English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Strateginių ir dvejopos paskirties prekių licencijavimas ir kontrolė

Lietuvos Respublikos muitinė yra viena iš svarbiausių grandžių kontroliuojant strateginių ir dvejopos paskirties prekių judėjimą. Tai pagrindinė institucija, kontroliuojanti šių prekių judėjimą per Lietuvos sienas. Lietuvai tapus ES ir NATO nare, muitinės darbas šioje srityje pasikeitė iš esmės. Ši institucija privalo užtikrinti, kad strateginių ir dvejopos paskirties prekių eksportas būtų visiškai kontroliuojamas.

1995 m. Lietuvos Respublikoje buvo priimtas įstatymas, nustatantis, kad norint eksportuoti, importuoti ar gabenti tranzitu per Lietuvą strategines prekes, dvejopos paskirties prekes ir technologijas, programinę įrangą, karinę įrangą ir technologijas, ginklus ir amuniciją bei ginklų dalis, taip pat sprogmenis, turi būti įgytos atitinkamos formos licencijos.  

Text Box: Lietuvos Respublikos strateginių ir dvejopos paskirties prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrolės įstatymas apibrėžė, kad kontroliuojamos prekės yra:  

- strateginės prekės, technologijos ir programinė įranga;
- dvejopos paskirties (civilinės ir karinės) prekės, technologijos ir programinė įranga;
- gynybos priemonės ir paslaugos;
- cheminės ir biologinės medžiagos, kurios gali būti naudojamos cheminių ginklų ir cheminių bakteriologinių masinio naikinimo ginklų gamyboje;

- branduolinės medžiagos, branduolinėje veikloje naudojamos nebranduolinės medžiagos, branduolinė įranga ir technologijos;
- dvejopos paskirties prekės, kurios gali būti naudojamos branduolinėje veikloje;
- prekės ir technologijos, naudojamos raketų gamyboje.           

Strateginių ir dvejopos paskirties prekių eksporto kontrolės sistema Lietuvoje pradėta kurti 1993 m., Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1993 m. lapkričio 19 d. priėmus nutarimą „Dėl strateginių prekių ir technologijų eksporto bei importo kontrolės sistemos kūrimo“. Lietuvos Respublikos Seimas 1995 m. liepos 5 d. priėmė Strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrolės įstatymą. Iš esmės šis įstatymas pradėtas įgyvendinti po dvejų metų, kai 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė atitinkamus poįstatyminius aktus. Iki 1997 m. Lietuva neturėjo valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti kontroliuojamąsias prekes, sąrašo, tačiau Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino, kuris, Lietuvai įstojus į ES keitėsi.

Kontroliuojamų strateginių prekių sąrašai:  

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 821/2021, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1216 „Dėl Bnedrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“

Reglamentas Nr. 821/2021  

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus ES nare, Lietuvoje įsigaliojo ES teisės aktai. Pagrindiniai ES teisės aktai yra Europos Tarybos (ET) reglamentai, kurie yra privalomi vykdyti visoms ES šalims narėms.

Europos Tarybos  reglamentas Nr. 821/2021 nustato Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą. Reglamento I priede pateiktas dvejopo naudojimo objektų sąrašas, o IV priede pateikti jautrių ir labai jautrių dvigubos paskirties objektų sąrašai. Šie sąrašai apima visus tarptautinių eksporto kontrolės režimų parengtus dvejopo naudojimo objektų sąrašus. I priede ir IV priede nustatyti dvejopo naudojimo objektų sąrašai yra atnaujinami vadovaujantis atitinkamomis pareigomis ir įsipareigojimais bei jų pakeitimais, kuriuos kiekviena valstybė narė yra prisiėmusi kaip tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvė arba ratifikuodama atitinkamas tarptautines sutartis. Reglamentas nustato, kad visos ES šalys narės privalo kontroliuoti dvejopo panaudojimo objektų, išvardytų I priede, eksportą ir objektų, išvardytų IV priede, perkėlimą Europos Bendrijos viduje. Šis teisės aktas palieka galimybę ES šalims narėms taikyti griežtesnius dvejopo naudojimo objektų ir karinės įrangos kontrolės reikalavimus. Lietuva nustatė griežtesnius karinės įrangos kontrolės reikalavimus: Lietuvoje būtina gauti karinės įrangos eksporto, importo ir tranzito licencijas, taip pat į karinės įrangos sąrašus buvo įtraukti kai kurie objektai, kurių kitos šalys nekontroliuoja. 

Reglamentas nustato ir kai kuriuos supaprastinimus dvejopo panaudojimo objektų eksportui į tam tikras užsienio šalis. Reglamento II priede pateikiamas sąrašas dvejopo panaudojimo objektų ir paskirties šalių, į kurias šios prekės gali būti eksportuojamos pasinaudojant bendru Bendrijos eksporto leidimu. Tai reiškia, kad Europos Komisija išdavė eksporto licenciją Nr. EU001 ES juridiniams asmenims, visoms prekėms, išvardytoms II priede, eksportuojamoms į tame pačiame priede išvardytas paskirties šalis.

Minėtas reglamentas nustato eksporto licencijų išdavimo pagrindus. Reglamento 8 str. numato, kad spręsdamos, ar išduoti eksporto leidimą pagal šį reglamentą, valstybės narės atsižvelgia į visas svarbias aplinkybes, įskaitant:

- pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos kiekviena yra prisiėmusi kaip atitinkamų tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvė arba ratifikuodama atitinkamas tarptautines sutartis;

- savo pareigas pagal sankcijas, taikomas pagal Europos Tarybos priimtą bendrąją poziciją ar bendrųjų veiksmų aktą arba pagal ESBO sprendimą ar Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privalomą rezoliuciją;

- nacionalinės užsienio ir saugumo politikos aplinkybes, įskaitant tas, kurioms yra taikomas ES elgesio kodeksas dėl ginklų eksporto;

- aplinkybes, susijusias su numatomu galutiniu vartojimu ir persiuntimo rizika.

Šiame reglamente nustatomos ES šalių narių valstybinių institucijų bendradarbiavimo eksporto kontrolės srityje gairės. Reglamentas taip pat įpareigoja ES eksportuotojus kaupti dokumentus bei duomenis apie eksportuotas dvejopo naudojimo prekes ir saugoti juos ne mažiau nei trejus metus.

Prekių kontrolė  

Strateginių ir dvejopos paskirties prekių kontrolė atliekama siekiant patikrinti, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, eksportuojantys, importuojantys ar gabenantys tranzitu strategines ir dvejopos paskirties prekes arba tarpininkaujantys vykdantiesiems šią veiklą, taip pat šių prekių galutiniai vartotojai laikosi ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių strateginių ir dvejopos paskirties prekių kontrolę, reikalavimų. Ūkio ministerija vadovauja kontrolės darbams ir juos vykdo kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis.

Strateginių ir dvejopos paskirties prekių kontrolė skirstoma į išankstinę ir nuolatinę kontrolę.

Išankstinė kontrolė gali būti atliekama per licencijų išdavimo procesą, siekiant nustatyti, ar galutinis vartotojas teisėtai disponuos prekėmis ir jas saugos, atsižvelgdamas į prekių panaudojimo tikslą, draudimų, apribojimų ir reikalavimų, keliamų prekėms, laikymąsi, sandėliavimo galimybes.

Nuolatinė kontrolė atliekama siekiant užtikrinti, kad:

- strateginių ar dvejopos paskirties prekių rūšis, pavidalas, kiekis, kilmė ir galutinis panaudojimas atitiktų šių prekių rūšį, pavidalą, kiekį, kilmę ir galutinį panaudojimą, nurodytus tikrinamo juridinio ar fizinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitų organizacijų filialo pateiktuose dokumentuose,

- strateginės ar dvejopos paskirties prekės atitiktų prekes, nurodytas licencijoje,

- strateginių ar dvejopos paskirties prekių valdytojas išmanytų jų savybes, keliamą pavojų ir numatytų konkrečias priemones galimų avarijų padariniams likviduoti. Atliekant nuolatinę kontrolę, veikla, susijusi su prekėmis, gali būti laikinai sustabdoma, iki baigiamas patikrinimas, jeigu dėl tokio sustabdymo nekyla pavojus žmonių sveikatai, gyvybei, negresia aplinkos tarša arba avarija, neatsiranda nepagrįstai didelių materialinių ir finansinių nuostolių. 

Strateginių ar dvejopos paskirties prekių kontrolę vykdantys valstybės tarnautojai turi teisę tikrinti, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys bei užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, vykdantys šių prekių sandorius ir tarpininkavimą, ar šių prekių galutiniai vartotojai laikosi numatytų kontrolės reikalavimų. Jie taip pat turi teisę patekti į teritoriją ir patalpas, kuriose yra saugomos ar naudojamos prekės, gauti jų apskaitos dokumentus bei kitą kontrolei vykdyti reikalingą informaciją.

Text Box:  Muitinis tikrinimas

 Strateginių ir dvejopos paskirties prekių muitinė kontrolė, kaip ir visų prekių kontrolė, atliekama įprastine tvarka. Jeigu muitinės pareigūnui, atliekančiam prekių tikrinimą, kyla įtarimas, kad gabenama prekė yra strateginės arba dvejopos paskirties ir jos pervežimui turi būti pateikta atitinkamos formos licencija, muitinis įforminimas sustabdomas ir informuojamas Muitinės departamentas.

Karinės įrangos ir amunicijos licencijavimas ir kontrolė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi ES bendruoju karinės įrangos sąrašu, tarptautinių neplatinimo režimų sąrašais ir Lietuvos Respublikos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo interesais, sudaro ir tvirtina Bendrąjį karinės įrangos sąrašą. Į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktų prekių eksportui į trečiąsias šalis, importui iš trečiųjų šalių, tranzitui iš trečiųjų šalių per Bendrijos teritoriją  ar tarpininkavimui su trečiosiomis šalimis yra privalomos eksporto, importo, tranzito ar tarpininkavimo licencijos. Jas išduoda Ūkio ministerija. Karinės įrangos eksporto, importo ir tranzito licencijų rūšys:

Text Box: individuali eksporto licencija – leidimas, suteikiantis eksportuotojui teisę eksportuoti licencijoje nurodytą karinės įrangos kiekį nurodytam gavėjui;

- individuali eksporto licencija laikinai išvežti (remontuoti, demonstruoti parodoje, patikrai atlikti, laikinai naudoti) – leidimas, suteikiantis eksportuotojui teisę laikinai išvežti licencijoje nurodytą karinės įrangos kiekį nurodytam gavėjui ir grąžinti jį atgal (reimportuoti);

-  individuali importo licencija – leidimas, suteikiantis importuotojui teisę importuoti licencijoje nurodytą karinės įrangos kiekį iš nurodyto eksportuotojo;

- individuali importo licencija laikinai įvežti (remontuoti, demonstruoti parodoje, patikrai atlikti, laikinai naudoti) – leidimas, suteikiantis importuotojui teisę laikinai įvežti licencijoje nurodytą karinės įrangos kiekį ir grąžinti jį atgal (reeksportuoti) nurodytam eksportuotojui ar galutiniam vartotojui;

- tranzito licencija – leidimas, suteikiantis vežėjui teisę gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją licencijoje nurodytą karinės įrangos kiekį, siunčiamą nurodyto eksportuotojo nurodytam importuotojui;

- tarpininkavimo licencija – leidimas, suteikiantis tarpininkui teisę derėtis ar rengti sandorį tarp licencijoje nurodyto pirkėjo ir pardavėjo dėl nurodytos karinės įrangos perdavimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos ES valstybės teritorijos arba ne ES valstybės į bet kurią kitą ne ES valstybę. 

Atsakomybė už strateginių ir dvejopos paskirties prekių kontrolės režimo pažeidimus

Lietuvos Respublikos baudžiamasis ir administracinis kodeksai numato baudžiamąją ar administracinę atsakomybę asmenims už strateginių ir dvejopos paskirties prekių kontrabandą − gabenimą per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei ar kitaip išvengiant šios kontrolės arba gabenant be licencijos.

 

Informacija atnaujinta 2021-11-15