English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

2022-07-19. Kviečiame susipažinti su EK TAXUD interneto svetainėje paskelbta nauja informacija, susijusią su išankstiniu prekių deklaravimu ir Importo kontrolės sistemos 2 nuo 2023-03-01 pradedama naudoti 2-ąja versija.

 Svarbiausią informaciją  apie ICS2 ir  vaizdo įrašą rasite čia 

 

2021-02-23. PAŠTO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS, SKUBIŲ SIUNTŲ VEŽĖJAMS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PAŠTO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS. Su įvežimo bendrosiomis deklaracijomis susijusios elektroninės sistemos – „SMK importo kontrolės sistema 2“  (ICS2). Naudojimo pradžia

_______________________________

PRIEVOLĖ PATEIKTI IŠANKSTINĘ INFORMACIJĄ APIE ĮVEŽAMAS PREKES

Nuo 2011 m. sausio 1 d. asmenys privalo pateikti muitinei elektroninę išankstinę informaciją apie į Sąjungos muitų teritoriją įvežamas prekes.

Teisė teikti informaciją į Lietuvos Respublikos muitinės informacinę sistemą ir gauti iš jos pranešimus įgyjama pasirašius su teritorine muitine elektroninių duomenų mainų sutartį.

Prievolininkai

Išankstinę informaciją apie įvežamas prekes turi pateikti:

   - vežėjas (pagrindinis prievolininkas):

      -- asmuo, įvežantis prekes į Sąjungos muitų teritoriją, arba asmuo, atsakingas už jų vežimą,

      -- įvairiarūšiu transportu vežamų prekių atveju – asmuo, naudosiantis transporto priemonę, kuri įvežta į Sąjungos muitų teritoriją, toliau vyks pati kaip aktyvioji transporto priemonė (pvz., laivu vežama kelių transporto priemonė),

      -- oro arba jūrų transportu pagal bendro laivo ar orlaivio naudojimo arba nuomos sutartį vežamų prekių atveju – asmuo, sudaręs sutartį ir išrašęs konosamentą arba orlaivio važtaraštį faktiniam prekių vežimui į Sąjungos muitų teritoriją, arba

   - importuotojas, gavėjas ar kitas asmuo, kurio vardu ar kurio interesais veikia vežėjas, arba

   - bet kuris asmuo, galintis pateikti prekes muitinei arba užtikrinti, kad jos būtų pateiktos.

Išankstinės informacijos pateikimo forma

Išankstinė informacija apie įvežamas prekes nurodoma įvežimo bendrojoje deklaracijoje (ENS). Vietoj įvežimo bendrosios deklaracijos galima pateikti tranzito muitinės deklaraciją su saugos ir saugumo duomenimis.

Įvežimo bendrojoje deklaracijoje nurodomi 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo A priedėlyje nustatyti duomenys, privalomi pateikti tokioje deklaracijoje, ir ji surašoma vadovaujantis tame priedėlyje pateiktais paaiškinimais. Teikiant duomenis apie prekes, jų aprašymas turi būti pakankamas prekėms identifikuoti. Tinkamo ir netinkamo prekių aprašymo įvežimo bendrosiose deklaracijose pavyzdžių sąrašas (anglų kalba) paskelbtas Europos Komisijos svetainėje.   

Išankstinės informacijos pateikimo terminai

Tolimaisiais jūrų transporto reisais konteineriais vežamos prekės

Likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki prekių pakrovimo į laivą

Tolimaisiais jūrų transporto reisais ne konteineriais vežamos prekės

Likus ne mažiau kaip 4 valandoms iki atvykimo į pirmąjį Sąjungos uostą

Prekės, vežamos artimaisiais jūrų transporto reisais *)

Likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki atvykimo į pirmąjį Sąjungos uostą

Prekės, vežamos tolimaisiais oro transporto reisais (skrydis trunka ne trumpiau kaip 4 val.)

Likus ne mažiau kaip 4 valandoms iki orlaivio atvykimo į pirmąjį Sąjungos oro uostą

Prekės, vežamos artimaisiais oro transporto reisais (skrydis trunka trumpiau negu 4 val.)

Iki faktinio orlaivio išskridimo

Prekės, vežamos geležinkelių transportu:

- kai traukinio reisas nuo trečioje šalyje esančios paskutinės traukinių formavimo stoties iki pirmosios įvežimo muitinės įstaigos trunka mažiau kaip 2 val.

 

- kitais atvejais

 

 

Likus ne mažiau kaip 1 valandai iki prekių atvežimo į vietą, kurios priežiūra priklauso pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kompetencijai

 

Likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki prekių atvežimo į vietą, kurios priežiūra priklauso pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kompetencijai

Prekės, vežamos kelių transportu

Likus ne mažiau kaip 1 valandai iki prekių atvežimo į vietą, kurios priežiūra priklauso pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kompetencijai

Prekės, vežamos vidaus vandenų transportu

Likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki prekių atvežimo į vietą, kurios priežiūra priklauso pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kompetencijai

*) prekės, vežamos tarp Sąjungos muitų teritorijos ir Grenlandijos, Farerų salų, Islandijos, Baltijos jūros, Šiaurės jūros, Juodosios jūros ar Viduržemio jūros uostų, ir visų Maroko uostų; prekės, vežamos tarp teritorijos, nepriklausančios Sąjungos muitų teritorijai, ir Prancūzijos užjūrio departamentų, Azorų salų, Madeiros ar Kanarų salų, kai reisas trunka trumpiau nei 24 val.

Kai aktyviąja transporto priemone vežamos kitos transporto priemonės, kurios, jas įvežus į Sąjungos muitų teritoriją, toliau vyks pačios (pvz., laivu vežamos kelių transporto priemonės), pastarųjų transporto priemonių naudotojai išankstinę informaciją privalo pateikti, laikydamiesi aktyviajai transporto priemonei nustatytų terminų.

Muitinei nustačius, kad išankstinė informacija apie jai pateiktas įvežamas prekes nepateikta, pagrindinis prievolininkas privalo nedelsdamas pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, kuris įsigalios 2017 m. sausio 1 d., 217 straipsnyje nustatytos sankcijos už išankstinės informacijos nepateikimą arba pavėluotą pateikimą taikomos pagrindiniam prievolininkui, už neteisingos išankstinės informacijos pateikimą – išankstinę informaciją pateikusiam asmeniui.

Prekės, apie kurias išankstinės informacijos pateikti nereikia

  •   prekės, gabenamos stacionariosiomis transporto priemonėmis (elektros energija, vamzdynais tiekiamos prekės),

  •   korespondencija (laiškai, atvirukai, aklųjų raštu parašyti laiškai ir spaudiniai, neapmokestinami importo ir eksporto muitu),

  •   namų apyvokos daiktai (asmeniniai daiktai, patalynė, namų įranga ir prietaisai, skirti atitinkamų asmenų asmeniniam naudojimui ar jų namų ūkio poreikių tenkinimui), išskyrus vežamus pagal vežimo sutartį,

  •   pašto siuntos, vežamos pagal Pasaulinės pašto sąjungos konvencijos taisykles,

  •   prekės, kurias deklaruojant leidžiama pateikti žodinę muitinės deklaraciją pagal 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 135 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalį (išskyrus vežamas pagal vežimo sutartį),

  •   prekės, nurodytos 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 138 straipsnio b–d punktuose arba 139 straipsnio 1 dalyje, kurios laikomos deklaruotomis pagal to paties reglamento 141 straipsnį (išskyrus vežamas pagal vežimo sutartį),

  •   prekės, vežamos su ATA arba CPD knygele (išskyrus vežamas pagal vežimo sutartį),

  •   ginklai ir karinės paskirties įranga, vežama už valstybių narių karinę gynybą atsakingų institucijų kariniu transportu arba šių institucijų naudojamomis transporto priemonėmis, taip pat prekės, gabenamos su 302-ąja forma,

  •   diplomatiniai kroviniai,

  •   jūrų žvejybos ir kitų produktų, sužvejotų jūroje Sąjungos žvejybos laivais už Sąjungos muitų teritorijos,

  •   laivų, įplaukiančių į valstybės narės teritorinius vandenis, kurių vienintelis tikslas yra pasikrauti atsargas neprisijungiant prie uosto įrenginių, ir juose esančių prekių,

  •   prekės, įvežtos į Sąjungos muitų teritoriją tiesiogiai iš jūrinių įrenginių, eksploatuojamų Sąjungos muitų teritorijoje įsteigtų asmenų:

      - prekės, kurios buvo sumontuotos tuose jūriniuose įrenginiuose juos statant, remontuojant, atliekant jų techninę priežiūrą ar rekonstrukciją,

      - prekės, panaudotos jūriniams įrenginiams įrengti,

      - kitos prekės, naudojamos ar vartojamos jūriniuose įrenginiuose,

      - nepavojingos atliekos iš minėtų jūrinių įrenginių,

  •   šios laivuose ar orlaiviuose esančios prekės:

      - prekės, patiektos sumontuoti kaip tų laivų ir orlaivių dalys ar reikmenys,

      - prekės, kurios būtinos variklių, mechanizmų ir kitos tų laivų ar orlaivių įrangos veikimui užtikrinti,

      - laivuose ar orlaiviuose vartojamų arba parduodamų maisto produktų ir kitų prekių,

  •   mažavertės siuntos, kurių vertė yra ne didesnė nei 22 eurai,

  •   prekės, įvežtos į Sąjungos muitų teritoriją iš Seutos ir Meliljos, Gibraltaro, Helgolando, San Marino Respublikos, Vatikano miesto valstybės, Livinjo ir Italijos Kampionės savivaldybių arba Italijos Lugano ežero nacionalinių vandenų, kurie yra tarp ežero kranto ir politinės sienos, einančios nuo Ponte Trezos iki Porto Čerezijaus, teritorijos,

  •   prekės, vežamos transporto priemonėmis, kurios tik vyksta per Sąjungos muitų teritorijai priklausančius teritorinius vandenis arba oro erdvę be sustojimo šioje teritorijoje,

  •   įvežamos prekės, apie kurias išankstinės informacijos pateikti nereikia pagal Europos Sąjungos su tomis šalimis sudarytas tarptautines sutartis (Šveicarija, Norvegija, Andora).

Išsamesnė informacija:

Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema

Sąjungos muitinės kodeksas (2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 127–130, 133–137, 139–141 straipsniai.

Sąjungos muitinės kodeksą įgyvendinantys Komisijos reglamentai:

2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 104–111 straipsniai.

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 182–190 straipsniai.

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo A priedelis (įvežimo bendrosios deklaracijos duomenys).

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 1B-357 „Dėl Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų taisyklių ir Elektroninių duomenų, naudojamų eksporto ir importo muitinės formalumams atlikti, mainų pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ (iš dalies pakeistas įsakymais Nr. 1B-395, Nr. 1B-493,  Nr. 1B-86).

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1B-202 „Dėl Elektroninės įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su įvežimo bendrosios deklaracijos apdorojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 1B-568  „Dėl Muitinės veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai ir (arba) Nacionalinei tranzito kontrolės sistemai arba asmens taikomajai programinei ir (arba) aparatinei įrangai bei infrastruktūrai, patvirtinimo“.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-07-19

DETALIAU