English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės laboratorija

Muitinės laboratorijos vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Muitinės laboratorijos direktoriaus

2021 m. rugsėjo 20 d.

įsakymu Nr. 3B-26

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Muitinės laboratorijos vidaus taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja Muitinės laboratorijos vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką Muitinės laboratorijos karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

3. Taisyklių įgyvendinimo kontrolę užtikrina Muitinės laboratorijos direktorius.

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbo laikas Muitinės laboratorijoje nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1B-32 „Dėl Muitinės departamento ir muitinės įstaigų darbo laiko nustatymo“ (Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1B-546 redakcija).

5. Darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu.

6. Darbuotojams nustatytas 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitės su 2 poilsio dienomis darbo laikas ir kasdienė darbo laiko trukmė:

6.1. pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį dirbama nuo 8 valandos iki 17 valandos, penktadienį – nuo 8 valandos iki 15 valandos 45 minučių, šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos;

6.2. pietų pertrauka –  nuo 12 valandos  iki 12 valandos 45 minučių;

6.3. švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

7. Darbuotojai  turi laikytis Muitinės laboratorijoje nustatyto darbo laiko režimo (Taisyklių 6 punktas).

8. Šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras darbuotojo darbo laiko grafikas, kuris darbuotojui pateikus prašymą, įforminamas Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu.

9. Darbuotojai, palikdami Muitinės laboratoriją tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

10. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo arba neatvykimo priežastis. Jei darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai turi padaryti kiti asmenys. 

 

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI 

11. Darbuotojai turi laikytis Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso, darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, bei saugoti savo ir kitų darbuotojų sveikatą ir gyvybę.

12. Muitinės laboratorijos patalpose, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama.

13. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

14. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose, ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

15. Darbuotojams draudžiama užsirakinti darbo vietai skirtose patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

16. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietose pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

17. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Muitinės laboratorijos išteklius.

18. Darbuotojai tarnybiniais telefonais, elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

19. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims (ne darbuotojams, lankytojams ir kt.) naudotis Muitinės laboratorijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga ir kitomis priemonėmis.

20. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka Muitinės informacinių sistemų centro darbuotojai arba už šią veiklą atsakingi juridiniai asmenys.

21. Darbuotojų darbo vieta turi būti tvarkinga ir švari. Baigęs darbą, darbuotojas turi sutvarkyti savo darbo vietą ar kitą Muitinės laboratorijos patalpą, uždaryti langus, išjungti elektros prietaisus.

 

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

22. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

23. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Muitinės laboratorijai arbas jos reprezentavimu, paskutinę savaitės darbo dieną gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

24. Muitinės laboratorijos vadovas arba darbuotojo tiesioginis vadovas, kurio nuomone, darbuotojo apranga ar išvaizda neatitinka šių Taisyklių 22-23 punktų reikalavimų, gali žodžiu ir (ar) raštu įpareigoti darbuotoją rengtis ir tvarkytis nepažeidžiant Taisyklių reikalavimų.

 

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

25. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Muitinės laboratoriją.

26. Darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami sąžiningumu ir mandagumu.

27. Darbuotojai vieni su kitais ir su aptarnaujamais kitais asmenimis turi elgtis pagarbiai. Muitinės laboratorijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma tvarka darbo vietose, su kolegomis ir kitais asmenimis bendraujama dalykiškai. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų pokalbiai netrukdytų kitų darbuotojų darbui.

28. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

29. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

 

VI. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

30. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

31. Darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Su Taisyklėmis  supažindinami visi Muitinės laboratorijos darbuotojai.

33. Taisyklės skelbiamos muitinės interneto svetainėje (www.lrmuitine.lt).

 

Informacija atnaujinta 2021-09-21