English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Siekiant garantuoti laisvą gaminių judėjimą Sąjungoje, būtina užtikrinti, kad jie atitiktų Sąjungos derinamuosius teisės aktus ir reikalavimus, kuriais užtikrinama aukšto lygio viešųjų interesų, kaip antai sveikata ir sauga apskritai, darbuotojų sauga ir sveikata, vartotojų apsauga, aplinkosauga, viešasis saugumas ir bet kokių kitų tais teisės aktais saugomų viešųjų interesų apsauga. Griežtas šių reikalavimų vykdymo užtikrinimas yra svarbus siekiant tinkamai apsaugoti šiuos interesus ir sukurti sąžiningos konkurencijos Sąjungos prekių rinkoje sąlygas.

Veiksmingas būdas užtikrinti, kad nesaugūs arba reikalavimų neatitinkantys gaminiai nebūtų pateikiami Sąjungos rinkai – nustatyti tokius gaminius prieš juos išleidžiant į laisvą apyvartą.

Atsižvelgiant į tai priimtas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (toliau – Reglamentas).

Reglamento tikslas – pagerinti vidaus rinkos veikimą stiprinant gaminių, kuriems taikomi nurodyti Sąjungos derinamieji teisės aktai, rinkos priežiūrą siekiant užtikrinti, kad į Sąjungos rinką būtų tiekiami tik tie gaminiai, kurie  atitinka reikalavimus, kuriais  užtikrinamas aukštas viešųjų interesų, kaip  antai  sveikatos ir  saugos apskritai, darbuotojų  saugos ir  sveikatos, vartotojų  apsaugos, aplinkos  apsaugos ir  visuomenės saugumo, ir  bet  kokių  kitų  tais teisės aktais apsaugotų viešųjų interesų apsaugos, lygis.

Vadovaujantis Reglamento 26 straipsnio nuostatomis, muitinė sustabdo gaminio išleidimą į laisvą apyvartą, jeigu atliekant kontrolę nustatoma, kad:

a) prie gaminio nepridėti dokumentai, kuriuos būtina pateikti pagal jam taikomą Sąjungos teisę arba esama pagrįstų abejonių dėl tokių dokumentų autentiškumo, tikslumo ar išsamumo;

b) gaminys nepažymėtas ar nepaženklintas pagal jam taikomą Sąjungos teisę;

c) ant gaminio yra CE ženklas arba kitas pagal jam taikomą Sąjungos teisę būtinas ženklas, tačiau tas ženklas pritvir­tintas netinkamai ar klaidinančiai;

d) ekonominės veiklos vykdytojo, kuriam pavestos užduotys, susijusios su gaminiais, kuriems taikomi tam tikri Sąjungos derinamieji teisės aktai, pavadinimas, registruotas prekybinis pavadinimas arba registruotas prekių ženklas ir kontaktiniai duomenys, įskaitant pašto adresą, nėra nurodyti arba negali būti nustatyti pagal 4 straipsnio 4 dalį arba

e) dėl bet kurios kitos priežasties, kai yra pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka Sąjungos teisės, arba kad jis kelia rimtą pavojų sveikatai, saugai, aplinkai ar bet kuriam kitam 1 straipsnyje nurodytam viešajam interesui.

Apie gaminių išleidimo į laisvą apyvartą sustabdymą nedelsiant informuojama rinkos priežiūros institucija.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Reglamento 27 straipsnį, gaminys išleidžiamas į laisvą apyvartą, jei visi kiti su tokiu išleidimu susiję reikalavimai ir formalumai įvykdyti bei per keturias darbo dienas nuo sustabdymo rinkos priežiūros institucijos nepaprašė muitinės tęsti sustabdymą.

Informacija atnaujinta 2021-12-27