English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai

Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusas

Nuo 2008 m. sausio 1 d. Europos Bendrijoje galioja nuostatos dėl įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (toliau − AEO) statuso suteikimo. AEO koncepcija įgyvendinama siekiant išlaikyti tinkamą muitinio tikrinimo veiksmų ir teisėtos prekybos palengvinimo pusiausvyrą.

AEO statusas gali būti suteikiamas bet kuriam Bendrijos muitų teritorijoje įsteigtam ekonominių veiklos vykdytojui (t. y. asmeniui, kuris užsiimdamas savo verslu vykdo veiklą, kuriai taikomi muitų teisės aktai) ir atitinkančiam AEO statusui gauti nustatytus kriterijus.

Sąjungos muitinės kodekse (toliau – SMK) numatyti dviejų tipų AEO leidimai:

- muitinės formalumų supaprastinimas (AEOC) − kuris turėtojui suteikia teisę naudotis tam tikrais muitų teisės aktų numatytais supaprastinimais;

- saugumas ir sauga (AEOS) − kuris turėtojui suteikia teisę naudotis lengvatomis, susijusiomis su saugumu ir sauga.

Abiejų tipų leidimus galima turėti tuo pačiu metu. Šiuo atveju išduodamas vienas bendras leidimas (muitinės formalumų supaprastinimas/saugumas ir sauga (AEOF).

AEO statuso teikiami privalumai:

- pripažįstamas visose šalyse narėse;

- suteikiamas taikant vienodus kriterijus visose šalyse narėse;

- naudojasi vienodomis palankesnėmis muitinio tikrinimo, susijusio su saugumu ir sauga, sąlygomis visose šalyse narėse;

- išduodant leidimą naudotis muitinės veiklos taisyklėse numatytais supaprastinimais, nebūtina tikrinti leidimo išdavimo sąlygų, jei jos buvo patikrintos AEO statuso suteikimo metu;

- taikomas žemesnis rizikos, susijusios su saugumo ir saugos aspektais, lygis;

- taikomas ne toks griežtas fizinis ir dokumentų tikrinimas;

- galimybė siuntos tikrinimą atlikti pirmumo tvarka ir pasirinktoje vietoje, jei siunta visgi buvo atrinkta tikrinimui;

- mažesni reikalavimai išankstinės informacijos apie įvežamas/išvežamas prekes pateikimui (tik AEOS ir AEOF leidimų turėtojams);

- išankstinio pranešimo apie numatomą prekių siuntos fizinį tikrinimą pateikimas (tik AEOS ir AEOF leidimų turėtojams);

- patikimo, kalbant apie saugumo ir saugos aspektus, partnerio pripažinimas tarptautiniu mastu;

- pripažinimas pasauliniu mastu, atsižvelgiant į tarptautines sutartis tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių.

Muitų teisės aktais yra numatyti tam tikri supaprastinimai, kurie gali būti taikomi tik AEO statuso (AEOC ir AEOF leidimų) turėtojams. Tai būtų:

- centralizuotas muitinis įforminimas (leidimas suteikiantis galimybę asmeniui pateikti muitinės deklaraciją muitinės įstaigai, kurios kompetencijai priklauso tokio asmens įsisteigimo vietos priežiūra, kai deklaruojamos prekės pateikiamos muitinei kitoje muitinės įstaigoje (SMK 179 str.);

- savikontrolė – leidimas, leidžiantis ekonominės veiklos vykdytojui pačiam atlikti tam tikrus muitinės formalumus, kuriuos paprastai turi atlikti muitinė (SMK 185 str.).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vadovaujantis SMK 18 str. 3 d. nuostatomis, asmenys, atitinkantys AEO kriterijus, be papildomų sąlygų galės teikti atstovavimo paslaugas ir kitose ES valstybėse narėse.

------------------------------------------------------------------------

DĖMESIO!

2019 m. spalio 1 d. baigiasi Komisijos Deleguotuoju Reglamentu (ES) 2016/341 numatytas pereinamasis laikotarpis, kai prašymai priimti sprendimą suteikti įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo  (toliau – AEO) statusą buvo teikiami raštu.

Nuo 2019 m. spalio 1 d. prašymai priimti sprendimą suteikti AEO statusą bus pateikiami ir valdomi naudojantis Europos Sąjungos bendruoju verslininkų portalu https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Prisijungimo prie Europos Sąjungos bendrojo portalo atvejai nurodyti čia.

------------------------------------------------------------------------

Prašymo sprendimui priimti suteikti AEO statusą ir Savikontrolės klausimyno formas ir paaiškinimus rasite čia.

Asmenys, pageidaujantys gauti papildomos informacijos AEO statuso suteikimo klausimais, gali kreiptis į Muitinės departamento Ūkio subjektų patikrinimų skyrių tel.: (8 5) 236 2312, 236 2387, 236 2331. 

LR asmenų, turinčių šiuo metu galiojančius AEO leidimus, sąrašas (2024-02-07) 

 

Informacija atnaujinta 2024-02-07