English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Muitinės procedūros

Dėl prekių kodo nurodymo tranzito deklaracijoje

Informuojame, kad pereinamuoju laikotarpiu iki 2019–2020 m. elektroninėms tranzito deklaracijoms taikomi duomenų reikalavimai, nustatyti Reglamento 2016/341 9 priedo C1 ir C2 priedėliuose. Elektroninėje tranzito deklaracijoje prekės KN kodas nurodomas, kai ši deklaracija pateikiama tuo pat metu arba po to, kai pateikta eksporto arba reeksporto deklaracija su nurodytu prekės pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą kodu, ir ją pateikia tas pats asmuo arba jeigu Sąjungos teisės akte yra nustatytas konkretus reikalavimas, kad prekės kodas turi būti nurodytas, jį būtina įrašyti.

Tais atvejais, kai prekės, kurioms KIPIS priemonėmis buvo įforminta laikinojo saugojimo deklaracija su 4 ženklų prekių kodu pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą, pateikiamos  Sąjungos tranzito procedūros įforminimui atsižvelgiant į tai, kad laikinai saugomas prekes galima apžiūrėti ir, jeigu reikia, tiksliau suklasifikuoti, elektroninėje tranzito deklaracijoje neatsižvelgiant į tai, kad prekes pateikia ne tas pats asmuo, turėtų būti nurodomas bent 6 ženklų prekių kodas pagal Suderintos sistemos nomenklatūrą. 

Kai procedūra neužbaigta

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447  2 skyriaus 2 skirsnio 5 poskirsnyje reglamentuota Sąjungos/bendrosios tranzito procedūros (toliau – tranzito procedūra) užbaigimo kontrolė. Jeigu vykdant tranzito procedūrą tranzito lydinčiojo dokumento 50 langelyje „Vykdytojas“ yra nurodyta Jūsų įmonė, per išvykimo įstaigos nustatytą tranzito terminą neužbaigus tranzito procedūros Jums tenka įsipareigojimai, numatyti SMK  233 str. Teritorinė muitinė, kurios veiklos zonoje priklauso išvykimo įstaiga, įforminusi tranzito procedūrą, nustatyta tvarka pradeda tyrimą ir informuoja Jus raštu pateikdama nustatytos formos pranešimą.

Procedūros vykdytojas (vežėjas) turi žinoti, kad ne vėliau nei per 7 mėnesius nuo vėliausios datos, kada prekės turėjo būti pateiktos paskirties įstaigai (arba praėjus 1 mėn. laikotarpiui, kai gauta užklausa, vykdytojas per 28 d. nesusisiekia su tyrimą atliekančia muitinės įstaiga ir nepateikia jokios informacijos, susijusios su atliekamu tyrimu), išvykimo įstaiga gali apskaičiuoti mokestinę prievolę (kuri bus įregistruota muitinės apskaitoje) ir reikės sumokėti mokesčius arba muitinė imsis išieškojimo priemonių. Todėl gavus minėtą pranešimą patariama nedelsiant susisiekti su prekių gavėju su prašymu sureguliuoti susidariusią situaciją:

- patikrinti su prekėmis gautus dokumentus, gal tarp jų bus aptiktas tranzito lydintysis dokumentas, skirtas paskirties įstaigai;

- gal prekės buvo pristatytos įgaliotojo gavėjo statusą turinčiam prekių gavėjui, kuris neinformavo paskirties muitinės apie prekių atvykimą ir nepateikė informacijos apie prekių tikrinimo kontrolės rezultatus;

- gal prekėms neužbaigus tranzito procedūros buvo įforminti kiti muitinės sankcionuoti veiksmai.

Gavus pranešimą iš muitinės apie nustatyta tvarka nebaigtą tranzito procedūrą, per pranešime nurodytą laiką muitinei turi būti pateikti įrodymai, kad prekės buvo pateiktos paskirties įstaigai. Tais įrodymais gali būti vienas iš dokumentų, kuriuose identifikuojamos prekės:

- paskirties valstybės narės muitinės patvirtintą dokumentą, kuriame identifikuojamos prekės ir kuriuo patvirtinama, kad jos buvo pateiktos paskirties muitinės įstaigai arba pristatytos įgaliotajam gavėjui, kaip nurodyta SMK 233 str. 4 dalies b punkte;

- valstybės narės muitinės patvirtintą dokumentą arba muitinės dokumentą, kuriuo įrodoma, kad prekės fiziškai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos;

- muitinės dokumentą, išduotą trečiojoje šalyje, kurioje prekėms įforminta muitinės procedūra;

- trečiojoje šalyje išduotą antspauduotą arba kitaip tos šalies muitinės patvirtintą dokumentą, kuriuo įrodoma, kad prekės laikomos išleistomis į laisvą apyvartą toje šalyje.

Gali būti pateiktos nurodytų dokumentų kopijos, kurių tikrumą patvirtino ta pati įstaiga (atitinkamos trečiosios šalies institucija arba valstybės narės institucija).

Vadovaudamasis SMK 44 str. nuostatomis, Jūs turite teisę apskųsti muitinės sprendimą dėl skolos muitinei atsiradimo. Siūlome tais atvejais, kai muitinė priėmė sprendimą dėl skolos muitinei atsiradimo, o verslininkas gavo įrodymus apie tranzito procedūros užbaigimą (ar skola buvo sumokėta muitinei, kuriai priklauso paskirties įstaiga), nedelsiant šiuos įrodymus pateikti muitinei, priėmusiai sprendimą dėl skolos atsiradimo. Muitinė, gavusi šią papildomą informaciją (t. y. paaiškėjus naujoms aplinkybėms), sureguliuos situaciją dėl skolos atsiradimo.

Išsamesnė informacija

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 1B-1019 „Dėl Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Sąjungos (bendrųjų) tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 liepos 4 d. įsakymas Nr. 1B-568 „Dėl veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai ir (arba) Nacionalinei tranzito kontrolės sistemai arba asmens, taikomajai programinei ir (arba) aparatinei įrangai bei infrastruktūrai, patvirtinimo“. 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 1B-449 „Dėl Elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusių elektroninių duomenų teikimo Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos priemonėmis tipinės sutarties formos patvirtinimo“.

Informacija atnaujinta 2018-06-05