English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės kriminalinė tarnyba

Muitinės kriminalinės tarnybos vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1R-125
(Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus
2021 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1R-69    redakcija)
 
MUITINĖS KRIMINALINĖS TARNYBOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.      Muitinės kriminalinės tarnybos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Muitinės kriminalinės tarnybos (toliau – Tarnybos) vidaus tvarką, kurios tikslas – įtakoti pareigūnų, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau kartu vadinami darbuotojais) elgesį, kad gerėtų Lietuvos Respublikos muitinės ir visuomenės santykiai, būtų užtikrintas Muitinės kriminalinės tarnybos darbo efektyvumas ir kokybė.
2.      Taisyklėse reglamentuojami Tarnybos vidaus tvarkos klausimai: darbo ir poilsio laikas, bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai, darbo vietos įrengimas, darbo priemonių išdavimas ir naudojimas, aprangos, išvaizdos ir elgesio reikalavimai, sauga ir sveikata, darbų perdavimas ir atsiskaitymas, lygių galimybių užtikrinimas ir įgyvendinimas, darbuotojų atsakomybė, vaizdo stebėjimas, automobilių stovėjimo aikštelės naudojimas, susipažinimas su vidaus tvarkos dokumentais.
3.      Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek Taisyklių 2 punkte nurodytų klausimų nereglamentuoja tarnybos ir (arba) darbo santykius reglamentuojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir jų įgyvendinamieji teisės aktai.
3.1.   Taisyklės taikomos visiems Tarnybos ir Lietuvos Respublikos muitinės sistemai priklausančių įstaigų, kurių darbo ir (ar) funkcijų atlikimo vieta nustatyta Tarnyboje, darbuotojams.
3.2.   Taisyklės mutatis mutandis taikomos ir Tarnyboje praktiką atliekantiems asmenims.
4.      Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute (toliau – Statutas), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – DK).
5.      Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Tarnybos direktorius.
 
II SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS
 
6.      Darbo laikas Tarnyboje nustatomas vadovaujantis Statutu, VTĮ, DK, Darbo laiko rėžimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijoje nustatymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 ,,Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus (toliau – MD generalinis direktorius) įsakymais ir kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja darbo laiko režimą:
6.1.   taikoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis;
6.2.   darbo dienos trukmė pirmadieniais – ketvirtadieniais yra 8 valandos 15 minučių, o penktadieniais – 7 valandos;
6.3.   pietų pertraukos pailsėti ir pavalgyti laikas – nuo 12 valandos iki 12 valandos 45 minučių;
6.4.   šeštadieniai ir sekmadieniai – poilsio dienos;
6.5.   švenčių dienų išvakarėse darbo laiko trukmė sutrumpinama viena valanda, švenčių dienomis nedirbama;
6.6.   darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais yra nuo 8 valandos iki 17 valandos, o penktadieniais – nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių.
7.      Darbuotojas, suderinęs su tiesioginiu vadovu raštu, gali pirmadienį–ketvirtadienį pradėti darbą nuo 7 valandos iki 9 valandos ir baigti darbą nuo 16 valandos iki 18 valandos, o penktadienį pradėti darbą nuo 7 valandos iki 9 valandos ir baigti darbą nuo 14 valandos 45 minučių iki 16 valandos 45 minučių.
8.      Tarnybos direktorius, atsižvelgdamas į pagrindinių pareigybės aprašyme numatytų uždavinių įgyvendinimo vientisumą arba esant tarnybiniam būtinumui, gali nustatyti kitokį Tarnybos padalinių arba (ir) darbuotojų darbo laiką nei nustatytas šių Taisyklių 6-7 punktuose.  
9.       Poilsio laikas darbuotojams nustatomas vadovaujantis Statutu, VTĮ, DK ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais poilsio laiką.
10.     Darbuotojai, negalintys (vėluojantys) atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti neatvykimo (vėlavimo) priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą (vėlavimą) dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
11.    Susirgę darbuotojai privalo tą pačią dieną informuoti tiesioginį vadovą. Šio reikalavimo privaloma laikytis ir susirgus atostogų metu.
12.     Darbuotojai, palikdami nustatytą tarnybos ar darbo vietą, apie tai privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei numatomą trukmę.
13.     Darbuotojai, išskyrus atvejus, numatytus Statuto 70 straipsnio 1 dalies 7 punkte, VTĮ 49 straipsnio 3 dalies 7 punkte, turi teisę pateikti rašytinį prašymą (įskaitant pateiktą elektroninių ryšių priemonėmis) neatvykti ar laikinai išvykti iš darbo ne darbo ir tarnybos tikslais, nurodydami tokio prašymo priežastį ir numatomą trukmę.
14.     Pareigūnai ir valstybės tarnautojai turi teisę pasinaudoti iki 2 darbo dienų per mėnesį, gavus tiesioginio vadovo rašytinį (įskaitant gautą elektroninių ryšių priemonėmis) sutikimą, išvykti į sveikatos priežiūros įstaigą ir valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą. Tiesioginis vadovas privalo užtikrinti, kad darbuotojai nepiktnaudžiautų šia garantija, todėl, esant įtarimams, Tarnybos vadovybė arba darbuotojo tiesioginis vadovas gali pareikalauti pateikti pažymą apie tai, kad darbuotojas buvo minėtose įstaigose.
15.     Darbuotojams, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti ne Tarnybos patalpose, gali dirbti nuotoliniu būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis MD generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1B-755 ,,Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimo“.
 
III SKYRIUS
BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI
 
16.     Darbuotojai turi laikytis Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso reikalavimų, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
17.     Tarnyboje leidžiama rūkyti tik tam skirtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.
18.     Darbuotojai darbo patalpas privalo laikyti švarias ir tvarkingas.
19.     Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų.
20.     Darbo vietoje draudžiama laikyti alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines, greitai užsiliepsnojančias bei kitokias, pavojingas sveikatai medžiagas. Darbuotojai neturi laikyti maisto produktų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktus asmenų aptarnavimo metu.
21.     Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai tai numatyta teisės aktuose.
22.     Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
23.     Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Tarnybos išteklius. Išeidami iš darbo patalpos, kurioje nėra kolegų, privalo ją užrakinti - paskutinis išeidamas iš darbo patalpos, turi išjungti šviesą, šildymo, vėdinimo įrangą ir kitus prietaisus, uždaryti langus, aktyvuoti saugos sistemas nuo įsibrovimo.
24.     Tarnybos elektroniniais ryšiais, įrenginiais, programine įranga, biuro technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su tarnyba ar darbu susijusiais tikslais.
25.     Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Tarnybos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
26.     Kompiuterinės technikos priežiūrą ir taikomosios programinės įrangos įdiegimą (keitimą ar panaikinimą) organizuoja Muitinės informacinių sistemų centras. Prašymai suteikti paslaugą arba pagalbą (konsultaciją) teikiami darbuotojui registruojant kreipinį  Muitinės informacinių paslaugų centro (toliau – ITPC) savitarnos svetainėje adresu https://ITPC.lrmuitine.lt, elektroniniu paštu [email protected] ar telefonu (8 5) 236 2302, kai dėl techninių priežasčių nėra galimybės kreiptis vienu iš pirmiau nurodytų būdų.
 
IV SKYRIUS
DARBO VIETOS ĮRENGIMAS, DARBO PRIEMONIŲ IŠDAVIMAS
 
 27.    Nauja darbo vieta turi būti įrengta ne vėliau kaip vieną darbo dieną prieš naujo darbuotojo priėmimą ar planuojamą darbuotojo darbo vietos pakeitimą.
28.     Darbo priemones naujai priimtam darbuotojui išduoda atitinkamo Tarnybos padalinio vadovas ar kitas įgaliotas asmuo.
29.     Darbuotojui išduodamas konkretaus kabineto, kuriame yra jo darbo vieta, raktas. Darbuotojui draudžiama pasigaminti savo darbo kabineto rakto kopijas, perduoti jam išduotą kabineto raktą kitiems asmenims, išskyrus objektyviai pagrindžiamus atvejus.
30.     Darbuotojai, įeidami į Tarnybos patalpas ir iš jų išeidami, naudojasi elektronine įeigos kontrolės sistema, atsižymėdami savo valstybės tarnautojo, pareigūno ar darbo pažymėjimu. Darbuotojui draudžiama perduoti jam išduotą valstybės tarnautojo, pareigūno pažymėjimą ar leidimą kitiems asmenims.
31.     Naujai priimtiems darbuotojams pirmąją jų darbo Tarnyboje dieną raštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, padalinys arba asmuo, atsakingas už darbuotojų priėmimą, pateikia užpildyti sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo.
 
V SKYRIUS
DARBO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS
 
32.     Darbuotojai privalo saugoti jiems išduotas darbo priemones – kompiuterinę techniką, programinę įrangą, kanceliarines priemones, mobiliuosius telefonus, taip pat taupiai naudoti jiems patikėtas Tarnybos bendro naudojimo darbo priemones, inventorių, organizacinę ir telekomunikacijų įrangą, tarnybinį transportą, elektros energiją.
33.     Darbuotojai, turintys prieigą prie vidinių ar išorinių (kitų įstaigų ar institucijų) duomenų bazių bei registrų, gali rinkti, peržiūrėti, tikrinti, analizuoti ten esančią informaciją ir (ar) duomenis (įskaitant ir asmens duomenis) ar kitaip jais disponuoti tik tarnybos ar darbo funkcijoms atlikti. Darbuotojai privalo užtikrinti, kad nesudarys galimybės naudotis jiems prieinama informacija ir (ar) duomenimis (tarp jų ir asmens duomenimis) ar perduoti šios informacijos ir (ar) duomenų tretiesiems asmenimis, kurie neturi teisės susipažinti su tokia informacija ir (ar) duomenimis.
34.     Darbuotojai privalo nesinaudoti techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis, apie pastebėtus gedimus, galimą pavojų darbuotojams ar Tarnybos veiklai, atsižvelgdami į situaciją, nedelsdami turi pranešti tiesioginiam vadovui.
35.     Darbuotojai, kuriems išduoti mobilieji telefonai, privalo naudotis šiais telefonais taip, kad darbo metu būtų galima su jais susisiekti. Mobilieji telefonai darbo metu turi būti įjungti, išskyrus atvejus ir vietas, kuriose nėra galimybių arba draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Tarnybos išduotuose mobiliuosiuose telefonuose draudžiama diegti nesaugią ir darbuotojo darbo funkcijoms nebūtiną programinę įrangą.    
36.     Darbuotojai naudodamiesi savo darbo elektroniniu paštu turi laikytis Lietuvos Respublikos muitinės elektroninio pašto naudojimo nuostatų, patvirtintų  MD generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1B-316 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės elektroninio pašto naudojimo nuostatų patvirtinimo“ .
37.     Kiekvienam darbuotojui suteikiamas unikalus prijungimo prie Tarnybos tinklo išteklių vardas ir slaptažodis. Darbuotojas privalo užtikrinti, kad slaptažodis nebūtų atskleistas kitiems asmenims.
38.     Darbuotojai, pastebėję, kad jiems suteikta prieiga prie duomenų (įskaitant ir asmens duomenis), kurie nėra reikalingi jų tarnybos ar darbo funkcijoms atlikti, apie tai turi informuoti Muitinės informacinių sistemų administratorių.
39.     Darbuotojai privalo užtikrinti, kad jiems išduotas pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbo pažymėjimas būtų laikomas saugiai, ir privalo juo naudotis tik asmeniškai tarnybos ar darbo tikslais.
 
VI SKYRIUS
APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI
 
40.     Pareigūnų uniformos dėvėjimo tvarką reglamentuoja MD generalinio direktoriaus 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 1B-750 ,,Dėl Lietuvos muitinės pareigūnų  uniformos išdavimo ir dėvėjimo taisyklių patvirtinimo“. Pareigūnai, kuriems šio įsakymo nustatyta tvarka leista nedėvėti uniformos, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.
41.     Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu muitinei ar Tarnybai, arba jos reprezentavimu, paskutinę darbo savaitės dieną gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
42.     Tarnybos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, taip pat struktūrinių padalinių  vadovai, kurių nuomone darbuotojo apranga ar išvaizda neatitinka šių Taisyklių 40-41 punktų reikalavimų, turi teisę įpareigoti darbuotoją ateityje rengtis tinkamai.
 
VII SKYRIUS
ELGESIO REIKALAVIMAI
 
43.     Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Tarnybą. 
44.     Tarnyboje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, svečiais, netrukdyti kitų darbuotojų darbui.  
45.     Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius. 
46.     Darbuotojams darbo vietoje draudžiama laikyti necenzūrinio arba asmens garbę ir orumą žeminančio turinio informaciją. 
47.     Darbuotojai, atsiliepdami į išorinius tarnybinio fiksuotojo ryšio telefono skambučius, privalo prisistatyti, su skambinančiuoju turi bendrauti mandagiai ir dalykiškai. 
48.     Jeigu darbuotojui skambina ne jo kompetencijos klausimu, jis privalo nurodyti bendrąjį Tarnybos informacijos telefono numerį arba kompetentingo darbuotojo telefono numerį. 
49.     Apie siūlytą, siūlomą, žadamą ar paliktą neteisėtą atlygį (pinigus, maisto produktus, kitus daiktus, prekių ir (ar) paslaugų dovanų kuponus ir pan.) darbuotojai visais atvejais nedelsdami privalo pranešti tiesioginiam vadovui.
 
VIII SKYRIUS
SAUGA IR SVEIKATA
 
50.     Tarnyboje saugus darbas organizuojamas vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir radiacinės saugos norminių teisės aktų reikalavimais bei kolektyvinių sutarčių nuostatomis.
51.     Darbuotojams draudžiama pradėti tarnybą ar darbą neišklausius įvadinio darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažo.
52.     Darbuotojai, nukentėję dėl įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo, jeigu pajėgia, taip pat darbuotojas, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdami apie tai pranešti Tarnybos direktoriui, tiesioginiam vadovui arba vyriausiajam specialistui, vykdančiam  darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo funkcijas. Įvykiai registruojami ir tiriami vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, taip pat nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu bei profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“.
53.     Darbuotojai turi teisę, darbo metu, iškilus klausimams dėl saugos ir sveikatos būklės, kreiptis į tiesioginį vadovą, vyriausiąjį specialistą, vykdantį darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo funkcijas, Tarnybos vadovybę, kitas valstybės institucijas ir įstaigas.
 
IX SKYRIUS
DARBŲ PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMAS
 
54.     Atleidžiamas iš darbo, perkeliamas į kitas pareigas Tarnyboje ar kitoje įstaigoje, darbuotojas ir darbuotojas, kuriam suteiktos nėštumo, gimdymo atostogos arba atostogos vaikui prižiūrėti (nurodydamas atleidžiamo iš darbo, perkeliamo ar išleidžiamo atostogų darbuotojo pareigas, vardą ir pavardę, atleidimo, perkėlimo ar atostogų pradžios ir pabaigos datas, pareigas, į kurias darbuotojas perkeliamas), privalo:
54.1.   grąžinti švarias ir tvarkingas jam Tarnybos išduotas darbo priemones (kompiuterinę bei programinę įrangą, mobiliuosius telefonus su atkurtais gamykliniais parametrais ir kt.); 
54.2.   grąžinti tarnybinį ar darbo pažymėjimą; 
54.3.   perduoti visus darbus (parengtus arba pradėtus rengti dokumentų projektus, surinktą informaciją vykdant pavedimus, kurie dar nėra įvykdyti, taip pat informacijos laikmenas (elektronines, popierines) ir informaciją tiesioginiam vadovui arba jo  pavedimu – kitam darbuotojui;  
54.4.   grąžinti darbo kabineto raktus ;
54.5.   grąžinti nepanaudotą komandiruotės išlaidų avansą, jeigu jis buvo išmokėtas.
55.     Muitinės informacinių sistemų centro darbuotojas, gavęs prašymą, ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną, panaikina darbuotojui suteiktas prieigas prie bendrųjų Tarnybos pagrindinės kompiuterių įrangos, informacinių sistemų, duomenų bazių ir registrų. Už darbuotojo prieigos teisių peržiūrą ir reikiamos informacijos pateikimą ITPC atsakingas atitinkamo padalinio vadovas.

551. Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1R-74 redakcija

Atsiskaitymas su Tarnyba laikomas baigtu, kai atleidžiamas arba perkeliamas į kitas pareigas pareigūnas, tarnautojas ar darbuotojas iki įsakyme nurodytos atleidimo ar perkėlimo datos, už personalo apskaitos tvarkymą atsakingam asmeniui pateikia užpildytą atsiskaitymo lapelį (1 priedas).


 
X SKYRIUS
LYGIŲ GALIMYBIŲ UŽTIKRINIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
 
56.     Tarnyba įgyvendina lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai reiškia, kad Tarnyboje užtikrinamos lygios galimybės – esant bet kokių darbdavio santykių su darbuotojais tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, išskyrus atvejus dėl asmens išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų dirbantiems religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jeigu reikalavimas darbuotojui dėl išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, ar kitais teisės aktuose, reglamentuojančiuose lygias galimybes, nustatytais pagrindais neleidžiami.
57.     Tarnyba, įgyvendindama lygias galimybes, vykdo Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 7 straipsnyje nurodytas pareigas.
58.     Darbuotojas, kurio atžvilgiu nevykdomos lygių galimybių politikos įgyvendinimo priemonės ar kurio atžvilgiu pažeidžiami lygių galimybių politikos principai, turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriui Lygių galimybių įstatyme nustatyta tvarka.
59.     Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš darbuotoją, pateikusį skundą dėl diskriminacijos ar kitų jo lygių galimybių pažeidimo, yra draudžiami ir laikomi tarnybinių ar darbo pareigų pažeidimu, už kurį gali būti taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.
 
XI SKYRIUS
VAIZDO STEBĖJIMAS
 
60.     Vaizdo stebėjimas Tarnybos teritorijoje vykdomas vadovaujantis Muitinės kriminalinės tarnybos administracinio pastato ir jam priklausančios teritorijos vaizdo sistemos naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1R-108 „Dėl Muitinės kriminalinės tarnybos administracinio pastato ir jam priklausančios teritorijos vaizdo stebėjimo sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
XII SKYRIUS
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS NAUDOJIMAS
 
61.     Darbuotojai gali naudotis Tarnybos automobilių stovėjimo aikštele, jeigu yra laisvų statymo vietų, skirtų ne tarnybiniams automobiliams. 
62.     Darbuotojai Tarnybos automobilių stovėjimo aikštele naudojasi atsakingai ir racionaliai, laikydamiesi Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimų, taip pat pagarbos vienas kitam principo, saugodami Tarnybos ir darbuotojų turtą .
63.     Jeigu dėl vietos aikštelėje trūkumo darbuotojui tenka užstatyti kito darbuotojo automobilį, prireikus jis turi būti pasirengęs nedelsdamas patraukti savo automobilį.
64.     Jeigu konkrečią dieną dėl darbo funkcijų atlikimo darbuotojas neturi galimybės prireikus patraukti automobilio, jis turi automobilį pastatyti taip, kad šis netrukdytų išvažiuoti darbuotojams, arba tą dieną nestatyti automobilio Tarnybos automobilių stovėjimo aikštelėje.
65.     Darbuotojams draudžiama asmeninius automobilius statyti Tarnybos vidiniame kieme.
 
XIII
DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
 
66.     Darbuotojai už šių Taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas asmeniškai.
67.     Tarnybos pareigūnui ar valstybės tarnautojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ir (ar) materialinė atsakomybė, kuri numatyta Statute ir VTĮ. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį atsako DK nustatyta tvarka.
68.     Už Tarnybai padarytą materialinę žalą pareigūnai traukiami atsakomybėn – Statuto, valstybės tarnautojai – VTĮ numatytais atvejais ir nustatyta tvarka. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį žalą atlygina DK numatytais atvejais ir nustatyta tvarka.
 
XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
69.     Darbuotojų, asmenų, atliekančių ar siekiančių atlikti praktiką Tarnyboje, asmens duomenys vidaus administravimo tikslais tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.
70.     Dokumentai ir duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.
71.     Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams ir kitiems teisės aktams, keičiant Lietuvos Respublikos muitinės ar Tarnybos darbo organizavimą.
72.     Su patvirtintomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindinami ir jų privalo laikytis visi Tarnybos, MD, MISC, kurių nutolusi darbo vieta Muitinės kriminalinėje tarnyboje, darbuotojai.
73.     Taisyklės skelbiamos Lietuvos Respublikos muitinės svetainėje.

Informacija atnaujinta 2023-07-12