tvirtinamais Muitinės departamento generalinio direktoriaus.

15. Muitinės departamentui vadovauja Muitinės departamento generalinis direktorius, kurį penkerių metų kadencijai Vidaus tarnybos statuto nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia finansų ministras. Muitinės departamento generalinis direktorius atsakingas ir atskaitingas finansų ministrui.

16. Muitinės departamento generalinio direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka vienas iš finansų ministro paskirtų Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojų, kuris turi teisę atlikti visas Nuostatų 17 punkte nustatytas funkcijas.

17. Muitinės departamento generalinis direktorius atlieka šias funkcijas:

17.1.  vadovauja Muitinės departamentui ir visai muitinei, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Muitinės departamento veiklą;

17.2.  užtikrina muitinei pavestų funkcijų atlikimą;

17.3. finansų ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

17.4. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka paskirsto valstybės biudžeto lėšas muitinės įstaigoms programoms vykdyti, nustato ir tvirtina muitinės įstaigų programų sąmatas, taip pat tvirtina Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių, neviršydamas finansų ministro nustatyto didžiausio leistino skaičiaus;

17.5. suderinęs su finansų ministru, tvirtina Muitinės departamento administracijos struktūrą;

17.6. suderinęs su finansų ministru, steigia, pertvarko, reorganizuoja ir likviduoja muitinės įstaigas;

17.7. nustato muitinės postų veikimo vietas, laikinai sustabdo muitinės postų veiklą, nustato teritorinių muitinių veiklos zonas ir muitinės įstaigų funkcijas;

17.8. panaikina teisės aktams prieštaraujančius muitinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų sprendimus;

17.9. nustatyta tvarka pagal kompetenciją atstovauja muitinei Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, tarptautinėse organizacijose arba suteikia įgaliojimus tą daryti Muitinės departamento ar muitinės įstaigų pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

17.10. nustato muitinės atributiką ir jos naudojimo tvarką;

17.11. tvirtina Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas, perkelia į kitas pareigas ir atleidžia iš pareigų Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems tarnybines nuobaudas arba įgalioja šiuos veiksmus atlikti Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoją (pavaduotojus) arba atitinkamų muitinės įstaigų vadovus;

17.12. savo pavaduotojams nustato administravimo sritis;

17.13. duoda Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, privalomus vykdyti nurodymus;

17.14. tvirtina muitinės įstaigų administracijos struktūrą, Muitinės departamento administracijos padalinių, muitinės įstaigų ir muitinės postų nuostatus, Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus;

17.15. tvirtina muitinės personalo kvalifikacijos tobulinimo programas ir užtikrina visų Muitinės departamento ir muitinės įstaigų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą;

17.16. atlieka kitus Muitinės departamento ir muitinės įstaigų personalo valdymo veiksmus;

17.17. priima sprendimus, sudaro sutartis, susitarimus ir sandorius Muitinės departamento vardu;

17.18. priima įsakymus. Prireikus kartu su kitomis valstybės institucijomis priima bendrus įsakymus;

17.19. užtikrina Muitinės departamento teikiamų asmenims konsultacijų muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo klausimais vienodumą ir kokybę;

17.20. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

18. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai ir nurodymai privalomi visiems muitinės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

19. Muitinės departamento generalinis direktorius gali sudaryti patariamąjį organą – Muitinės departamento kolegiją. Muitinės departamento kolegijos sudėtį ir veiklos nuostatus tvirtina Muitinės departamento generalinis direktorius.

20. Muitinės departamento generalinis direktorius koordinuoja Muitinės departamento administracijos padalinių veiklą tiesiogiai arba per savo pavaduotojus, o muitinės įstaigų – per šių įstaigų vadovus.

21. Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai pagal savo administravimo sritis atsako už Nuostatuose ir kituose teisės aktuose Muitinės departamentui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimo ir funkcijų atlikimo organizavimą ir koordinavimą, atlieka kitas Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir teisės aktų pavestas funkcijas. Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Muitinės departamento generaliniam direktoriui.

22. Muitinės departamentą sudaro administracijos padaliniai: skyriai ir tarnybos. Administracijos padaliniui vadovauja vadovas, kuris tiesiogiai pavaldus generaliniam direktoriui arba šį padalinį kuruojančiam generalinio direktoriaus pavaduotojui. Administracijos padalinio vadovui tiesiogiai pavaldūs šio padalinio pareigūnai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

23. Administracijos padalinio vadovas:

23.1. užtikrina padaliniui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

23.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja administracijos padalinio darbą;

23.3. atlieka kitas jam pavestas funkcijas.

24. Kai kurioms užduotims vykdyti, projektams valdyti, kai kurioms veiklos sritims organizuoti, koordinuoti ar kontroliuoti Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymais gali būti sudaromi funkciniai padaliniai (komisijos, komitetai, koordinavimo ir darbo grupės, taip pat gali būti paskiriami koordinatoriai, administratoriai ir pan.). Asmenys, paskirti į funkcinius padalinius (kuriems pavestos to padalinio funkcijos), šių padalinių veiklos klausimais yra pavaldūs funkcinio padalinio vadovui. Administracijos padalinių vadovai privalo sudaryti sąlygas jiems pavaldiems muitinės pareigūnams, karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, dalyvauti funkcinių padalinių veikloje.

V SKYRIUS

MUITINĖS DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

25. Muitinės departamento valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o veiklos kontrolę – pagal kompetenciją kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

26. Išankstinę, einamąją ir paskesnę Muitinės departamento finansų kontrolę atlieka Muitinės departamento generalinio direktoriaus paskirti Muitinės departamento muitinės pareigūnai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

27. Muitinės departamento vidaus auditą atlieka Vidaus audito skyrius, kuris yra tiesiogiai pavaldus Muitinės departamento generaliniam direktoriui.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Muitinės departamentas gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________________

Informacija atnaujinta 2024-04-02