English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Santrumpos:

SMK – Sąjungos muitinės kodeksas (R952/2013)

DA – Deleguotas aktas (R2015/2446)

IA – Įgyvendinimo aktas (R2015/2447)

TA – Pereinamojo laikotarpio deleguotasis aktas (R2016/341)

MDAS – Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema

Kas yra eksportuojamos prekės?

Eksporto procedūra taikoma kai Sąjungos prekės išgabenamos iš Sąjungos muitų teritorijos į trečiąsias šalis arba išgabenamos į specialiąsias fiskalines teritorijas (DA 134 str.). Šiuo atveju turi būti pateikta elektroninė eksporto deklaracija.

Taip pat muitinės formalumai taikomi (elektroninė eksporto deklaracija pateikiama) ir šiais atvejais:

- prekėms, kurioms įforminta laikinojo išvežimo perdirbti procedūra (SMK 269 str. 2 (a) punktas);

- prekėms, išvežamoms iš Sąjungos muitų teritorijos po to, kai joms buvo įforminta galutinio vartojimo procedūra (SMK 269 str. 2 (b) punktas);

- orlaivių ir laivų atsargos (SMK SMK 269 str. 2 (c) punktas).

Europos Komisijos parengtas gaires eksporto klausimais anglų k. rasite čia

Kas yra eksportuotojas?

Eksportuotojo apibrėžtis pateikta DA 1 str. 19) punkte ir rubrikoje „Muitinės kodekso komiteto pranešimai apie SMK, jo įgyvendinimo ir deleguotojo aktų bei pereinamojo laikotarpio deleguotojo akto pakeitimus“: pokyčiai, susiję su eksporto procedūrų taikymu (anglų k.).

Kas yra eksporto deklaracija?

Elektroniniai standartinės eksporto muitinės deklaracijos duomenys, atitinkantys reikalavimus, nustatytus TA 9 priedo C1 priedėlio II antraštinės dalies A skirsnyje ir D1 priedėlyje bei MDAS Verslininko sąsajos specifikacijoje, paskelbtoje rubrikoje „Verslininko sąsajos specifikacija. Eksporto duomenų rinkiniams taikomos pereinamosios priemonės.

Verslo atsiųsti eksporto deklaracijos duomenys apdorojami MDAS.

Kada galima pateikti popierinę eksporto deklaraciją (taikyti grįžtamąją eksporto procedūrą)?

Jeigu asmuo neturi galimybių pateikti eksporto deklaracijos naudodamasis automatinio duomenų apdorojimo techninėms priemonėmis ir yra gavęs muitinės sutikimą taikyti grįžtamąją procedūrą, jis turi deklaruoti prekes raštu, pateikdamas popierinę eksporto deklaraciją.

Kaip atliekama eksporto procedūra?

Pirmiausia muitinės formalumai atliekami eksporto įstaigoje, o paskui išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos muitinės įstaigoje. Eksportuojamos prekės, užbaigus formalumus eksporto įstaigoje, gabenamos į išvežimo muitinės įstaigą (IA 329 str.). Išvežimo muitinės įstaigai kartu su prekėmis turi būti pateiktas Eksporto lydimasis dokumentas. Plačiau apie keitimąsi elektroniniais pranešimais tarp Lietuvos muitinės ir verslo eksporto atveju rasite 2009 m. birželio 26 d. Muitinės departamento generalinio direkroriaus įsakyme Nr. 1B-362.

Kaip eksportuotojui gauti eksporto fakto patvirtinimą?

Nuo 2009 m. liepos 1 d. Lietuvos muitinėje įdiegus MDAS, deklarantas išvežimo fakto patvirtinimą gauna elektroniniu pranešimu IE599LT ir jokie papildomi patvirtinimai teritorinėse muitinėse eksportuotojams neišduodami. Šio elektroninio pranešimo išsiuntimas iš MDAS deklarantui reiškia eksportuotų prekių išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos fakto patvirtinimą (žr. Elektroninės eksporto reeksporto deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto ir reeksporto muitinės formalumų vykdymu, mainų taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1B-2 19 punktą) arba pranešimą, kad eksportuojamos prekės neišleistos iš Sąjungos muitų teritorijos (šiuo atveju gautame elektroniniame pranešime IE599LT nurodytas muitinio tikrinimo kodas B1). Jeigu deklarantas nėra ir eksportuotojas, tai deklarantas turi galimybę šio pranešimo duomenis perduoti eksportuotojui. Ši nuostata taikoma eksporto deklaracijoms, įformintoms 2009 m. liepos 1 d. ir vėliau. Todėl, rekomenduojame (tiek deklarantams, tiek eksportuotojams) saugoti elektroninius pranešimus IE599LT.

Išimtis sudaro tik tie atvejai, kai MDAS neveikimo atveju muitinė leidžia taikyti grįžtamąją procedūrą: šiuo atveju įforminama popierinė eksporto deklaracija ir joje išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos įstaigos uždeda žymą, patvirtinančią eksporto faktą.

Atkreipiame dėmesį, kad Elektroninės eksporto (reeksporto) deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto ir reeksporto muitinės formalumų vykdymu, mainų taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio  direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-362 (2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1B-2  redakcija), 4.13 punkte nurodytas elektroninis pranešimas „Deklaracijos priedas“ (IEATDLT) neturi būti naudojamas pateikiant alternatyvius įrodymus nebaigtų eksporto procedūrų atveju. 

Atmintinė dėl nebaigtų eksporto procedūrų

Dėl eksporto ir reeksporto deklaracijų pateikimo atgaline data

Informuojame, kad tuo atveju, kai teritorinių muitinių nustatyta tvarka priimamas sprendimas leisti vadovaujantis 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės 337 str. nuostatomis pateikti eksporto arba reeksporto deklaraciją atgaline data (toliau – retrospektyvinė deklaracija), tokių deklaracijų duomenys teikiami MDAS. Šiuo atveju netaikomos 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotajame reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos, kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, 249 str. nuostatos, nes retrospektyvinės deklaracijos duomenų mainai su kitomis valstybėmis narėmis nevykdomi. 

Pagrindiniai eksporto (reeksporto) deklaracijos, teikiamos atgaline data (retrospektyvinės),  pildymo ypatumai:

1. Nors ir fiziškai prekės nebus teikiamos muitinei, duomenų elementas „Pateikimo muitinės įstaiga“ turi būti užpildytas taip:

1.1. „LTVR3000“,  kai Vilniaus teritorinei muitinei priklausančiam muitinės postui eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 337 straipsniu;

1.2. „LTPR2000“, kai Kauno teritorinei muitinei  priklausančiam muitinės postui eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama vadovaujantis Komisijos reglamento(ES) 2015/2447 337 straipsniu;

1.3. „LTSR1000“, kai Klaipėdos teritorinei muitinei  priklausančiam muitinės postui eksporto (reeksporto) deklaracija pateikiama vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2015/2447 337 straipsniu.

2. Deklaracijos lygmenyje pateikiant duomenų elementą „Papildoma deklaracijos rūšis“ turi būti įrašomas kodas  „R“.

3. Prekių partijos lygmenyje pateikiant duomenų elementą „Papildomas dokumentas“ įrašomas dokumento kodas „9ED0“ ir duomenų elemente „Registracijos Nr.“ įrašomas teritorinės muitinės sprendimo (leidimo) pateikti eksporto (reeksporto) deklaraciją atgaline data Nr.

4. Prekių partijos lygmenyje duomenų elemente “Priėmimo data“ įrašoma data, kada eksporto (reeksporto) deklaracija turėjo būti pateikta eksporto įstaigai, t. y. faktinė prekių išgabenimo data

5. Duomenų elemente „Išvežimo muitinės įstaiga“ turi būti pateikiami tie patys duomenys kaip ir duomenų elemente „Pateikimo muitinės įstaiga“, jeigu faktinė išvežimo muitinės įstaiga nežinoma eksportuotojui (jeigu žinoma – nurodoma faktinė).

 

Informacija apie eksportuojamų prekių judėjimą

Verslo subjektai, gabenantys prekes, kurioms įforminta eksporto muitinės procedūra vienoje ES valstybėje narėje, tačiau jos turi būti išgabentos iš ES muitų teritorijos per kitos ES valstybės narės išvežimo muitinės įstaigą, operatyvią informaciją apie eksportuojamų prekių judėjimą gali rasti čia.

Kai eksporto muitinės procedūros pradedamos ir užbaigiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiose muitinės įstaigose (eksporto ir išvežimo muitinės įstaigose), operatyvią informaciją apie eksportuojamų prekių judėjimą rasite čia. 

„Elektroninis eksporto manifestas. Atmintinė verslui“  (nuo 2024-02-27)

 

Dėl išvežimo muitinės formalumų atlikimo eksportuojamas (reeksportuojamas) prekes išgabenant iš Sąjungos muitų teritorijos jūrų transportu

Atkreipiame vežėjų (ekspeditorių, prekių pateikėjų ir pan.) dėmesį, kad SMK IA 332 str.  5 dalyje reglamentuota vežėjo prievolė informuoti išvežimo muitinės įstaigas apie iš Sąjungos muitų teritorijos išgabenamas eksportuojamas (reeksportuojamas) prekes.

SMK 5 straipsnio  40) b) ii) papunktyje pateikta apibrėžtis „vežėjas“ prekių išgabenimo iš Sąjungos muitų teritorijos atveju, t. y. juo laikomas asmuo, kuris išveža prekes iš Sąjungos muitų teritorijos arba prisiima atsakomybę už prekių vežimą. Minėtojo straipsnio ii) papunktyje nustatyta, kad jeigu prekės gabenamos jūrų transportu pagal bendro laivo naudojimo arba nuomos sutartį, tuomet vežėju laikomas asmuo, kuris sudarė sutartį ir išrašė konosamentą faktiniam prekių išvežimui iš Sąjungos muitų teritorijos.

Be to, pagal SMK 6 straipsnio  nuostatas, informacijos mainai tarp muitinės ir ekonominės veiklos vykdytojų turi būti vykdomi naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

Todėl vežėjai (arba jų atstovai) privalo pateikti išvežimo muitinės įstaigoms, esančioms Klaipėdos jūrų uosto priežiūros teritorijoje, elektroninius pranešimus IE507LT arba Eksporto lydimuosius dokumentus.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2024-03-18

DETALIAU