English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Pašto siuntos

Prekių, gabenamų pašto siuntose, deklaravimas, muitinis tikrinimas, apmokestinimas importo mokesčiais ir atleidimas nuo jų

Importuoti, eksportuoti bei gabenti tranzitu pašto siuntas naudojant Pasaulinės pašto sąjungos nustatytos formos dokumentus (CN22, CN23 ir pan.) Lietuvos Respublikoje gali tik AB Lietuvos paštas.

Muito mokesčio taikymas prekėms, atsiunčiamoms siuntose

2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, (OL, 2009 L 324, p. 23) 23–27 str. nurodyta:

Visas prekių siuntas, išsiųstas tiesiai iš trečiosios šalies gavėjui Bendrijoje, leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu prekių savoji vertė kiekvienoje siuntoje yra ne didesnė kaip 150 Eur. Nuo importo muitų neatleidžiami alkoholio gaminiai, kvepalai ir tualetiniai vandenys, tabakas ir tabako gaminiai.

Prekių siuntas, kurias siunčia privatus asmuo iš trečiosios šalies kitam privačiam asmeniui, gyvenančiam Bendrijoje, leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu šios siuntos yra nekomercinio pobūdžio, o jų vertė yra ne didesnė kaip 45 Eur (išskyrus prekių siuntas, siunčiamas iš Heligolando salos). Šis atleidimas nuo importo muitų kiekvienai siuntai ribojamas šiais atskirais prekių kiekiais:

- Tabako gaminiai:

50 cigarečių, arba

25 cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai), arba

10 cigarų, arba

50 gramų rūkomojo tabako, arba 

proporcingas šių gaminių rinkinys;

- Alkoholis ir alkoholiniai gėrimai:

Distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 22 % tūrio; nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio – 1 litras, arba

Distiliuoti ir spiritiniai gėrimai, aperityvai vyno ar alkoholio pagrindu, tafija, sakė arba kiti gėrimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 22 % tūrio; putojantys vynai, likeriniai vynai – 1 litras arba proporcingas šių gaminių rinkinys ir

 Neputojantys vynai – 2 litrai;

- Kvepalai – 50 gramų, arba

tualetiniai vandenys – 0,25 litro.

Siuntos yra nekomercinio pobūdžio, jeigu:

- siunčiamos nereguliariai;

- susideda tik iš gavėjo ar jo šeimos asmeniniam vartojimui skirtų daiktų, nei savo pobūdžiu, nei kiekiu nepanašių į komercinius;

- yra siuntėjo siunčiamos gavėjui be jokio užmokesčio.

Jei siuntos, susidedančios iš dviejų ar daugiau prekių, bendra vertė yra didesnė nei 45 EUR, nuo importo muitų iki nurodytos sumos atleidžiamos tos prekės, kurios būtų atleistos nuo muitų, jei būtų importuojamos atskirai, atsižvelgiant į tai, kad vienos prekės vertės skaidyti negalima.

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento Nr.2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382–386),  I priedo 1 dalies II skyriaus D skirsnio 1–5 punktuose nustatyta:

Importo muitais apmokestinamoms prekėms, atsiunčiamoms vienoje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, taikoma fiksuoto dydžio 2,5 % muito norma, jei jos importuojamos nekomerciniais tikslais ir jų tikroji vertė ne didesnė kaip 700 Eur.

Toks muito apskaičiavimas netaikomas prekėms, kurioms muito tarife nustatyta muito norma „neapmuitinama“.

Nurodyta fiksuoto dydžio norma netaikoma tabakui ir tabako pakaitalams, esantiems siuntose, jei jų kiekis viršija:                      

- 50 cigarečių, arba

- 25 cigarilių, arba

- 10 cigarų, arba

- 50 gramų rūkomojo tabako, arba

- proporcingą šių gaminių rinkinį.

Fiksuoto dydžio muito norma netaikoma prekėms, atsiunčiamoms nekomerciniais tikslais vienoje siuntoje, kurią vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui ir jų tikroji vertė ne didesnė kaip 700 Eur, jei prieš joms pritaikant fiksuoto dydžio normą asmuo prašo jas apmokestinti atitinkamoms prekėms nustatytais muitais. Tokiu atveju visoms siuntą sudarančioms prekėms taikomi jas atitinkantys importo muitai, nepažeidžiant nuostatų, leidžiančių įvežti prekes be muito, išdėstytų Tarybos reglamento Nr.1186/2009 25–27 str.

Siuntose atsiunčiamos prekės, kurių vertė didesnė kaip 700 Eur, apmokestinamos importo muitais, nustatytais 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamente Nr.2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (LITAR).

Importo PVM taikymas prekėms, atsiunčiamoms siuntose

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 str. nustatyta:

Importo PVM neapmokestinamos prekės, kurių bendra vertė yra ne didesnė kaip 22 Eur, išskyrus etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką ir etilo alkoholio turinčius skystus parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus.

Importo PVM neapmokestinamos prekės, atsiunčiamos nedidelės vertės nekomercinio pobūdžio siuntmenose (dokumentų siuntose, pašto siuntose ar pašto siuntiniuose). Siuntmena laikoma nedidelės vertės, jeigu jos bendra vertė yra ne didesnė kaip 45 Eur. Siuntmena laikoma nekomercinio pobūdžio, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

- siuntmenos gavėjas – fizinis asmuo;

- siuntmeną sudarantys daiktai yra akivaizdžiai skirti gavėjo ar jo šeimos narių asmeniniams poreikiams tenkinti, t. y. nei prekių kiekis, nei jų pobūdis nesudaro prielaidos manyti, kad šie daiktai skirti ekonominei veiklai;

- siuntmenos gavėjas siuntmeną iš siuntėjo gauna neatlygintinai;

- siuntmenoje nėra prekių, kurios pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą yra akcizų objektas;

- siuntmenoje esančios kavos svoris neviršija 500 gramų (arba kavos ekstrakto ir esencijos – 200 gramų), arbatos svoris neviršija 100 gramų (arba arbatos ekstrakto ir esencijos – 40 gramų).

Pastaba. „Savoji vertė“ ir „tikroji vertė“ yra faktiškai sumokėta arba mokėtina prekių, gabenamų pašto siunta, kaina, į kurią neįskaičiuojamos siuntimo, įpakavimo ir draudimo išlaidos. Nurodytuose reglamentuose anglų kalba šiai sąvokai apibrėžti vartojamas vienas žodis intrinsic, tačiau verčiant šiuos teisės aktus į lietuvių kalbą buvo panaudoti skirtingi žodžiai – sinonimai. Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme pateikiama sąvoka „bendroji vertė“ traktuotina kaip dar vienas sąvokų „savoji vertė“ ir „tikroji vertė“ sinonimas.

Prekių, siunčiamų pašto siuntose, deklaravimas ir muitinis tikrinimas

AB Lietuvos paštas turi teisę deklaruoti siuntas, kurių vertė neviršija 1000 eurų, o neto masė neviršija 1000 kg, pašto siuntų siuntėjų arba gavėjų  vardu, jeigu šie nėra iš anksto informavę AB Lietuvos paštą, kad pageidauja deklaruoti jų siunčiamas arba gaunamas pašto siuntas patys arba paskyrę  kitą atstovą muitinėje.

AB Lietuvos paštas pašto siuntų iš siuntėjų nepriima, jeigu pašto siuntoje yra draudžiamų išgabenti iš Lietuvos Respublikos prekių arba nepateikti prekėms išgabenti būtini leidimai. Jeigu pašto siunta norima išsiųsti prekes, kurioms taikoma laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti arba muitinio sandėliavimo procedūra, prieš pateikiant jas AB Lietuvos paštui, turi būti atlikti visi teisės aktų nustatyti atitinkamos muitinės procedūros užbaigimo formalumai.

Siuntėjas, pageidaujantis, kad pašto siunta išsiunčiamoms prekėms būtų įforminta įprastinė eksporto deklaracija, gali:

- pareikšti norą, kad tokią deklaraciją kaip deklarantas pateiktų AB Lietuvos paštas. Tokiu atveju, pateikdamas išsiunčiamą pašto siuntą AB Lietuvos paštas užpildytos CN22 formos muitinės deklaracijos langelyje „Išsamus turinio aprašymas“, CN23 formos muitinės deklaracijos langelyje „Pastabos“ arba kitokiame siuntėjo pareiškime muitinei ir gavėjui siuntėjas nurodo „Pageidauju eksporto deklaracijos“, arba

- Vilniaus TM Pašto poste pateikti eksporto muitinės deklaraciją elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis (standartinę eksporto deklaraciją) pats arba naudodamasis muitinės tarpininkų paslaugomis.

Prekes, gabenamas pašto siuntose su CN22, CN23 muitinės deklaracijomis, kurių vertė yra ne didesnė kaip 1000 Eur ir kurioms netaikomi draudimai ir apribojimai, pašto siuntų gavėjų ir siuntėjų vardu deklaruoja muitinei ir pateikia muitiniam tikrinimui AB Lietuvos paštas (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 141 str. 3 ir 4 dalys, 144 str.).

Prekes, gabenamas pašto siuntose, kurios neatitinka nurodytų reikalavimų (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 141 str. 3 ir 4 dalių ir 144 str. nuostatų), deklaruoja muitinei ir pateikia muitiniam tikrinimui AB Lietuvos paštas arba atitinkamų pašto siuntų siuntėjai ar gavėjai – patys arba naudodamiesi muitinės tarpininkų paslaugomis. Jos deklaruojamos pateikiant importo arba eksporto muitinės deklaraciją elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis (standartinę importo arba eksporto deklaraciją).

Nekomercinio pobūdžio prekės, gabenamos pašto siuntose, kurioms netaikomi draudimai ir apribojimai, išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai įforminti gali būti deklaruojamos žodžiu (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 135 ir 142 str.).

Nekomercinio pobūdžio prekės, siunčiamos siuntose, – tai prekės, kurias vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, jei tokios siuntos siunčiamos nereguliariai, jose yra tik gavėjo ar jo šeimos narių asmeniniam naudojimui skirtos prekės, kurios nei pagal savo pobūdį, nei pagal savo kiekį neturi jokių komercinio suinteresuotumo požymių, ir siuntėjo yra siunčiamos gavėjui be jokio užmokesčio (Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 1 str. 21 punktas).

Prekės, gabenamas pašto siuntose, deklaruojamos ir muitinės formalumai joms atliekami Vilniaus TM Pašto poste (Rodūnės kelias 9, Vilnius).

Pašto siuntų gavėjai, pageidaujantys deklaruoti jų gaunamose pašto siuntose atsiunčiamas prekes patys arba naudodamiesi muitinės tarpininkų paslaugomis, apie tai iš anksto, iki pašto siuntose atsiunčiamų prekių pateikimo muitinei, informuoja (raštu, el. paštu, telefonu) AB Lietuvos paštą. Apie tai neinformavę pašto siuntų gavėjai laikomi įgaliojusiais AB Lietuvos paštą jų vardu deklaruoti jų gaunamose pašto siuntose atsiunčiamas prekes.

Kai pašto siuntomis su CN22, CN23 muitinės deklaracijomis siunčiamos prekės, kurių vertė yra ne didesnė kaip 1000 Eur ir kurioms netaikomi draudimai ir apribojimai, muitinė patikrina, ar kartu su AB Lietuvos pašto pateiktomis muitiniam tikrinimui prekėmis pateikta siuntėjo tinkamai užpildyta CN22 arba CN23 formos deklaracija. Jeigu pirmiau minėti dokumentai kartu su pašto siunta nepateikti arba siuntėjo užpildytoje CN22 ar CN23 formos deklaracijoje nurodyti ne visi privalomi nurodyti duomenys, AB Lietuvos pašto atstovas dalyvaujant muitinės pareigūnui atidaro pašto siuntą ir užpildo naują CN23 formos deklaraciją, kurioje pateikia muitinei reikalingą informaciją apie pašto siuntoje esančias prekes. Šios deklaracijos skiltyje „Data ir siuntėjo parašas“ jis nurodo AB Lietuvos pašto pavadinimą ir pasirašo, o skiltyje „Pastabos“ nurodo, kad deklaracija užpildyta atidarius pašto siuntą.

Muitinė tikrina pašto siuntas vadovaudamasi prekių muitinio tikrinimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais. Atsiųstose pašto siuntose radusi prekių, kurias į Sąjungos muitų teritoriją galima atsiųsti tik su atitinkamų valstybės institucijų leidimais, ir nustačiusi, kad šie leidimai muitiniam tikrinimui nebuvo pateikti, muitinė apie tai informuoja deklarantą ir nustato terminą, per kurį deklarantas privalo pateikti reikalingus leidimus (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 247 str.). Jeigu per nustatytą terminą šie dokumentai nepateikiami arba jeigu pašto siuntos dėl kitų priežasčių neįmanoma pristatyti gavėjui, AB Lietuvos paštas siuntą laikinai saugo, kol ji grąžinama siuntėjui (reeksportuojama) arba, AB Lietuvos paštui turint disponavimo pašto siunta teisę ar siuntėjo nurodymą, priimamas sprendimas dėl prekių perdavimo valstybės nuosavybėn arba sunaikinimo (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 220 str. 2 dalis, Sąjungos muitinės kodekso 197 ir 199 str.).

Atsiųstose pašto siuntose radusi draudžiamų gabenti prekių, muitinė jas sulaiko teisės aktų nustatyta tvarka.

Draudimai siųsti paštu tam tikras prekes nustatyti Pasaulinės pašto konvencijos 18 str. (AB Lietuvos paštas svetainė).

Paštu iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis ir iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką siunčiamoms prekėms taip pat taikomi importo ir eksporto draudimai ir apribojimai, nustatyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir nepriklausantys nuo prekių gabenimo būdo (pvz., apribojimai, taikomi eksportuojamoms kultūros vertybėms, nykstančioms augalų ir gyvūnų rūšims, dvigubos paskirties prekėms ir kt.).

Prekių, siunčiamų pašto siuntomis, deklaravimą ir muitinės formalumų atlikimą  reglamentuoja:

1. 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1) (Sąjungos muitinės kodeksas);

2. 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/341 (OL 2016 L 69, p. 1) (Sąjungos muitinės kodekso deleguotasis aktas) 138, 140, 141 ir 144 str.;

3. 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p.558) (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktas) 220, 288–290 str.;

4. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr.1B-124 patvirtintos Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes, gaunamas pašto siuntose, apskaičiavimo taisyklės ( 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1B-337 redakcija).

Europos Sąjungos teisės aktus rasite čia.

Nacionalinius teisės aktus rasite čia.

Svarbu. Operatyviam muitinės formalumų atlikimui prekėms, atsiunčiamoms pašto siuntose iš  trečiųjų šalių, bei šių siuntų pristatymui užtikrinti:

- Prie pašto siuntos turi būti pridėta CN22 arba CN23 muitinės deklaracija;

- CN22 ir CN23 muitinės deklaracijos turi būti pildomos griežtai vadovaujantis šių deklaracijų pildymo instrukcijomis:

- deklaracija turi būti užpildyta išsamiai ir įskaitomai;

- kiekvienas daiktas deklaracijoje turi būti aprašytas smulkiai, negalima pateikti bendro pobūdžio informacijos (pvz, „drabužiai“, turi būti: „moteriškos medvilninės palaidinės“, „vyriškos vilnonės kelnės‘' ir pan.);

- turi būti nurodytas kiekvieno daikto kiekis ir jo matavimo vienetas;

- turi būti nurodyta kiekvieno daikto vertė ir siuntos vertė ir naudojama valiuta;

- turi būti nurodyti HS prekių kodas ir prekių kilmė;

- turi būti nurodytos visos išlaidos, susijusios su siuntos siuntimu;

- turi būti nurodytas siuntos rūšis (dovana, prekių pavyzdys ar kt.);

- turi būti pridėti visi muitinės formalumų atlikimui reikalingi dokumentai (sąskaitos, leidimai, sertifikatai ir kt.).

Rekomenduojame: užsisakius prekes internetinėje parduotuvėje ar turint informacijos apie fizinių asmenų Jums numatomas siųsti pašto siuntas, kreiptis į pašto siuntų siuntėjus su prašymu tinkamai užpildyti CN22 arba CN23 muitinės deklaracijas ir pridėti visus muitinės formalumų atlikimui reikalingus dokumentus.

Daugiau aktualių klausimų ir atsakymų šia tema galite rasti rubrikos „Dažniausiai užduodami klausimai“ poskyryje „Pašto siuntos“.

Informacija atnaujinta 2018-10-09