English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

Su muitine verte susijusių duomenų deklaracija (D.V.1)

Su muitine verte susijusių duomenų deklaracijoje D.V.1 (D.V.1 pagrindinis ir papildomi lapai, toliau − D.V.1) pateikiami duomenys yra neatsiejama elektroninės importo deklaracijos dalis ir turi būti deklaruojami muitinei Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema (toliau – MDAS) arba asmens, pateikiančio importo deklaracijas, elektroninės taikomosios programinės įrangos priemonėmis. Elektroninė importo deklaracija turi būti pateikta su elektroniniu formatu įvestais su muitine verte susijusiais duomenimis, t.y.:

-   Pardavėjas (SMK ĮA B priedo I antraštinės dalies D.E. eilės Nr. 3/24);

-   Pardavėjo identifikacinis numeris (SMK ĮA B priedo I antraštinės dalies D.E. eilės Nr. 3/25);

-   Pirkėjas (SMK ĮA B priedo I antraštinės dalies D.E. eilės Nr. 3/26);

-   Pirkėjo identifikacinis numeris (SMK ĮA B priedo I antraštinės dalies D.E. eilės Nr. 3/27);

-   Vertės nustatymo rodikliai (SMK ĮA B priedo I antraštinės dalies D.E. eilės Nr. 4/13):

Kodą sudaro keturi skaitmenys, iš kurių kiekvienas yra 0 arba 1.

1-asis skaitmuo − šalių tarpusavio ryšys, turintis arba neturintis įtakos kainai.

2-asis skaitmuo – pirkėjui taikomi disponavimo prekėmis arba jų naudojimo apribojimai pagal SMK 70 straipsnio 3 dalies a punktą.

3-asis skaitmuo – prekių pardavimui arba kainai turi įtakos kai kurios sąlygos arba aplinkybės pagal SMK 70 straipsnio 3 dalies b punktą.

4-asis skaitmuo – prekės parduodamos pagal susitarimą, pagal kurį dalis pajamų, gautų toliau perparduodant prekes, disponuojant jomis ar jas naudojant, tiesiogiai ar netiesiogiai atitenka pardavėjui.

Skaitmenimis 0 arba 1 žymima, ar tam tikras vertės nustatymo rodiklis yra svarbus nustatant atitinkamą prekių vertę (pvz. prekėms, kurioms įtakos turi šalių tarpusavio ryšys, tačiau įtakos neturi visi kiti vertės nustatymo rodikliai, kodas būtų 1000).

-   Vertės elementai (Prekių muitinę, statistinę ir PVM apmokestinamąją vertę patikslinančių duomenų kodų bei elementų, susijusių su išlaidų paskirstymu) sąrašas (galioja nuo 2024-03-11)  sąrašas  (galioja iki 2024-03-11).

 

Su muitine verte susiję duomenys laikomi būtinais, norint teisingai nustatyti muitinę vertę, jeigu deklaruota prekių sandorio vertė turi būti patikslinta importuotojo patirtomis išlaidomis, nurodytomis Sąjungos muitinės kodekso 71 ir 72 straipsniuose, taip pat muitinei nurodžius tais atvejais, kai teisingam muitinės vertės nustatymui reikalingi pardavėjo ir pirkėjo identifikavimo ir vertės nustatymo rodiklių duomenys. Veiklos tęstinumo atvejais (neveikia MDAS arba asmens, pateikiančio importo deklaracijas, elektroninė taikomoji programinė įranga) teikiamas popierinis D.V.1 variantas, muitinės deklaracijos 44-ame langelyje nurodomas dokumento kodas „N 934“.

 

Su muitine verte susiję duomenys gali būti neįvedami Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo akto B priedo I antraštinės dalies „Duomenų reikalavimai“ 3 skyriaus 2 skirsnio 20 pastaboje nustatytais atvejais, išskyrus atvejus, kai tai būtina norint teisingai nustatyti muitinę vertę. (žr. Su muitine verte susijusių duomenų pildymo instrukciją, patvirtintą Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016-04-06 įsakymu Nr. 1B-246).

Informacija atnaujinta 2024-03-08