English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

Prekių muitinio įvertinimo reglamentavimas

Tarifinio reguliavimo priemonių efektyvumas, realus prekių apmokestinimo lygis, t. y. tikroji muitų, mokesčių ir rinkliavų suma, tiesiogiai priklauso nuo prekių muitinės vertės. 

Prekių muitinė vertė yra ne tik mokesčių ir muitų apskaičiavimo pagrindas − ja remiamasi nustatant importo kvotas, išduodant licencijas, nustatant sankcijas už muitų ir kitų teisės aktų pažeidimus. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymas ir kontrolė yra svarbi ne tik apskaičiuojant mokesčius už importuojamas prekes, bet ir tuo, kad importuojamoms prekėms taikant vienodas, skaidrias ir prognozuojamas muitinio įvertinimo taisykles, sudaromos vienodos importo sąlygos visiems verslo dalyviams ir sąžiningai konkurencijai.

Globalizacija ir prekybos liberalizavimas, išaugę prekybos mastai, poreikis mažinti prekių pristatymo trukmę, transporto paslaugų modernizacija, būtinybė gerinti verslo sąlygas, taip pat elektroninės komercijos augimas įpareigoja Lietuvos muitinę ieškoti efektyvesnių muitinio įvertinimo kontrolės būdų.

Muitinio įvertinimo kontrolės gerinimas padeda ne tik efektyviau kovoti su vengimu mokėti mokesčius, bet ir gerinti jų surinkimą, taip pat verslo aplinką.

Pagrindinis muitinio įvertinimo nuostatas tarptautiniu lygmeniu įteisinantis dokumentas – Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) Muitinio įvertinimo susitarimas (GATT VII straipsnis), kuriame nustatytos taisyklės privalo būti integruotos į kiekvienos valstybės PPO narės nacionalinę muitų teisę (toliau – Susitarimas). Europos Sąjungos (toliau – ES) mastu galiojančios Susitarimo nuostatos perkeltos į Sąjungos muitinės kodekso 70–74 str., Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto 71 str., Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 127–146 str. bei 23–01 ir 23–02 priedus, Sąjungos muitinės kodekso pereinamojo laikotarpio deleguotojo akto 6 str. ir 8 priedą.

Europos Komisijos (toliau – EK) Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas patvirtino ir interneto tinklalapyje skelbia  atnaujintas Muitinio įvertinimo gaires (Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo akto 128, 136 ir 347 straipsniai).  Šis dokumentas įtrauktas į atnaujintą Muitinio įvertinimo kompendiumą.

Šiame dokumente pabrėžiama, kad jis nėra teisiškai privalomas ir yra aiškinamojo pobūdžio. Jo tikslas – užtikrinti bendrą muitinių ir ekonominės veiklos vykdytojų supratimą ir parūpinti priemonę, kuri palengvintų teisingą ir suderintą taikymą valstybėse narėse.

Muitinio įvertinimo problemas tarptautiniu lygmeniu sprendžia Pasaulio muitinių organizacijos (toliau – PMO) Muitinio įvertinimo techninis komitetas, susirenkantis du kartus per metus centrinėje PMO būstinėje Briuselyje ir rengiantis įvairias papildomų gairių dėl Susitarimo praktinio taikymo ir interpretavimo priemones. Europos Sąjungai atstovaujanti EK taip pat yra PMO Muitinio įvertinimo techninio komiteto narė.

PMO yra parengusi Muitinio įvertinimo kompendiumą, kuriame pateikiamos Komiteto išvados, nuomonės ir komentarai dėl specifinių muitinio įvertinimo atvejų. Išsamesnė informacija apie tai pateikiama PMO interneto tinklalapyje.

EK ir ES valstybių narių pateikiamus muitinio įvertinimo klausimus nagrinėja EK Muitinės kodekso komiteto Ekspertų grupė.

Muitinį įvertinimą reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai

- Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo taisyklės ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1224)

- Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas

- Prekių muitinio įvertinimo tvarkos aprašas (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1BE-1043)

- Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1B-989)

- Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 1B-139)

- Prekių sandorio vertės patikslinimo jų vežimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis aprašas (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1B-660)

- Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijos pildymo instrukcija (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1B-246)

D.V.1 pagrindinis ir papildomi lapai

- Turto vertintojų arba ekspertų išvadų naudojimo, nustatant prekių muitinę vertę, taisyklės (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1B-1150)

- Dedukcinio muitinio įvertinimo metodo taikymo tvarkos aprašas (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2024 m. kovo 7 d.  įsakymas Nr. 1BE-204)

 - Leidimo supaprastinta tvarka deklaruoti sumas, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, išdavimo tvarkos aprašas (MD generalinio direktoriaus 2021 10 19 įsakymas 1B-725)

Prekių muitinė vertė taip pat yra svarbi skaičiuojant importo PVM ir statistikos tikslais.

- 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas(ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės

- 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos

- Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

- Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

- 2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka (Tekstas svarbus EEE)

 

Informacija atnaujinta 2024-03-29