English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Tarptautinėje prekyboje muitinė atlieka lemiamą vaidmenį ne tik taikydama pagreitintus tarpuskaitos procesus, bet ir įgyvendindama veiksmingą kontrolę, kuri užtikrina pajamas, nacionalinių įstatymų laikymąsi ir visuomenės saugumą ir apsaugą. Muitinių procedūrų veiksmingumas daro didelę įtaką tautų ekonomikos konkurencingumui ir tarptautinės prekybos augimui bei pasaulinės rinkos plėtrai.

Muitinės procedūra – tai specialių sąlygų ir reikalavimų rinkinys, kuriame yra muitų, mokesčių, apribojimų ir draudimų taikymo tvarka prekėms ir transportui, transporto ir prekių statusui, priklausomai nuo muitinės sienos kirtimo užduočių ir jų taikymo ES muitų teritorijoje ir už jos ribų.

Įvairios muitinės procedūros taikomos atsižvelgiant į priežastis, kodėl prekės importuojamos, eksportuojamos ar vežamos tranzitu. Anksčiau buvo taikomos aštuonios muitinės procedūros, naujasis Sąjungos muitinės kodeksas nustato tris pagrindines muitinės procedūrų grupes:
- laisvą apyvartą;
- prekių išvežimas iš Sąjungos muitų teritorijos ir
- specialiosios procedūros.


Specialiosios muitinės procedūros apima daugumą procedūrų, kurios anksčiau buvo reguliuojamos pačios:
- tranzitas (išorinis ir vidinis tranzitas);
- konkretus naudojimas (laikinasis įvežimas ir galutinis vartojimas);
- perdirbimas (laikinasis įvežimas perdirbti ir laikinas išvežimas perdirbti);
- sandėliavimas muitinės sandėliuose ir laisvosiose zonose.

Teisių ir pareigų perleidimas

Santrumpos:

SMK – Sąjungos muitinės kodeksas (Reglamentas (ES) Nr. 952/2013);

DA - Deleguotasis aktas (Reglamentas (ES) Nr. 2015/2446);

IA – Įgyvendinimo aktas (Reglamentas (ES) Nr. 2015/2447).

Kas priima sprendimą dėl procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo?

Procedūros vykdytojo teisės ir pareigos (angliškai transfer of rights and obligations, santrumpa TORO), susijusios su prekėmis, kurioms buvo įforminta specialioji procedūra, išskyrus tranzitą, gali būti visos arba iš dalies perleistos kitam asmeniui, atitinkančiam tai procedūrai nustatytas sąlygas (SMK 218 straipsnis). Kompetentinga muitinė nusprendžia, ar gali būti perleidžiamos teisės ir pareigos, ir, jeigu taip, ji nustato tokio perleidimo sąlygas (IA 266 straipsnis). Laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti, galutinio vartojimo atvejais sprendimą, ar teisės ir pareigos gali būti perleidžiamos, priima leidimą taikyti atitinkamą specialiąją procedūrą išdavusi teritorinė muitinė, muitinio sandėliavimo atvejais – leidimą steigti muitinės sandėlį išdavusi teritorinė muitinė arba teritorinė muitinė, kurios veiklos zonai priklauso vieta, kurioje prekės buvo pateiktos muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti.

Kokiais atvejais taikomas procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimas?

Procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimas gali būti taikomas dviem skirtingais atvejais:

 - iš asmens, turinčio leidimą taikyti specialiąją procedūrą (taip pat muitinės leidimą perleisti teises ir pareigas), asmeniui, neturinčiam jokio leidimo;

 - iš asmens, turinčio leidimą taikyti specialiąją procedūrą (taip pat muitinės leidimą perleisti teises ir pareigas), asmeniui, turinčiam muitinės leidimą perimti teises ir pareigas.

Ar reikia gauti naują muitinės leidimą ir įforminti naują muitinės deklaraciją, kai taikomas procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimas?

Procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo atveju nereikalingas naujas leidimas taikyti atitinkamą specialiąją procedūrą, nes pareigos ir teisės, kurios gali būti perkeltos kitam asmeniui, nustatytos leidime, pagal kurį prekės buvo pateiktos atitinkamai specialiajai procedūrai įforminti. Jeigu po procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo prekėms taikoma ta pati specialioji procedūra, nauja muitinės deklaracija gali būti neforminama.

Kokia forma pateikiama informacija apie perleidimą, kai kompetentinga muitinė nusprendžia, kad procedūros vykdytojo teisės ir pareigos gali būti perleidžiamos?

Gairėse (teisės akto statuso neturintis Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato dokumentas, kuriame išdėstytos SMK, DA ir IA taikymo nuostatos, susijusios su specialiosiomis procedūromis, išskyrus tranzitą) nustatyta dokumento forma, kuri naudojama, kai procedūros vykdytojo visos teisės ir pareigos perleidžiamos. Forma pateikiama čia (anglų ir lietuvių kalbomis).

Naudojant minėtą dokumento formą, reikia atsižvelgti į šias pastabas:

1. Dokumento forma gali būti naudojama tik gavus kompetentingos muitinės sprendimą, kad procedūros vykdytojo teisės ir pareigos gali būti perleidžiamos.

2. Naudojamos trys dokumento formos kopijos. Procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidėjas 1-ą kopiją siunčia procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perėmėjui, 2-ą kopiją – jo prižiūrinčiajai muitinės įstaigai. Procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perėmėjas 3-ią kopiją saugo pats mažiausiai trejus metus, skaičiuojant nuo datos, kai buvo perleistos procedūros vykdytojo teisės ir pareigos.

3. Jeigu prižiūrinčioji muitinės įstaiga nemano, kad jai būtina turėti dokumento kopiją muitinės priežiūrai, tuomet naudojamos tik dvi kopijos.

Dokumento formos 14, 16–18 langeliai nepildomi, jeigu procedūros vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo procedūra taikoma antrą kartą.

Informacija atnaujinta 2018-05-09