English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas

  • Lietuvos Respublikos muitinė
  • Verslui ir privatiems asmenims
  • Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas
  • Prekių klasifikavimas
  • Privalomoji tarifinė informacija

Privalomosios tarifinės informacijos sprendimai


SVARBU:      Nuo 2019 m. spalio 1 d. prašymai priimti PTI sprendimus gali būti teikiami tik elektroniniu būdu ir visas keitimasis informacija tarp muitinės ir pareiškėjų (atstovų)  atliekamas per Europos Sąjungos verslininkų portalą. Detalesnė informacija apie pokyčius pateikiama čia.


Muitinės departamento Tarifų skyrius pagal pareiškėjų pateiktus prašymus priima privalomosios tarifinės informacijos sprendimus, kuriais patvirtinamas konkrečios prekės kodas ir kuris galioja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Privalomosios tarifinės informacijos sprendimai priimami tuo atveju, jeigu jie yra susiję su realiai numatoma prekių eksporto ar importo procedūra ir bus naudojami deklaruojant prekes muitinei.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Privalomosios tarifinės informacijos (toliau – PTI) sprendimas – muitinės sprendimas, patvirtinantis prekės tarifinį klasifikavimą pagal Europos Sąjungoje naudojamas nomenklatūras, kuris priimamas pagal pareiškėjo prašymą.

PTI sprendimas negali įsigalioti anksčiau nei buvo priimtas. Atliekant muitinės formalumus su prekėmis, nurodytomis PTI sprendime, šis sprendimas yra privalomas visų ES valstybių narių muitinėms santykiuose su PTI sprendimo adresatu ir sprendimo adresatui jo santykiuose su muitine. PTI sprendimai saugomi Europos privalomosios tarifinės informacijos (EBTI) sistemoje, kurios informacija (išskyrus nurodytą konfidencialiai informacijai skirtuose langeliuose) yra viešai prieinama.

Prekės tarifinis klasifikavimas lemia, kokias muitais ir kitais mokesčiais ji apmokestinama bei kokios importo ir eksporto priemonės taikomos jos gabenimui. Tuo atveju, jeigu asmuo turi PTI sprendimą, atlikdamas muitinės formalumus su PTI sprendime nurodyta preke, jis gali būti užtikrintas, kad ją klasifikuoja teisingai. PTI sprendimas nepakeičia muitinio tikrinimo, tačiau supaprastina ir palengvina muitinį įforminimą. Atliekant muitinės formalumus su PTI sprendime aprašyta preke, muitinės deklaracijos langelyje, skirtame papildomos informacijos (dokumentų) pateikimui, turėtų būti nurodytas dokumento kodas „C626“ bei PTI sprendimo numeris ir priėmimo data.

PTI sprendimų priėmimo ir taikymo tvarką nustato šie teisės aktai:
- Sąjungos muitinės kodeksas (reglamentas (ES) Nr. 952/2013),
- Sąjungos muitinės kodekso deleguotasis aktas (reglamentas (ES) 2015/2446),
- Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktas (reglamentas (ES) 2015/2447),
- Elektroninių sistemų taikymo tvarką reglamentuojančios taisyklės (reglamentas (ES) 2019/1026),
- Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų priėmimo taisyklės (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1B-849).

Iki 2019 m. spalio 1 d. prašymai priimti PTI sprendimą buvo surašomi naudojant popierinę formą (detaliau žr. Reglamento (ES) 2016/341 4 str.), t. y. taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės. Nuo 2019 m. spalio 1 d. visos su PTI sprendimais susijusios procedūros, įskaitant visą muitinės ir pareiškėjų (adresatų) keitimąsi informacija, vykdomos tik naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis per Europos Sąjungos verslininkų portalą. Tai, be kita ko, apima asmenų prašymus priimti PTI sprendimą, muitinės administracijos prašymus dėl papildomos informacijos apie klasifikuotiną produktą, asmenų atsakymus į šiuos klausimus, muitinės priimtus PTI sprendimus.

Ekonominės veiklos vykdytojai (jų atstovai), norintys teikti prašymus priimti PTI sprendimus, turi atitikti šias sąlygas:
- jie turi būti registruoti Muitinės prievolininkų registre (MPR) ir turėti Ekonominės veiklos vykdytojo registravimo ir identifikavimo (EORI) kodą (dėl MPR registracijos ir EORI kodo gavimo reikėtų kreiptis į muitinės administraciją);
- jie turi turėti vartotojo paskyrą ir slaptažodį identifikavimo ir prieigos teisių suteikimo autorizavimo paslaugai ES Verslininkų portale.

PRIEIGOS PRIE ES VERSLININKŲ PORTALO SUTEIKIMAS

ES verslininkų portalas – Europos Komisijos valdoma sistema, skirta elektroninės informacijos mainams tarp verslininkų ir muitinės ir naudojama informacijai apie prašymus priimti PTI sprendimą ir PTI sprendimus ar apie visus vėlesnius įvykius, kurie gali daryti poveikį pirminiam prašymui ar sprendimui, teikti ir jos mainams vykdyti. Prie ES verslininkų portalo jungiamasi adresu https://customs.ec.europa.eu/gtp/.

Kad galima būtų naudotis ES Verslininkų portalu, gauti vartotojo paskyrą ir slaptažodį, asmenys turi būti registruoti atitinkamos paslaugos gavėju Bendro naudotojų valdymo portale (https://bap.lrmuitine.lt). Prieigos suteikimo sąlygos nustatytos Muitinės elektroninių paslaugų portalo taisyklėse, patvirtintose Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234.

PRAŠYMO PRIIMTI PTI SPRENDIMĄ PATEIKIMAS IR PILDYMAS

Lietuvos Respublikoje nuo 2019 m. spalio 1 d. prašymai priimti PTI sprendimus teikiami tik elektroniniu būdu per Europos Sąjungos verslininkų portalą. šiuo adresu https://customs.ec.europa.eu/gtp/. Norintys pateikti Lietuvos muitinei prašymą priimti PTI sprendimą ekonominės veiklos vykdytojai turi turėti prieigą prie ES Verslininkų portalo.

Vienas PTI sprendimas gali būti priimamas tik vienos rūšies prekėms, t. y. prekei, kaip tai apibūdinama muitinės naudojamose nomenklatūrose.

Prašymo priimti PTI sprendimą pildymo instrukciją galite rasti čia.

PAREIŠKĖJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

Už išsamios informacijos, reikšmingos prekių tarifiniam klasifikavimui nustatyti, pateikimą atsako pareiškėjas. Jeigu tarifinis prekių klasifikavimas priklauso nuo jų sudėties (pvz., riebalų, mėsos kiekio produkte ir pan.), o ši informacija gali būti gaunama tik atlikus prekių analizę ar ekspertizę laboratorijoje, pareiškėjas privalo kartu su prašymu arba vėliau, muitinei pareikalavus, pateikti laboratorinių tyrimų, pareiškėjo lėšomis atliktų jo pasirinktoje laboratorijoje, rezultatus. Muitinė turi teisę tikrinti pareiškėjo pateiktus laboratorinių tyrimų duomenis Muitinės laboratorijoje ir prireikus užsakyti atlikti išsamesnius tyrimus.

Tuo atveju, jeigu prekės tarifiniam klasifikavimui nustatyti reikalinga papildoma informacija, gali būti kreipiamasi į pareiškėją. Jeigu pareiškėjas per 30 dienų nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo jam dienos papildomos informacijos nepateikia, PTI sprendimas nepriimamas.

PTI sprendimas priimamas nemokamai, išskyrus atvejus, kai muitinė turėjo su PTI sprendimo priėmimu susijusių prekių analizės, ekspertizės arba pateiktų pavyzdžių grąžinimo išlaidų. Šios išlaidos atlyginamos Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

PTI SPRENDIMO PRIĖMIMO TERMINAS

PTI sprendimas priimamas per 120 dienų. Sprendimo priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo visos informacijos, reikalingos prekės tarifiniam klasifikavimui nustatyti, pateikimo dienos. Tarifų skyriui nusprendus, kad visa informacija, reikalinga prašyme nurodytos prekės tarifiniam klasifikavimui nustatyti, pateikta, pareiškėjas informuojamas apie tai. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių per nustatytą terminą PTI sprendimo priimti neįmanoma, pareiškėjas apie termino atidėjimo priežastis informuojamas, nurodant apytikrį terminą, per kurį PTI sprendimą numatoma priimti.

PTI SPRENDIMO GALIOJIMAS

PTI sprendimas galioja 3 metus nuo jo įsigaliojimo dienos.

PTI sprendimas gali būti pripažintas netekusiu galios (anuliuotas), jeigu jis buvo priimtas remiantis neteisinga arba neišsamia pareiškėjo pateikta informacija.

PTI sprendimas nustoja galioti nepasibaigus 3 metų laikotarpiui, jeigu jis nebeatitinka teisės aktų:
- Kombinuotosios nomenklatūros (KN);
- bet kurios kitos nomenklatūros, sudarytos remiantis KN;
- konkrečių prekių klasifikavimo reglamentų.

PTI sprendimas atšaukiamas bet kuriuo iš šių atvejų:
- nebuvo įvykdytos arba nebevykdomos viena ar kelios sprendimo priėmimo sąlygos;
- jis nebeatitinka KN paaiškinimų;
- ES Teisingumo Teismo sprendimu;
- jis nebeatitinka Suderintos sistemos paaiškinimų;
- jis neatitinka sprendimo ar nuomonės dėl klasifikavimo;
- kitais konkrečiais atvejais (pvz., Komisijos sprendimu).

Apie PTI sprendimo galios netekimą adresatas informuojamas ES verslininkų portalo priemonėmis. Tam tikrais atvejais (pvz., kai paskelbiamas klasifikavimo reglamentas, nomenklatūrų paaiškinimai, sprendimai/nuomonės dėl klasifikavimo, ESTT sprendimai) asmens prašymu PTI sprendimu gali būti toliau naudojamasi vykdant privalomas sutartis, sudarytas remiantis tuo sprendimu prieš jam nustojant galioti ar prieš jį atšaukiant. Adresatas apie pageidavimą pasinaudoti galimybe taikyti PTI pratęsto naudojimo laikotarpį praneša muitinei ES verslininkų portalo priemonėmis, pateikdamas visus reikalingus dokumentus, kuriais remiantis būtų galima patikrinti, ar buvo įvykdytos pratęsto naudojimo laikotarpio sąlygos.   

PTI SPRENDIMO APSKUNDIMO TVARKA

Skundai dėl PTI sprendimų pateikiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią suinteresuotas asmuo gavo arba laikomas gavusiu PTI sprendimą.

NAUDINGA INFORMACIJA (NUORODOS)

   Prašymo priimti PTI sprendimą pildymas (nuo 2019-10-01)

   PTI sprendimų priėmimo taisyklės (nuo 2021-01-04)

   Europos privalomosios tarifinės informacijos (EBTI) sistema

   Bendro naudotojų valdymo portalas

   Elektroninių paslaugų portalo taisyklės

Dėl ES verslininkų portalo naudojimo:

   ES verslininkų portalas (EBTI-STP)

   EBTI-STP naudotojų mokymo medžiaga (anglų kalba)

   EBTI-STP Online Help (projektas lietuvių kalba, 2019-09-24 versija)

   EBTI-STP naršyklės suderinamumas:
     - Google Chrome 60,
     - Mozilla Firefox 45,
     - IE11 nerekomenduojama, vietoj jos rekomenduojama Microsoft Edge,
     - oficialus Safari testavimas neatliktas.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-07-04