English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Kas yra laikinai įvežamos prekės?

Tai ne Sąjungos prekės, deklaruotos laikinojo įvežimo procedūrai. Įforminus laikinojo įvežimo procedūrą, ne Sąjungos prekės, kurias ketinama reeksportuoti, gali būti naudojamos pagal tikslinę paskirtį Sąjungos muitų teritorijoje, visai arba iš dalies jas atleidžiant nuo importo muito ir netaikant joms kitų privalomųjų mokėjimų, numatytų kitose atitinkamose galiojančių teisės aktų nuostatose, ir prekybos politikos priemonių, jeigu jomis nedraudžiama įvežti prekių į Sąjungos muitų teritoriją arba išvežti iš tos teritorijos.

Kaip atliekama laikinojo įvežimo procedūra?

Laikinojo įvežimo procedūra atliekama:

- laikinai įvežtas prekes visai atleidžiant nuo importo muitais; arba 

- laikinai įvežtas prekes iš dalies atleidžiant nuo importo muito.

Kokioms prekėms galima taikyti laikinojo įvežimo procedūrą visai atleidžiant nuo importo muito?

Pagrindinės prekių grupės, kurioms galima taikyti laikinojo įvežimo procedūrą visai atleidžiant nuo importo muito, yra šios:

- prekės, skirtos renginiams ar parduoti tam tikrais atvejais (prekės, kurias savininkas pristato patikrinti asmeniui Sąjungoje, turinčiam teisę po patikrinimo jas nupirkti, arba įvežtos parduoti aukcione);

- reklaminė medžiaga turistams;

- jūreivių gerovės reikmenys;

- pasienio zonose skirtos naudoti prekės;

- gyvūnai;

- keleivių įvežami asmeniniai daiktai ir sporto reikmėms skirtos prekės;

- mokymo medžiaga ir mokslinė įranga;

- profesinė įranga;

- medicinos, chirurginė ir laboratorinė įranga;

- prekės, naudojamos bandymams atlikti, arba bandomosios prekės;

- nelaimės atveju teikiamos pagalbos siuntos;

- tara;

- transporto priemonės, padėklai ir konteineriai, įskaitant jų reikmenis, įrangą ir atsargines dalis;

- pavyzdžiai;

- liejimo formos, štampai, spausdinimo formos, brėžiniai, eskizai, matavimo, tikrinimo bei bandymo instrumentai ir kiti panašūs dirbiniai;

- specialūs įrankiai ir instrumentai;

- garso, vaizdo arba duomenų laikmenos ir informacijos viešinimo medžiaga;

- gamybos pakaitos priemonės;

- atsarginės dalys, reikmenys ir įranga;

- kitos prekės, įvežamos retkarčiais ir ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui arba prekės, įvežamos esant konkrečioms situacijoms, neturinčioms ekonominio poveikio Sąjungoje.

Kokioms prekėms galima taikyti laikinojo įvežimo procedūrą iš dalies atleidžiant nuo importo muito?

Pirmiau išvardytoms prekėms, kurios atitinka ne visus visiško atleidimo nuo importo muito reikalavimus, galima taikyti laikinojo įvežimo procedūrą iš dalies atleidžiant nuo importo muito. Laikinasis įvežimas iš dalies atleidžiant nuo importo muito nesuteikiamas vartojimo prekėms.

Prekėms įforminus laikinojo įvežimo procedūrą, atliekamą iš dalies jas atleidžiant nuo importo muito, mokama importo muito suma sudaro 3 % prekėms nustatytos importo muito sumos, kuri turėtų būti sumokėta, jeigu tos prekės būtų išleistos į laisvą apyvartą tą dieną, kai joms buvo įforminta laikinojo įvežimo procedūra. Ši suma mokama už kiekvieną mėnesį arba mėnesio dalį, kai prekėms buvo taikoma laikinojo įvežimo procedūra iš dalies atleidžiant jas nuo importo muito.

Kas yra ekvivalentiškos prekės?

Ekvivalentiškos prekės yra Sąjungos prekės, kurios yra naudojamos vietoj prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo procedūra. Ekvivalentiškos prekės gali būti naudojamos, kai laikinojo įvežimo procedūra visai atleidžiant nuo importo muito taikoma padėklams, konteineriams ir jų reikmenims, įrangai ir atsarginėms dalims.

Kas ir kaip nustato laikinojo įvežimo procedūros taikymo laikotarpį?

Muitinė nustato laikotarpį, per kurį laikinai įvežtos prekės privalo būti reeksportuotos arba per kurį joms turi būti įforminta kita muitinės procedūra. Toks laikotarpis turi būti pakankamas leidžiamo prekių naudojimo tikslui pasiekti. Ilgiausias laikinojo įvežimo procedūros taikymo laikotarpis yra 24 mėnesiai. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, muitinė turi teisę suinteresuoto asmens deramai pagrįstu prašymu pratęsti nurodytus laikotarpius. Bendras laikotarpis, per kurį prekėms gali būti taikoma laikinojo įvežimo procedūra, negali viršyti 10 metų, išskyrus atvejus, kai įvyksta nenumatyti įvykiai.

Kaip baigiama laikinojo įvežimo procedūra?

Laikinojo įvežimo procedūra baigiama, kai prekėms, kurioms ši procedūra buvo įforminta, įforminama kita muitinės procedūra, prekės reeksportuojamos iš Sąjungos muitų teritorijos, sunaikinamos, nepaliekant jokių atliekų, arba perduodamos valstybės nuosavybėn.

Kokie teisės aktai reglamentuoja laikinojo įvežimo procedūros taikymą?

Laikinojo įvežimo procedūros taikymą reglamentuoja:

- 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas 210–225 ir 250–253 str.,

- 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kuriuos Sąjungos muitinės kodekso nuostatos,136, 139, 163–165, 169, 171–174, 178,179, 182–183, 204–238 str.,

- 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės 258, 260–264, 266–270, 322–323 str.

Kaip ir kur išduodamas muitinės leidimas laikinai įvežti prekes?

Laikinojo įvežimo procedūra gali būti atliekama tik gavus muitinės leidimą, kuriame nustatomos procedūros taikymo sąlygos. Leidimas laikinai įvežti prekes išduodamas jas naudojančio arba jų naudojimą organizuojančio asmens (ne tik įsteigto Sąjungoje) prašymu. Prašymų pateikimą Lietuvos Respublikos muitinei ir leidimų išdavimą reglamentuoja Leidimų taikyti tikslinio naudojimo ir perdirbimo specialiąją procedūrą išdavimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016-04-28 įsakymu Nr. 1B-344.

 

Teritorinių muitinių pareigūnų, atsakingų už leidimų laikinai įvežti prekes išdavimą, sąrašas:

Teritorinė muitinė

Struktūrinis padalinys

Kontaktinis asmuo

Vilniaus teritorinė muitinė

Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

Veslava Fedasiukienė

Tel. (8 5) 235 63 05

El. p. [email protected] 

Kauno teritorinė muitinė

Jovarų g. 3, Kaunas

 

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

 Panevėžio pirmos kategorijos krovinių postas

Ramygalos g. 151, Panevėžys

 

Rūtelė Merkevičiūtė

Tel. (8 37) 30 42 61

El. p. [email protected] 

Aušrelė Budrienė

Tel. (8 45) 50 26 72

El. p. [email protected] 

Klaipėdos teritorinė muitinė

S.Neries g. 4, Klaipėda

 

Muitinės procedūrų priežiūros skyrius

 

 

 

 

Ina Kleinauskienė

Tel. (8 46)  39 00 73

El. p. [email protected]

 

 

 

Informacija atnaujinta 2023-06-16