English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Gyvenamosios vietos keitimas

Teisinis pagrindas

Atleidimą nuo importo muitų, kai fizinis asmuo keičia nuolatinę gyvenamąją vietą ir iš ne Europos Sąjungos šalies (toliau – trečioji šalis) persikelia gyventi į Lietuvos Respubliką bei importuoja savo asmeninį turtą, nustato 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 3-11 straipsniai, Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų prekių atleidimo nuo muitų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų prekių atleidimo nuo muitų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunktis.

Atleidimą nuo importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – importo PVM), kai fizinis asmuo keičia nuolatinę gyvenamąją vietą ir iš trečiosios šalies persikelia gyventi į Lietuvos Respubliką bei importuoja savo asmeninį turtą, nustato Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir to paties straipsnio 2 dalis, Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 438 „Dėl importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu“, 4-131 punktai.

Papildomus muitinės formalumus, taikomus fizinio asmens, keičiančio nuolatinę gyvenamąją vietą ir iš trečiosios šalies persikeliančio gyventi į Lietuvos Respubliką (toliau – persikeliantis asmuo), importuojamam asmeniniam turtui nustato Atleidimo nuo muitų taikymo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1B-137 „Dėl Atleidimo nuo muitų taikymo taisyklių patvirtinimo“, Termino, per kurį turi būti importuoti persikeliančio asmens asmeniniai daiktai, pratęsimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1B-636 „Dėl Termino, per kurį turi būti importuoti persikeliančio asmens asmeniniai daiktai, pratęsimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemiau pateikiama bendro pobūdžio informacija, kada persikeliančio asmens importuojamas asmeninis turtas neapmokestinamas importo muitais ir PVM. Kiekvienu konkrečiu atveju taikant atleidimą nuo importo muitų ir PVM arba, jeigu žemiau pateikta bendro pobūdžio informacija galimai neatitinka teisės aktų, turi būti vadovaujamasi teisės aktais.

Atleidimas nuo importo muitų ir PVM

Persikeliantis asmuo savo asmeninį turtą gali importuoti nemokėdamas importo muitų ir PVM, kai keičia nuolatinę gyvenamąją vietą ir iš trečiosios šalies persikelia gyventi į Lietuvos Respubliką.

Nuolatinė gyvenamoji vieta – tai valstybė, kurioje yra nurodytas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, įtrauktas į gyventojų ar panašų registrą arba pateiktas mokesčių institucijai, arba valstybė, kurioje fizinis asmuo paprastai gyvena dėl savo asmeninių ir profesinių ryšių (o kai profesinių ryšių nėra ar kai jie fizinį asmenį sieja su kita valstybe, – valstybė, kurioje jis paprastai gyvena dėl savo asmeninių ryšių).

Asmeninis turtas – tai bet kuris turtas, skirtas persikeliančio asmens asmeniniam naudojimui arba jo namų ūkio poreikiams tenkinti: asmens higienos reikmenys, patalynė, baldai, įranga ir panašūs daiktai, dviračiai, motociklai, asmeninio naudojimo transporto priemonės ir jų priekabos, turistinės automobilių priekabos-nameliai, pramoginiai laivai, asmeninio naudojimo orlaiviai, maisto produktai (jeigu jų kiekis atitinka įprastines persikeliančio asmens ir jo šeimos reikmes), naminiai ir jojamieji gyvūnai ir kiti asmeniniai daiktai, jeigu jie pagal paskirtį, kiekį ir kitas aplinkybes akivaizdžiai neskirti parduoti ar naudoti ekonominėje veikloje, o persikeliančio asmens naudojami individualiems ar jo namų ūkio poreikiams tenkinti.

Atleidimas nuo importo muitų ir PVM netaikomas:

- alkoholio gaminiams,

- tabakui ir tabako gaminiams,

- komercinėms transporto priemonėms. Atleidimas nuo importo PVM netaikomas ir transporto priemonėms, kurias persikeliantis asmuo naudoja mišriems, t. y. tiek asmeniniams, tiek komerciniams, tikslams,

- daiktams, naudojamiems amato ar profesinėje veikloje, išskyrus nešiojamiesiems taikomosios dailės ir laisvųjų menų įrankiams.

Atleidimo nuo importo muitų ir PVM sąlygos

Atleidimas nuo importo muitų ir PVM taikomas, kai:

- persikeliantis asmuo asmeninį turtą naudojo savo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje trečiojoje šalyje ne mažiau kaip šešis mėnesius iki ją paliekant ir kuris skirtas naudoti tuo pačiu tikslu naujoje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikoje,

- persikeliantis asmuo ne trumpiau kaip 12 paskutinių mėnesių iš eilės nuolat gyveno trečiojoje šalyje.

Atleidimas nuo importo muitų ir PVM gali būti taikomas ir tuo atveju, jeigu persikeliantis asmuo negyveno savo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje trečiojoje šalyje 12 mėnesių, bet ketino bent tiek laiko ten gyventi. Tokiu atveju ir asmeninis turtas gali būti naudotas trumpiau nei šešis mėnesius.

Asmeninio turto deklaravimas

Asmeninis turtas deklaruojamas:

- muitinės deklaracijoje nurodant konkrečius asmeninį turtą sudarančių daiktų Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodus; arba

- muitinės deklaracijoje asmeninį turtą priskiriant Kombinuotosios nomenklatūros 9905 subpozicijai. Asmeninį turtą priskirti Kombinuotosios nomenklatūros 9905 subpozicijai galima tik tuo atveju, kai asmeninis turtas išleidžiamas į laisvą apyvartą arba eksportuojamas taikant atleidimą nuo muitų. Tačiau, kai asmeninį turtą sudarantys daiktai deklaruojami kitoms procedūroms, jų priskirti Kombinuotosios nomenklatūros 9905 subpozicijai negalima.

Pateikiami dokumentai

Atleidimui nuo importo muitų ir PVM taikyti persikeliantis asmuo kartu su muitinės deklaracija muitinei turi pateikti:

- leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, kuris galioja ne trumpiau kaip 12 mėnesių (išskyrus atvejus, kai pagal Įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties persikeliančiam asmeniui leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje nereikia). Reikalavimas pateikti ne trumpiau kaip 12 mėnesių galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje netaikomas persikeliantiems asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga ir kurie muitinei pateikia leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimą suteikti užsieniečiui laikinąją apsaugą,

- dokumentus, įrodančius, kad persikeliantis asmuo asmeninį turtą naudojo savo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje trečiojoje šalyje ne mažiau kaip šešis mėnesius iki ją paliekant (prekių įsigijimo dokumentai, asmens laisvos formos patvirtinimas, kad įvežamus daiktus jis turėjo arba naudojo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ne mažiau kaip šešis mėnesius iki minėtos vietos palikimo, ar pan.),

- dokumentus, įrodančius, kad persikeliantis asmuo ne trumpiau kaip 12 paskutinių mėnesių iš eilės nuolat gyveno savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje trečiojoje šalyje (darbo sutartį, sudarytą, ne trumpesniam, nei 12 mėnesių laikotarpiui; ne trumpesniam, nei 12 mėnesių laikotarpiui sudarytą būsto nuomos sutartį; dokumentus apie mokesčių už komunalines paslaugas mokėjimą; dokumentus apie vaikų mokyklos arba kitos ugdymo įstaigos lankymą ar pan.),

- dokumentus, įrodančius persikeliančio asmens įsikūrimą nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikoje (gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentai, būsto įsigijimo ar nuomos sutartis ar pan.),

- asmeninį turtą sudarančių daiktų laisvos formos sąrašą, jeigu daiktai muitinės deklaracijoje nurodomi priskiriant juos Kombinuotosios nomenklatūros 9905 subpozicijai. Sąraše daiktai turi būti aprašyti pakankamai tiksliai, kad būtų galima juos identifikuoti, nurodytas daiktų kiekis. Sąrašą patvirtina persikeliantis asmuo, nurodydamas savo vardą, pavardę ir pasirašydamas,

- laisvos formos prašymą atleisti nuo importo muitų ir PVM, jeigu persikeliantis asmuo negyveno savo buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje trečiojoje šalyje 12 mėnesių, bet ketino bent tiek laiko ten gyventi. Prašyme nurodomos priežastys, kodėl trečiojoje šalyje gyveno trumpiau nei 12 mėnesių. Kartu su prašymu pateikiami ketinimo gyventi trečiojoje šalyje bent 12 mėnesių iš eilės įrodymai (pavyzdžiui, dėl iš anksto negalimų numatyti aplinkybių nutraukta darbo sutartis, kuri buvo sudaryta ne trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui ar pan.),

- kitus dokumentus, įrodančius muitų lengvatos taikymo pagrįstumą, jeigu tokie dokumentai reikalingi (pavyzdžiui, jeigu aukščiau nurodyti pateikiami dokumentai prieštaringi, nepagrindžia atleidimo nuo importo muitų ir PVM sąlygų).

Asmeninio turto įvežimo laikotarpis

Persikeliantis asmuo asmeninį turtą turi importuoti per 12 mėnesių nuo leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo dienos, o jeigu tokio leidimo nereikia, – per 12 mėnesių nuo pirmos įsikūrimo Lietuvos Respublikoje dienos. Visą asmeninį turtą persikeliantis asmuo gali importuoti vienu metu arba keliomis atskiromis siuntomis.

Nurodytas 12 mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas, jeigu asmeninis turtas dėl nuo persikeliančio asmens nepriklausančių priežasčių negalėjo būti importuotas per nurodytą 12 mėnesių laikotarpį. Tokiu atveju persikeliantis asmuo kartu su muitinės deklaracija muitinei pateikia prašymą pratęsti minėtą laikotarpį. Prašyme nurodomos priežastys, kodėl asmeninis turtas negalėjo būti importuotas per 12 mėnesių laikotarpį. Kartu su prašymu pateikiami jį pagrindžiantys dokumentai.

Asmeninio turto naudojimo apribojimai

Persikeliantis asmuo, įvežęs asmeninį turtą be importo muitų ir PVM, 12 mėnesių nuo importo dienos negali raštu neinformavęs muitinės šio turto skolinti, užstatyti, nuomoti ar perleisti už atlygį ar nemokamai kitiems asmenims.

Jeigu asmeninis turtas paskolinamas, užstatomas, išnuomojamas ar perleidžiamas už atlygį ar nemokamai kitiems asmenims nepraėjus nurodytam 12 mėnesių laikotarpiui, persikeliantis asmuo per 5 darbo dienas apie tai turi informuoti teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje asmeninis turtas buvo importuotas, ir pateikti importo muitams ir PVM apskaičiuoti reikalingus duomenis. Teritorinė muitinė apskaičiuoja privalomus mokėti importo muitus ir PVM bei apie tai informuoja asmenį. Apskaičiuoti importo muitai ir PVM turi būti sumokėti per 10 dienų nuo pranešimo apie mokėtinus importo muitus ir PVM įteikimo.

Asmeninio turto įvežimas dar neįsikūrus Lietuvos Respublikoje

Atleidimas nuo importo muitų ir PVM remiantis bendrosiomis nuostatomis gali būti taikomas ir tuo atveju, jeigu persikeliantis asmuo asmeninį turtą importuoja dar neturėdamas nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje. Tokiu atveju persikeliantis asmuo kartu su muitinės deklaracija muitinei turi pateikti prašymą atleisti nuo importo muitų ir PVM. Prašyme nurodomos priežastys, kodėl asmuo palieka trečiąją šalį, kurioje turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą, bet dar nėra įsikūręs Lietuvos Respublikoje, bei asmens įsipareigojimas įsikurti nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikoje.

Asmuo turi įsipareigoti įsikurti nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikoje per 6 mėnesius, tačiau, jeigu persikeliantis asmuo keičia nuolatinę gyvenamąją vietą ir atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką dėl su darbo veikla susijusių aplinkybių, tokiu atveju asmuo turi įsipareigoti įsikurti per 12 mėnesių.

Jeigu persikeliantis asmuo asmeninį turtą importuoja dar neturėdamas nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, muitinei jis turi pateikti garantiją. Garantijos pateikti nereikia, jeigu persikeliantis asmuo atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką dėl su darbo veikla susijusių aplinkybių bei muitinei kartu su muitinės deklaracija pateikia darbo sutartį, sudarytą su įmone, kuri su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija yra sudariusi investicijų sutartį. Įmonių, kurios yra sudariusios investicijų sutartis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos įgaliota institucija, sąrašą sudaro Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir skelbia savo interneto svetainėje.

Jeigu persikeliantis asmuo asmeninį turtą importuoja dar neturėdamas nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, atleidimas nuo importo muitų ir PVM taikomas remiantis bendrosiomis nuostatomis, tačiau darant šias išimtis:

- visas asmeninis turtas buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje trečiojoje šalyje turi būti naudotas mažiausiai šešis mėnesius iki pirmos asmeninio turto siuntos importo dienos,

- jeigu persikeliantis asmuo atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką dėl su darbo veikla susijusių aplinkybių:

-- visas asmeninis turtas turi būti importuotas (visas vienu metu arba keliomis atskiromis siuntomis) per 12 mėnesių nuo pirmos asmeninio turto siuntos importo dienos (nurodytas 12 mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas),

-- be importo muitų ir PVM importuotas asmeninis turtas 12 mėnesių nuo įsikūrimo Lietuvos Respublikoje dienos negali būti skolinamas, užstatomas, išnuomojamas ar perleistas už atlygį ar nemokamai kitiems asmenims prieš tai raštu neinformavus muitinės. Jeigu asmeninis turtas paskolinamas, užstatomas, išnuomojamas ar perleidžiamas už atlygį ar nemokamai kitiems asmenims nepraėjus nurodytam 12 mėnesių laikotarpiui, persikeliantis asmuo per 5 darbo dienas apie tai turi informuoti teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje asmeninis turtas buvo importuotas, ir sumokėti muitinės apskaičiuotus importo muitus ir PVM.

Persikeliantis asmuo, įsikūręs nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikoje, per 5 darbo dienas nuo įsikūrimo apie tai turi informuoti teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje asmeninis turtas buvo importuotas, ir pateikti įsikūrimą įrodančius dokumentus (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus, būsto įsigijimo ar nuomos sutartis, ar pan.).

Nuolatinės gyvenamosios vietos keitimas dėl išimtinių politinių aplinkybių

Jeigu persikeliančiam asmeniui suteikta papildoma ar laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje arba jis turi pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje, atleidimas nuo importo muitų ir PVM taikomas remiantis bendrosiomis nuostatomis, tačiau darant šias išimtis:

- asmeninis turtas buvusioje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje trečiojoje šalyje gali būti naudotas trumpiau, nei šešis mėnesius iki ją paliekant,

- importuotas asmeninis turtas nuolatinėje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikoje gali būti naudojamas ne tuo pačiu tikslu, kaip buvusioje,

- atleidimas nuo importo muitų ir PVM taikomas importuojant komercines transporto priemones bei daiktus, naudojamus amato ar profesinėje veikloje,

- importuotas asmeninis turtas nemokant importo muitų ir PVM gali būti skolinamas, užstatomas, išnuomojamas ar perleidžiamas už atlygį ar nemokamai kitiems asmenims ir nepraėjus 12 mėnesių laikotarpiui.

Persikeliantis asmuo, keičiantis nuolatinę gyvenamąją vietą dėl išimtinių politinių aplinkybių, kartu su muitinės deklaracija, be kitų atleidimą nuo importo muitų ir PVM pagrindžiančių dokumentų, muitinei turi pateikti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu jam suteikta papildoma ar laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu jis turi pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

_____

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2023-11-08