English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

TIR procedūra

TIR procedūra Sąjungos muitų teritorijoje gali būti taikoma tik prekių vežimui tranzitu, kuris pradedamas arba baigiamas ne Sąjungos muitų teritorijoje arba vykdomas tarp dviejų Sąjungos muitų teritorijos vietų per trečiosios šalies teritoriją.

TIR gabenimas – krovinio gabenimas automobilių transportu nuo išvykimo muitinės iki paskirties muitinės pagal TIR konvencijos nustatytą TIR procedūrą.

TIR operacija – dalis TIR gabenimo, vykdomo TIR Konvencijos susitariančiojoje šalyje nuo išvykimo ar įvažiavimo (tarpinės) muitinės iki paskirties ar išvažiavimo (tarpinės) muitinės.

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos pažintinis/mokomasis puslapis apie TIR.

Kaip atliekama tranzito procedūra?

1. Muitinės formalumai išvykimo muitinės įstaigoje: išvykimo muitinės įstaiga, įforminusi TIR knygelę ir elektroninius duomenis ir priėmusi sprendimą išleisti prekes:

- siunčia deklaruotai paskirties įstaigai elektroninį pranešimą apie numatomą atvykimą (IE001). Deklarantas elektroniniu pranešimu (IE029LT) informuojamas apie prekių išleidimą;

- vežėjui išduoda Tranzito lydimąjį dokumentą arba, kai būtina, tranzito/saugumo lydimąjį dokumentą, kuris privalo lydėti prekes į paskirties įstaigą, bei įformina atitinkamus TIR knygelės lapus;

2. Muitinės formalumai paskirties muitinės įstaigoje: paskirties muitinės įstaiga, atlikusi muitinį įforminimą, siunčia išvykimo muitinės įstaigai elektroninį pranešimą apie atvykimo užregistravimą (IE006) bei tikrinimo rezultatų elektroninį pranešimą (IE018) bei įformina TIR knygelės žaliąjį lapą.

3. Kai TIR procedūra neužbaigta:

Reglamento (ES) 2015/2447 2 skyriaus 2 skirsnio 5 poskirsnyje reglamentuota Sąjungos/bendrosios tranzito procedūros (toliau – tranzito procedūra) užbaigimo kontrolė. Jeigu vykdant tranzito procedūrą tranzito lydinčiojo dokumento 50 langelyje „Vykdytojas“ yra nurodyta Jūsų įmonė, per išvykimo įstaigos nustatytą tranzito terminą neužbaigus TIR procedūros Jums tenka įsipareigojimai, numatyti Reglamento (ES) 952/2013 233 str. Teritorinė muitinė, kurios veiklos zonoje priklauso išvykimo įstaiga, įforminusi TIR procedūrą, nustatyta tvarka pradeda tyrimą ir informuoja Jus raštu pateikdama nustatytos formos pranešimą.

TIR procedūros vykdytojas (vežėjas) turi žinoti, kad ne vėliau nei per 7 mėnesius nuo vėliausios datos, kada prekės turėjo būti pateiktos paskirties įstaigai (arba praėjus 1 mėn. laikotarpiui, kai gauta užklausa, vykdytojas per 28 d. nesusisiekia su tyrimą atliekančia muitinės įstaiga ir nepateikia jokios informacijos, susijusios su atliekamu tyrimu), išvykimo įstaiga gali apskaičiuoti mokestinę prievolę (kuri bus įregistruota muitinės apskaitoje) ir reikės sumokėti mokesčius arba muitinė imsis išieškojimo priemonių. Todėl gavus minėtą pranešimą patariama nedelsiant susisiekti su prekių gavėju su prašymu sureguliuoti susidariusią situaciją:

- patikrinti su prekėmis gautus dokumentus, gal tarp jų bus aptiktas tranzito lydintysis dokumentas, skirtas paskirties įstaigai;

- gal prekės buvo pristatytos TIR įgaliotojo gavėjo statusą turinčiam prekių gavėjui, kuris neinformavo paskirties muitinės apie prekių atvykimą ir nepateikė informacijos apie prekių tikrinimo rezultatus;

- gal prekėms, neužbaigus TIR procedūros, buvo įforminti kitos muitinės procedūros.

Gavus pranešimą iš muitinės apie nustatyta tvarka nebaigtą TIR procedūrą, per pranešime nurodytą laiką muitinei turi būti pateikti įrodymai, kad prekės buvo pateiktos paskirties įstaigai. Tais įrodymais gali būti vienas iš dokumentų, kuriuose identifikuojamos prekės:

- paskirties valstybės narės muitinės patvirtintas dokumentas, kuriame identifikuojamos prekės ir kuriuo patvirtinama, kad jos buvo pateiktos paskirties muitinės įstaigai arba pristatytos įgaliotajam gavėjui, kaip nurodyta Reglamento (ES) 952/2013 233 str. 4 dalies b punkte;

- valstybės narės muitinės patvirtintas dokumentas arba muitinės dokumentas, kuriuo įrodoma, kad prekės fiziškai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos;

- muitinės dokumentas, išduotas trečiojoje šalyje, kurioje prekėms įforminta muitinės procedūra;

- trečiojoje šalyje išduotas antspauduotas arba kitaip tos šalies muitinės patvirtintas dokumentas, kuriuo įrodoma, kad prekės laikomos išleistomis į laisvą apyvartą toje šalyje.

Gali būti pateiktos nurodytų dokumentų kopijos, kurių tikrumą patvirtino ta pati įstaiga (atitinkamos trečiosios šalies institucija arba valstybės narės institucija).

Vadovaudamiesi Reglamento (ES) 952/2013 44 str. nuostatomis, Jūs turite teisę apskųsti muitinės sprendimą dėl mokestinės prievolės atsiradimo. Siūlome tais atvejais, kai muitinė priėmė sprendimą dėl mokestinės prievolės atsiradimo, o verslininkas gavo įrodymus apie TIR procedūros užbaigimą (ar skola buvo sumokėta muitinei, kuriai priklauso paskirties įstaiga), nedelsiant šiuos įrodymus pateikti muitinei, priėmusiai sprendimą. Muitinė, gavusi šią papildomą informaciją (t. y. paaiškėjus naujoms aplinkybėms), sureguliuos situaciją dėl mokestinės prievolės atsiradimo.

Informacija teikiama darbo valandomis:

Informacijos telefonu  (8 5) 266 5000;

skambinant iš užsienio tel.  +370 5 266 5000

el. paštu: [email protected] 

TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimas asmenims 

Asmenys, pageidaujantys gabenti prekes su TIR knygele, privalo atitikti TIR Konvencijoje numatytas būtiniausias sąlygas bei reikalavimus ir gauti TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo komiteto leidimą, suteikiantį teisę asmenims naudotis TIR konvencijoje nustatytomis lengvatomis.

TIR knygelės turėtojas – asmuo, kuriam duotas leidimas veikti TIR sistemoje ir kurio vardu muitinei pateikiama TIR knygelė. TIR knygelės turėtojas atsakingas už transporto priemonės ir prekių pateikimą kartu su TIR knygele išvykimo muitinės įstaigai, tarpinei muitinės įstaigai ir paskirties muitinės įstaigai. Sąjungos muitų teritorijoje turėtojas taip pat turi pateikti elektroninius TIR knygelės duomenis išvykimo arba įvežimo (tarpinei) muitinės įstaigai ir kartu su TIR knygele pateikti tranzito lydimąjį dokumentą paskirties arba išvežimo (tarpinei) muitinės įstaigai. 

TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komitetas 

TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komitetas suteikia Lietuvos Respublikoje įregistruotiems asmenims leidimus vykdyti TIR procedūras arba juos panaikina.

Komitetas nagrinėja Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ pateiktus asmenų prašymus dėl TIR procedūros vykdytojo leidimų suteikimo, asociacijos „LINAVA“ informaciją apie sprendimą pašalinti asmenį iš TIR garantinės sistemos bei valstybės institucijų pranešimus dėl Lietuvos Respublikoje registruotų vežėjų padarytų muitinės teisės aktų pažeidimų.

TIR Komiteto sudėtis sudaryta Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu įtraukiant Muitinės departamento, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos bei asociacijos „LINAVA“ atstovus.

Transporto priemonių tinkamumo liudijimai

Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis, kad juridinių ir fizinių asmenų transporto priemonės atitinka TIR konvencijos 2–6 prieduose nustatytus reikalavimus ir yra tinkamos gabenti krovinius su muitinės plombomis.

Tinkamumo liudijimai individualia arba pagal konstrukcijos tipą išduodami Sąjungos muitų teritorijoje arba ne Sąjungos muitų teritorijoje registruotiems vežėjams.

Už asmenims išduodamus ar pratęsiamus Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, Tinkamumo liudijimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" nustatyta valstybės rinkliava. Informacija ir apmokėjimo už Tinkamumo liudijimų išdavimą ar pratęsimą rekvizitai čia

Muitinės įstaigos, išduodančios Tinkamumo liudijimus (sąrašas) 

Teisės aktai, susiję su TIR procedūra

- Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis;

- Tarptautinė konvencija dėl krovinių kontrolės atlikimo sąlygų derinimo kertant sienas;

- Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija;

- Laikinojo įvežimo konvencija (Stambulo konvencija).

- Konvencija dėl Bendros tranzito procedūros (Bendrasis tranzitas).

- 2013 m. spalio 9 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 952/2013, nustatantis Sąjungos muitinės kodeksą;

- 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos;

- 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 224 „Dėl Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis nuostatų įgyvendinimo“;

- Reikalavimai asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą (MD generalinio direktoriaus 2005 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1B-68);

- TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto darbo nuostatai (MD generalinio direktoriaus 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 1B-593);

- TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo  ir panaikinimo komitetas  (MD generalinio 2011 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1B-14 ).

Informacija atnaujinta 2022-07-11