English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės laboratorija

Muitinės laboratorijos nuostatai

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos generalinio direktoriaus

2011 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-668

(Muitinės departamento prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2018 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1B-1075

redakcija)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Muitinės laboratorija (toliau – Laboratorija) yra specialioji Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) įstaiga. Laboratorijos tyrimo išvadomis teisės aktų nustatyta tvarka remiasi visos muitinės įstaigos ir kiti asmenys.

2. Laboratorija yra biudžetinė įstaiga.

3. Laboratorijos savininkė yra valstybė.

4. Laboratorijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas). Muitinės departamento kompetenciją įgyvendinant Laboratorijos savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5. Laboratorija vykdo savo veiklą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), kitais Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos paaiškinimais, sprendimais ir nuomonėmis dėl klasifikavimo, jos Suderintos sistemos komiteto ir Mokslo pakomitečio rekomendacijomis, Europos Komisijos patvirtintais Europos Sąjungos Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimais ir šiais nuostatais.

6. Laboratorija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo sąskaitą Lietuvos Respublikoje registruotame banke, antspaudą su savo pavadinimu, naudojasi muitinės simbolika ir atributika.

7. Laboratorijos buveinė yra adresu: Akademijos g. 7, LT-08412 Vilnius, Lietuvos Respublika.

II. LABORATORIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

8. Laboratorijos veiklos tikslai yra šie:

8.1.pagal kompetenciją padėti kitoms muitinės įstaigoms:

8.1.1. tinkamai taikyti muitinės kompetencijai priskirtus draudimus ir apribojimus, importo ir eksporto tarifinio reguliavimo priemones;

8.1.2. nustatyti ir tirti muitų teisės aktų pažeidimus;

8.2. užtikrinti kvalifikuotos pagalbos teikimą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms prekių tarifinio klasifikavimo ir draudžiamų arba ribojamų įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos medžiagų ir daiktų identifikavimo klausimais.

9. Laboratorijos uždaviniai yra šie:

9.1. atlikti prekių pavyzdžių (mėginių) tyrimus ir teikti tyrimo išvadas muitinės įstaigoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl prekių klasifikavimo pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, Europos Sąjungos integruotą tarifą (TARIC), Žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą ir kitas muitinės naudojamas nomenklatūras (toliau – muitinės naudojamos nomenklatūros);

9.2. identifikuoti narkotines, psichotropines, nuodingas, pavojingas medžiagas ir kitus draudžiamus arba ribojamus įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos daiktus.

10. Laboratorija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

10.1. tiria prekių pavyzdžius (mėginius), nustato prekių klasifikavimą pagal muitinės naudojamas nomenklatūras ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia tyrimo dokumentus;

10.2. dalyvauja vykdant importuojamų ir eksportuojamų prekių, kurioms taikomos Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio ir prekybos politikos priemonės, muitinės priežiūrą;

10.3. teikia rekomendacijas dėl prekių tarifinio klasifikavimo juridiniams ir fiziniams asmenims;

10.4. nustato, ar prekės yra akcizų objektai, kaip tai numato Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas;

10.5. diegia standartinius, rengia ir diegia nestandartinius tyrimo metodus, įsigyja reikiamą įrangą;

10.6. teikia metodinę pagalbą organizuojant prekių pavyzdžių (mėginių) ėmimą muitinės įstaigose;

10.7. teikia siūlymus nustatant reikalavimus muitinės įstaigose naudojamiems kontrolės įrankiams ir įrankiams, skirtiems prekių pavyzdžių (mėginių) ėmimui, teikia metodinę pagalbą dėl jų naudojimo;

10.8. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su prekių tarifiniu klasifikavimu;

10.9. analizuoja prekių tarifinio klasifikavimo klaidas, teikia informaciją ir siūlymus Muitinės departamentui ir centriniam rizikos valdymo padaliniui dėl šių klaidų prevencijos;

10.10. dalyvauja Europos Sąjungos finansinės paramos projektuose;

10.11. kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę ir technologinę dokumentaciją bei informaciją, reikalingą Laboratorijos darbui;

10.12. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ištirtus prekių pavyzdžius (mėginius) bei jų tyrimo dokumentus;

10.13. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Komisijos komitetų bei kitų prie Europos Sąjungos institucijų sudaromų darbo grupių ir komitetų, kuriuose nagrinėjami muitinės įgyvendinamų Europos Sąjungos teisės aktų projektai ir su šių teisės aktų įgyvendinimu susiję klausimai, veikloje, tarpžinybinėse ir tarptautinėse komisijose, pasitarimuose ir konferencijose;

10.14. pagal kompetenciją rengia ir derina teisės aktų projektus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;

10.15. bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių analogiškomis įstaigomis;

10.16. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei Muitinės departamento generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojų pavedimus.

III. LABORATORIJOS TEISĖS

11. Laboratorija, vykdydama jai pavestus uždavinius ir atlikdama savo funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

11.1. gauti iš muitinės įstaigų ir kitų asmenų prekių pavyzdžius (mėginius);

11.2. gauti iš Muitinės departamento, muitinės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat įstaigų bei asmenų informaciją, išvadas ir dokumentus, reikalingus Laboratorijos uždaviniams ir funkcijoms atlikti;

11.3. teikti siūlymus Muitinės departamentui dėl teisės aktų rengimo ir keitimo, gauti iš jo informaciją ir išaiškinimus dėl teisės aktų taikymo;

11.4. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

11.5. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą Laboratorijos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

11.6. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų numatytomis teisėmis.

IV. LABORATORIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

12. Laboratorijai vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Muitinės departamento generalinis direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

13. Laboratorijos direktorius turi pavaduotoją, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Muitinės departamento generalinis direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

14. Nesant Laboratorijos direktoriaus, jo pareigas eina Laboratorijos direktoriaus pavaduotojas, o nesant ir pavaduotojo – kitas Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas Laboratorijos valstybės tarnautojas.

15. Laboratorijos direktorius:

15.1. vadovauja Laboratorijai, planuoja ir organizuoja jos veiklą, užtikrina Laboratorijai pavestų funkcijų vykdymą;

15.2. organizuoja ir kontroliuoja Laboratorijos darbo planų vykdymą ir tvirtina ataskaitas;

15.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kitus įsakymais tvirtinamus teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

15.4. pagal kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja Laboratorijai kitose įstaigose ir organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus Laboratorijos valstybės tarnautojus;

15.5. pagal kompetenciją sudaro sandorius, Laboratorijos vardu pasirašo sutartis arba įgalioja tai atlikti Laboratorijos direktoriaus pavaduotoją;

15.6. nustato kuruojamos veiklos sritis Laboratorijos direktoriaus pavaduotojui;

15.7. tvirtina Laboratorijos vidaus tvarkos taisykles, Laboratorijos struktūrinių padalinių nuostatus;

15.8. rūpinasi Laboratorijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimu;

15.9. užtikrina Laboratorijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, saugą ir sveikatos apsaugą;

15.10. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

16. Laboratorijos direktoriaus pavaduotojas organizuoja ir kontroliuoja jo kuruojamų struktūrinių padalinių darbą, atlieka kitas jam pavestas funkcijas. Laboratorijos direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Laboratorijos direktoriui.

17. Laboratorijos struktūriniai padaliniai savo veikloje vadovaujasi Laboratorijos direktoriaus patvirtintais atitinkamo struktūrinio padalinio nuostatais.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Laboratorijos vieši pranešimai skelbiami muitinės interneto svetainėje adresu www.lrmuitine.lt.

19. Laboratorijos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

20. Laboratorija gali būti pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta 2019-01-22