English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Apribojimai ir draudimai

Medienos produktų importas (FLEGT)

FLEGT LICENCIJAVIMO SCHEMOS ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE     

Neteisėti miškų kirtimai pasaulio miškuose globali problema, kurios nesprendžiant gali kilti neigiamų padarinių aplinkai. Todėl Europos Sąjunga ėmėsi veiksmų sukurdama Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) licencijavimo schemą.

Siekiant paremti ir sustiprinti tvarią miškotvarką ir įvairiapusį miškų vaidmenį, 2003 m. paskelbtas Europos Sąjungos Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) veiksmų planas. Veiksmų plane nurodytos įvairios priemonės, kuriomis Europos Sąjungos valstybės narės gali kovoti su neteisėtais miško kirtimais pasaulio miškuose. Remiantis šiuo veiksmų planu priimtas 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2173/2005 dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo (toliau – FLEGT reglamentas) ir 2008 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1024/2008, kuriuo nustatomos išsamios priemonės Tarybos reglamentui (EB) Nr. 2173/2005 įgyvendinti, medienos ir medienos produktų importui į Europos Sąjungą nustatyta Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) licencijavimo schema.

FLEGT licencijavimo schema – tai tam tikrų medienos produktų, eksportuojamų iš šalių, kurios su Europos Sąjunga yra sudariusios savanoriškos partnerystės susitarimus (SPS), kontrolės sistema. Su medienos produktais, eksportuojamais iš šių šalių, turi būti pateikta šalies partnerės išduota FLEGT licencija, kuria užtikrinama, kad mediena yra teisėta, medienos produktai pagaminti iš teisėtai nukirstų miškų vietinės medienos arba trečiojoje šalyje teisėtai nukirstų miškų medienos, įvežtos į šalį partnerę pagal šalies partnerės nacionalinius teisės aktus. Šiuo metu FLEGT licencijavimo schema pilnai veikia medienos ir jos produktų gabenimui iš Indonezijos. Siekiant užtikrinti FLEGT licencijavimo schemos veiksmingumą, muitinės įstaigos medienos produktus išleidžia į laisvą apyvartą tik po to, kai valstybės narės kompetentingai institucijai pateikta FLEGT licencija yra patvirtinta.

 FLEGIT sistema

 Siekiant efektyvinti ir tobulinti muitinės veiklą, nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos muitinė pradėjo naudoti Miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos elektroninę sistemą FLEGIT-TRACES (toliau – FLEGIT sistema), skirtą FLEGT licencijų pateikimui ir apdorojimui elektroniniu būdu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 767 „Dėl institucijos, atsakingos už FLEGT licencijavimo schemos įgyvendinimą, paskyrimo”, Lietuvos Respublikoje kompetentinga institucija yra paskirtas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuriam turi būti pateikiamos iš Indonezijos gabenamų medienos ar jos produktų FLEGT licencijos.

Nuo 2020 m. kovo 1 d. FLEGT licencijos Lietuvoje teikiamos tik elektroniniu būdu naudojant FLEGIT sistemą (https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt), išskyrus atvejus, kai sutrinka sistemos veikla.

Prisijungimo prie FLEGIT sistemos tvarka nustatyta 2019 m. gruodžio 17 d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-1195 „Dėl miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos elektroninės sistemos (FLEGIT-TRACES) naudojimo”.

 FLEGT licencijos pateikti nereikia:

1. Produktams iš medienos rūšių, išvardytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose.

2. Importuojamiems nekomercinio pobūdžio medienos produktams.

 FLEGIT sistemos naudojimo principai

Medienos importuotojas, ketindamas importuoti FLEGT reglamento II ir III prieduose nurodytus medienos produktus, turi į sistemą įkelti FLEGT licencijos skenuotą kopiją bei įvesti jos duomenis prieš pateikiant muitinės deklaraciją (arba jos pateikimo metu) išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrai įforminti.

Siekdama užtikrinti FLEGT licencijavimo schemos veiksmingumą, kompetentinga institucija, vadovaudamasi 2019 m. gruodžio 17 d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-1196 „Dėl FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos Sąjungą įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, vertina ar elektroniniu būdu pateikta FLEGT licencija atitinka Reglamento Nr. 1024/2008 nustatytus reikalavimus bei priima atitinkamą sprendimą pripažinti/nepripažinti licenciją.  

Kompetentingai institucijai pripažinus FLEGT licenciją, muitinio tikrinimo metu muitinės pareigūnas tikrina pateiktos FLEGT licencijos (muitinės deklaracijoje nurodomas dokumento kodas „C690“)  ir importo deklaracijos duomenų atitikimą. Nenustačius neatitikimų, prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą.

 Išsamesnė informacija apie FLEGT schemos taikymą pateikta Europos Komisijos parengtose

“Muitinė ir FLEGT Įgyvendinimo gairės”.

Informacija atnaujinta 2021-12-27